Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny aktör vill bygga privat förskola i Fyllinge

Ny privat förskola i Fyllinge och företagsetablering i Söndrum – det var några av de ärenden som behandlades på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Den privata aktören Fondamentor AB tilldelas förskoletomten Nyponet 3 i Fyllinge. 2015 inkom en förfrågan från en annan privat aktör att få bygga förskola på fastigheten. Dock drog sig aktören ut och det byggdes ingen förskola. Nu har en ny aktör, Fondamentor AB, lämnat in en intresseanmälan för att få bygga förskola på tomten. Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig och förklarat att de inte är intresserade av fastigheten men ser positivt på en etablering av en privat förskola.

Tomten är planlagd för förskola men även bostäder. För att säkerställa att det inte byggs bostäder i framtiden kommer upplåtelsen till fastigheten ske genom ett tomträttsavtal.

– Det är naturligt att pigga, privata aktörer är intresserade av att etablera sig på barnrika Fyllinge, jag välkomnar dem, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Avtal kan ge IT-företag i Söndrum

Samhällsbyggnadsutskottet tog också beslut om att godkänna ett reservationsavtal med företaget Flygfast i Halmstad AB. Fastigheten ligger i Söndrums företagspark och företagets avsikt är att bygga kontor för tjänsteföretag inom IT och digitalisering. Fastigheten Halmstad 3:147 är cirka 3500 kvadratmeter och tomtpriset är sedan tidigare fastställt till 275 kr/kvm.

Positivt besked för ny detaljplan i Getinge – med fördröjning

En fastighetsägare har lämnat in önskemål om planbesked för småskalig  bostadsbebyggelse med villor, radhus eller flerbostadshus på fastigheten Eskilstorp 2:4 i Getinge. Samhällsbyggnadsutskottet ställer sig positiv till förfrågan.

Dock vill man ta ett större grepp över hela området – och invänta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för norra Halmstads kommun. Utgångspunkten för denna är behovet av bostadsbyggande kopplat till ett framtida nytt stationsläge på Västkustbanan samt behovet av ny verksamhetsmark. Planeringsförutsättningarna i Getinge kan i och med detta komma att förändras och därför beslutade samhällsbyggnadskontoret att arbetet med en ny detaljplan startar först när den nya översiktsplanen är klar – vilket blir först 2020.

– Signalerna är starka att fastighetsägare vill planera för byggnation i Getinge. Bostadsbyggandets expansion ska kopplas till ortens utveckling i helhet, bland annat för infrastruktur – det gör trakten än mer attraktiv att bo i, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).