Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Positiv ekonomisk prognos för 2020

Delårsrapport, budgetanslag till skolprojekt och digitaliseringsplan var några av de ärenden som behandlades under tisdagens möte med kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Halmstads kommuns resultat för 2020 beräknas uppgå till 44 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner bättre än det budgeterade resultatet på 18 miljoner, efter balanskravsjusteringar. Det framgår av den ekonomiska prognosen för 2020 som presenterades i delårsrapporten under tisdagens möte med kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

I huvudsak är det lägre pensionskostnader, lägre avskrivningar samt högre generella statsbidrag som bidrar till det positiva balanskravsresultatet vid årets slut.

Förvaltningarna redovisar totalt minus 45 miljoner för sina driftkostnader. Det största underskottet gör hemvårdsnämnden, minus 40 miljoner kronor, till största del beroende på kostnader knutna till coronapandemin. Även utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott, främst på grund av ökade kostnader för försörjningsstöd. De negativa avvikelserna uppvägs till viss del av att kommunstyrelsen redovisar ett överskott inom exploateringsverksamheten.

Under våren har coronapandemins verkningar på Sveriges ekonomi slagit till med stor kraft. I Sveriges kommuner och regioners, SKR, senaste prognos bedöms skattunderlagets tillväxt bli klart lägre än i tidigare prognoser. I en jämförelse med vad som är budgeterat bedöms nu de rena skatteintäkterna för år 2020 bli 211 miljoner kronor lägre vilket i huvudsak beror på att färre beräknas arbeta. Kommunen gör bedömningen att SKR:s prognos är något optimistisk. I ett scenario med nolltillväxt för år 2020 förlorar kommunen närmare 50 miljoner kronor ytterligare i skatteintäkter. Kommunen har i detta läge dock använt SKR:s prognos som utgångspunkt.

I personalredovisningen som ingår som bilaga i delårsrapporten framgår att kommunen ökat antalet medarbetare med 115. Ökningen sker främst inom barn- och ungdomsförvaltningen på grund av ökat antal barn. Antalet timavlönade och visstidsanställda inom förvaltningarna minskar däremot.

Statistik från 2020 visar att den totala sjukfrånvaron har ökat inom förvaltningarna och bolagen. Kvinnor har generellt sett högre sjukfrånvaro än män. Medarbetare som är 50 år eller äldre har högst sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har ökat vilket kan vara en effekt av coronapandemin, då medarbetare varit tvungna att vara hemma vid lättare förkylningssymptom.

– 2020 är ett annorlunda år. Corona kommer ha stor negativ påverkan på folkhälsa, vård och omsorg, näringsliv och även på kommunens ekonomi. Vi följer i vanlig ordning löpande dom ekonomiska prognoserna. Kommunens förvaltningar och bolag gör ett gott arbete med att försöka ta fram så träffsäkra prognoser som möjligt. Just nu ser det totalt sett relativt ljust ut men vi har en stor medvetenhet om att förändringar kan komma, säger Ella Kardemark (KD), ordförande kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Skolprojekt tilldelas budgetanslag på grund av senarelagt budgetarbete

På grund av att kommunfullmäktige fattar beslut om Planeringsdirektiv med budget 2021-2025 först i november, istället för i juni, påverkar detta flertalet projekt. Dessa är beroende av beslut om tilldelade medel för att kunna fortskrida enligt tänkt tidsplan.

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår därför kommunfullmäktige att besluta att tilldela medel till Nyhemsskolan, Getingeskolan, förskola i Fyllinge samt ventilationsåtgärder:

  • Om- och tillbyggnad av Nyhemsskolan, där två befintliga byggnader byggs samman och utökas med flexenhet, grupprum och ateljéer. 3 uttjänta byggnader rivs. Antal elevplatser utökas från cirka 250 till 300. Anslag: 78 miljoner kronor under år 2021 samt 25 miljoner i investeringsmedel under år 2022.
  • Skola i Getinge, innebär att delar av skolan i Getinge ska iordningställas så att verksamheten kan ta permanenta lokaler i bruk. Därmed kan avveckling av tillfälliga paviljonger ske, vilket ger en ekonomisk besparing för kommunen. Anslag: 18 miljoner kronor under år 2021 samt 22 miljoner i investeringsmedel under år 2022.
  • Ventilationsåtgärder förskolor, är ett projekt som sträcker sig över flera år. För att uppnå gällande krav rörande ventilationssystemens kapacitet, anpassning av hygienutrymmen samt sol- och skuggförhållanden utomhus utförs åtgärder på flertalet av kommunens förskolor. Begärda medel täcker planerade åtgärder under år 2021. Anslag: 26 miljoner kronor i investeringsmedel under år 2021.

