Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Plan för nya bostäder i Kvibille ut på samråd

Ett förslag på detaljplan som medger 40–60 bostäder i centrumnära läge i Kvibille ska nu ut på samråd. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i går.

Planen, som sakägare och berörda intressenter nu kan lämna synpunkter på, möjliggör ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation. Planen medger också förskola för att möta upp framtida behov av förskoleplatser.

– Fler bostäder i Kvibille för olika åldrar och familjebildningar är helt i linje med de önskemål som finns bland både ortsbor och de som önskar bli Kvibillingar. Så här vill jag se många fler av våra orter fortsätta växa, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Hela kommunen ska utvecklas. Det är bra att vi planerar för byggnation i Kvibille. Planen medger också förskola. Nu planerar vi för framtida behov. Den framförhållningen har tidigare saknats på många håll, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Plan för plusbostäder för seniorer

Bostadsutbudet i Halmstad kompletteras med särskilda plusbostäder för seniorer. Det föreslås i Plan för plusboende – ett tryggt boende. Tidigare utredningar har visat att det finns önskemål bland kommunens seniorer att kunna flytta till lägenheter med social gemenskap, närhet till kommunikationer, affär, vårdinrättningar med mera. Förslaget har varit att dessa lägenheter för invånare över 65 år ska kallas plusbostäder.

För att plusbostäder ska bli attraktivt att bygga föreslås i planen att kommunen långsiktigt subventionerar ett driftbidrag till fastighetsägare som tillhandahåller gemensamhetslokal för sociala aktiviteter samt värd/värdinna.

I planen föreslås att kommunfullmäktige antar ett mål om att 250 plusbostäder om året ska tillskapas initialt under de närmaste fem åren. En effekt av att fler lägenheter för äldre byggs är att flyttkedjor kan initieras genom att yngre personer och familjer tar över hus och lägenheter som de inflyttade i plusbostäder har lämnat.

– Med bred delaktighet, bland annat i pensionärsorganisationerna, har vi nu arbetat fram en plan för hur plusbostäder, det vill säga trygga bostäder för äldre, ska skapas. Det är viktigt att peka ut och slå fast hur oerhört stort behovet faktiskt är, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Vår förhoppning är att det här kan få fart på flyttkedjan i kommunen. Kanske kan bättre tillgänglighetsanpassade bostäder med tillhörande service locka våra äldre att flytta till mindre bostäder. På så vis frigörs hus för barnfamiljerna, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Ärendet skickas nu vidare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Fler bostäder och ny förskola kan byggas på Vallås

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att anta detaljplan som möjliggör bostäder och förskola på Vallås. Behovet av fler förskoleplatser i området är stort och det planeras för en ny förskola med åtta avdelningar.

Vallåsskolan är trångbodd och behöver bygga ut för att möta behovet av fler elever. Detaljplanen syftar också till att öka tryggheten i området genom att det byggs bostäder vid platser som Vallåsbor upplevt som ödsliga och otrygga. Byggrätten medger hus med tre våningar på mindre yta eller tvåvåningshus på större yta, vilket följer den övriga bebyggelsen i området. Med den nya detaljplanen blir det också möjligt att anlägga parkeringsplatser intill skolan, något som saknas i dag.

– Det är bra att Vallås utvecklas med ny bebyggelse. Framförallt är det bra att vi nu fattar beslut som möjliggör för- och grundskola. En av de viktigaste frågorna för mig rent generellt är att alla Halmstads barn ska få gå sin skolgång i riktiga skollokaler. Den utbyggda skolan kommer att bli väldigt stor. Här vill vi socialdemokrater att vi tittar på hur man kan skapa en invändig småskalighet med mindre enheter, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Pengar till projektering av Ranagårdsskolan

I det nya bostadsområdet Ranagård i Söndrum planeras det för en skola med ungefär 830 elever, samt särskola och idrottshall. Skolan är också tänkt att fungera som mötesplats för unga efter skoltid, och det kommer att finnas ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i går att överföra 15 miljoner kronor till fastighetsnämnden för att genomföra förfrågningsunderlag och projektering av Ranagårdsskolan. Fastighetsnämnden fick också i uppdrag att genomföra projektering av idrottshall vid skolan.

