Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya mål för kommunstyrelsens arbete nästa år - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 14 november

Nya mål för kommunstyrelsen och ingen höjd sophämtningsavgift nästa år - några av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott.

Nya mål för kommunstyrelsens arbete nästa år

Under tisdagens möte föreslog ledningsutskottet att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2018. Verksamhetsplanen innehåller åtta verksamhetsmål som styr vad kommunstyrelsens verksamheter särskilt ska fokusera på under 2018.

Målen i verksamhetsplanen handlar bland annat om hur kommunstyrelsen och dess förvaltningar, stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret, ska arbeta med regional utveckling, samhällsbyggnadsfrågor, trygghet och säkerhet, klimatåtgärder och göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare.

Verksamhetsmålen utgår från planeringsdirektiv med budget 2018-2020 och strategiska analyser av sakkunniga tjänstemän på stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret. Verksamhetsmålen har tagits fram dels för att
identifiera hur kommunstyrelsens verksamheter ska arbeta med målen i planeringsdirektivet, dels för att förbereda oss på framtida utmaningar. Till verksamhetsmålen kopplas mätetal som ska visa vilken riktning utvecklingen går.

Kommunstyrelsen är sista beslutsinstans i ärendet.

Kommunen söker nya internationella samarbeten

Halmstads kommun går med i det internationella nätverket Eurotowns och söker medlemskap i nätverket Greater Copenhagen. Det beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott under tisdagens möte.

Nätverket Eurotowns består av olika medelstora städer i Europa med en befolkning på mellan 50 000 och 250 000 invånare och har idag 20 medlemmar. Syftet med medlemskapet är bland annat kunskapsutbyte och möjlighet att söka pengar från EU till gemensamma utvecklingsprojekt.

Greater Copenhagen är ett näringslivspolitiskt samarbete mellan kommuner och regioner i Östdanmark och Sydsverige som bildades ur Öresundskommittén 2016. Syftet med medlemskapet är att skapa ett bättre samarbete mellan kommuner, regioner och länder och främja tillväxten i området. Slutgiltigt beslut om medlemskap i Greater Copenhagen tas av kommunstyrelsen.

Ingen höjd sophämtningsavgift nästa år

Avgiften för sophämtning kommer att vara oförändrad under nästa år. Det föreslog ledningsutskottet under dagens möte.

Beslutet innebär att årsavgiften för sophämtning för ett normalhushåll ligger kvar på cirka 2424 kronor per år. Anledningen till att avgiften inte höjs beror på att Halmstad energi- och miljö, som ansvarar för hämtningen, bedömer att den befintliga avgiften i dagsläget täcker kostnaderna för hämtning.

Kommunfullmäktige är sista beslutsinstans i ärendet.

Prognos visar på 155 miljoner kronor i överskott

Halmstads kommun förväntas få ett ekonomiskt överskott på cirka 155 miljoner kronor vid årets slut. Det visar den ekonomiska prognosen för perioden januari till oktober 2017 som presenterades under tisdagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Som i tidigare prognoser är det i huvudsak lägre driftkostnader inom verksamheterna samt ett positivt finansnetto som orsakar överskottet. Även regeringsbeslut fattade efter att kommunens budget var antagen påverkar resultatet. Dessa avvikelser från budgeten minskas dock något på grund av underskott för skatteintäkter och pensionskostnader.

Förtydligande i riktlinjerna för intraprenader

Kommunstyrelsens ledningsutskott ställde sig positivt till de förändringar i riktlinjen för intraprenader som tagits fram. En översyn har gjorts efter att framför allt hemvårdsförvaltningen upplevt svårigheter med de gällande riktlinjerna.

Förändringar föreslås bland annat som ger möjlighet att delegera ansvar från nämnd till förvaltningschef. En annan justering gäller förtydligande kring hur stor andel av de anställda som behöver vara positiva till en intraprenad för att en överenskommelse ska kunna tecknas.

Riktlinjen beslutas slutligen av kommunfullmäktige.