– Ett av skälen till att Alliansen försökte få till en samlingsbudget i juni var att kommunens förvaltningar och bolag skulle få tidiga besked för att kunna planera sina verksamheter. Eftersom intresset inte fanns hos andra politiska partier kommer kommunens budget att kunna antas först till hösten istället. Därför har vi idag behövt fatta ett antal extrabeslut, för att viktiga projekt inte ska bli fördröjda, säger Ella Kardemark (KD), ordförande kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

 

Halmstad flygplats får 20 miljoner för att täcka förluster

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutade att bevilja drygt 20 miljoner kronor för att täcka Halmstads Flygplats ABs förluster under åren 2019 och 2020. Beslutet ges i enlighet med EU-kommissionens förordning för stöd som är förenliga med artiklarna kring den inre marknaden.

För flygplatser som har under 200 000 passagerare per år gäller att stöd till flygplatsen ska ges med tillämpning av den så kallade gruppundantagsförordningen, GBER. Halmstads flygplats hade 124 708 passagerare år 2019 och 135 408 passagerare år 2018.

– Flygplatsen fyller en viktig funktion för Halmstad. Ärendet vi har berett idag är årligt återkommande. Det är slutligen kommunstyrelsen som fattar beslut, och genom det uppfyller vi vårt åtagande att pröva stöd till flygplatsen, säger Ella Kardemark (KD), ordförande kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

 

Plan för hur digitalisering ska ske i Halmstads kommun

Digitalisering är ett brett område som förutsätter ett strategiskt och långsiktigt arbete inom samtliga Halmstads kommuns verksamheter. Dessutom går utvecklingen snabbt vilket förutsätter ständigt förbättringsarbete och gemensam riktning inom kommunkoncernen. Därför beslutade kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott att föreslå kommunfullmäktige att anta Plan för digitalisering 2020-2023. Planen ska vara vägledande för kommunkoncernens digitaliserings- och IT-arbete.

Planen är indelad i två huvudområden. I det första, Utgångspunkter för Halmstads kommuns digitaliseringsarbete, behandlas bland annat hur nytta för invånare, besökare, näringsliv och medarbetare ska vara i centrum. Det andra området behandlar vilka faktorer som framgångsrikt möjliggör digitalisering, exempelvis ledning och kompetens.

– Digitaliseringens betydelse har blivit särskilt påtaglig nu i Corona-tider. För att digitaliseringen ska få genomslag krävs en kommungemensam plan, säger Ella Kardemark (KD), ordförande kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

– En utgångspunkt i planen är att kommunens digitaliseringsarbete ska bli till nytta för invånaren. Precis som andra kommuner i Sverige har vi en stor utmaning framför oss i form av förändrad demografi. Digitalisering på rätt sätt har då en viktig roll. Ett strategiskt arbetssätt inom kommunens digitalisering krävs för att vi som offentlig verksamhet ska kunna fortsätta leverera välfärdstjänster i den nivå vi gör idag, säger Krissi Johansson (S) andre vice i personal- och ledningsutskottet.

 

Ökade kostnader för gruppbostad i Åled

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att bevilja fastighetsnämndens begäran om tilläggsanslag på 3,5 miljoner kronor för ökade kostnader i samband med byggnation av ett gruppboende i Åled. För projektet finns idag 21,5 miljoner kronor anslagna i Planeringsdirektiv med budget 2020-2024, och fastighetskontoret har under våren projekterat och utfört en upphandling av boendet. Inkomna anbud indikerar dock på att kostnaderna istället beräknas till 25 miljoner kronor.

Trots mycket hög investeringsutgift och hög beräknad årlig hyreskostnad så görs bedömningen att socialförvaltningens nettobesparing, jämfört med att inte uppföra det nya boendet, kan bli uppåt 6 miljoner kronor årligen på sikt, och förvaltningen bedöms dessutom i det nya boendet få förutsättningar att bedriva verksamhet för de berörda boende på ett bättre vis än idag.

– Det som planeras byggas i Åled är en specialgruppbostad med tre platser. Att kunna erbjuda boendelösningar på hemmaplan för personer som har en särskilt komplex problematik är en värdighetsfråga både för den enskilde och för anhöriga. Därför är det av största vikt att byggnationen kan komma igång enligt plan, säger Ella Kardemark (KD), ordförande kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.