Projektering av om- och tillbyggnad av Nyhemsskolan

Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektering av en om- och tillbyggnad av Nyhemsskolan för årskurserna F-3. Skolan kommer att ha plats för 300 elever. Uppdraget från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kommer efter att det under våren har gjorts en utredning om Nyhemsskolan som en F-3 skola. Det har tidigare gjorts en förstudie för att utreda om det går att bygga ut Nyhemsskolan till en F-6 skola med plats för 500 elever. Men den visade att tomten inte är tillräckligt stor för planerat antal elever.

Inom Nygårds verksamhetsområde har barn- och ungdomsnämnden beslutat att Linehedsskolan och Nyhemsskolan organiserar för årskurserna F-3 med 300 elever vardera. Från och med årskurs 4 fortsätter eleverna på Östergårdsskolan för årskurserna 4–9.

– Att Nyhemsskolan byggs om och att antalet platser utökas är positivt, men det är inte utan att man frågar sig hur det ska gå på Östergårdsskolan som kommer att få ett enormt antal elever. Vi socialdemokrater kommer att ställa stora krav på att vi med noggrannhet utformar en invändig småskalighet, skolans storlek till trots, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Uppdaterad lokalförsörjningsplan för Halmstads kommun

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att godkänna förslaget till lokalförsörjningsplan för 2019–2028. I lokalförsörjningsplanen analyseras och prioriteras behoven av förskolor, skolor, särskilda boenden och andra kommunala verksamhetslokaler under de kommande tio åren.

Lokalförsörjningsplanen omfattar investeringsbehov som uppgår till ungefär 4,8 miljarder kronor. Störst behov av nya lokaler finns inom grundskolan. I den uppdaterade lokalförsörjningsplanen finns utbyggnadsplaner på ungefär 6 400 nya permanenta skolplatser. När de permanenta skolorna byggs kan de flesta av kommunens tillfälliga skollokaler avvecklas. I planen planeras också för fler idrottslokaler och idrottshallar i kommunen. Det beror bland annat på regeringens beslut om fler timmar i ämnet idrott och hälsa för grundskolan.

– Det är viktigt att kommunens samtliga förvaltningar har samma uppfattning om de framtida behoven av elevplatser. Fortfarande upplever jag att synen på framtida behov inte verkar stämma mellan berörda förvaltningar. Det gör oss bekymrade och därför initierade vi socialdemokrater ett möte med berörda nämnder för att få en gemensam bild av behoven av elevplatser framöver, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Tillfälliga skollokaler på Vallås och i Åled

Till läsåret 2020/2021 ökar elevantalet på både Vallåsskolan och Åledsskolan och befintliga skollokaler räcker inte till. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att föra över 6 miljoner kronor till fastighetsnämnden till etablering av en paviljong på Vallåsskolan med åtta klassrum som rymmer sammanlagt 200 elever. Fyra miljoner kronor förs över till fastighetsnämnden för etablering av paviljong på Åledsskolan som rymmer 100 elever.

– Det bekymrar mig att vi nu fattar beslut om ännu fler paviljonger. Det är en mycket kostsam lösning för kommunen och jag ser det inte som ett fullgott alternativ till riktiga skollokaler. Det här är en effekt av flera års bristande planering och styrning av alliansstyret i Halmstads kommun, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Ny detaljplan ska möjliggöra skolgård i Fyllinge

Det planeras för en ny F-3-skola i Fyllinge. Men den befintliga fastigheten är inte tillräckligt stor för den skolgård som behövs för den nya skolan. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har därför beslutat att fastigheterna intill i detaljplan ska prövas för skoländamål i form av skolgård. Den nya detaljplanen beräknas kunna antas våren 2021.

Kulturstråk Nissan börjar ta form

I enlighet med planeringsdirektiv med budget 2018 beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i går att föra över 1 miljon kronor som ska användas till en del av gestaltningen av Kulturstråk Nissan.

Kulturstråk Nissan syftar till att göra området längs Nissan mer levande och tillgängligt. Pengarna förs över till teknik- och fritidsförvaltningen för projektering och genomförande av belysningsgestaltning för broarna över Nissan. Genom belysningen ska Nissan framhållas som ett samlande stadsrum där Nissans stränder kopplas samman och ytterligare ett steg tas för att vända staden mot Nissan. De fyra broarnas ljusinstallationer kommer att ske etappvis.

– Kulturstråk Nissan blir allt mer etablerat och utvecklas medvetet i många politiska beslut. Vi socialdemokrater är grundare till idén att ha ett Kulturstråk längs Nissan. Det är därför extra glädjande att vi nu får vara med och fatta beslut om att utveckla stråket ytterligare, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.