Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ny aktivitetsyta i Simlångsdalen – ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 11 juni

Positivt planbesked i centrala Oskarström och en ny aktivitetsyta i Simlångsdalen - var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Positivt planbesked i centrala Oskarström
Under tisdagens möte beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att ge ett positivt planbesked för del av fastigheten Oskarström 3:84 under förutsättning att avtal upprättas för detaljplanen i enlighet med planbeskedet. Utskottet beslutade även att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i detaljplan pröva bostadsändamål samt centrum- och kontorsändamål i bottenplanvåningarna på fastigheten.

– Att utveckla området vid gamla Jutan med är mycket efterlängtat, och viktigt för Oskarström. Nu ska arbetet påbörjas med en detaljplan som prövar möjligheterna till bostäder, handel, service och kontor säger Jenny Axelsson (C), ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Det positiva planbeskedet innebär att detaljplaneprocessen nu kan påbörjas för att pröva möjligheten till att uppföra ungefär 200 bostäder i flerbostadshus med varierad höjd på den del av fastigheten Oskarström 2:84 som ligger söder om Bruksgatan och väster om Allégatan. I planprocessenen ska kommunen även pröva om det är möjligt att bottenvåningarna av fastigheten kan inrymma handel, service och kontor. Nu gällande detaljplanen medger industri och en högsta byggnadshöjd på sex meter. Den aktuella delen av fastigheten är ett utpekat område i översiktsplanen för blandad bebyggelse med övervägande delen av bostäder. Fastigheten är även utpekad i bostadsförsörjningsprogrammet för planläggning under 2016-2020.

En ny detaljplan förväntas kunna antas senast under det fjärde kvartalet 2021.

Ny aktivitetsyta i Simlångsdalen
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att överföra 1,2 miljoner kronor till teknik- och fritidsnämnden för projektering och genomförande av centrumutveckling i Simlångsdalen inom ramen för utvecklingsprogrammet Framtid Simlångsdalen.

I de invånardialoger som skett inom ramen för utvecklingsprogrammet har det framkommit önskemål från boende att utveckla centrum och skapa mötesplatser i Simlångsdalen. Önskemål om aktiviteter för barn har unga har lyfts särskilt och kompletterande dialoger med elevrådet för Brearedsskolan har därför genomförts.

Beslutet innebär att de boende i Simlångsdalen får en ny aktivitetsyta. Syftet är att utveckla och komplettera den befintliga lekplatsen och ge den en karaktär av en mötesplats med centrumkänsla som ska tilltala alla åldrar. Projektet avser att samla flera aktiviteter i ett aktivitetsområde som kan utvecklas till en ny mötesplats i den del av Simlångsdalen där både skola, förskola och församlingshem ligger. Även en gångtunnel under riksväg 25 gör det möjligt för boende på motsatt sida av vägen att tryggt och säkert kunna besöka den tilltänkta aktivitetsytan.

– Simlångsdalen växer och det är riktigt roligt att vi nu bygger ut lekplatsen och skapar en större aktivitetsyta för alla åldrar säger Jenny Axelsson (C), ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Detaljplanearbetet för Valvet 1 avbryts
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att avbryta detaljplanearbetet för fastigheten Valvet 1, Arena Hotell.

Halmstads kommuns tidigare ställningstagande till ett positivt planbesked grundade sig i första hand på att befintlig fastighetsägare, då planbeskedet gavs, hade ett avtal med Studentkåren om att hyra ut rum till studenter. Förutsättningarna har nu förändrats, i och med att studentkåren sagt upp avtalet om studentbostäder.

– Skälet att ändra detaljplanen finns inte längre, eftersom studentkåren har sagt upp det tidigare avtalet om studentbostäder. Vi har därför beslutat avbryta detaljplanearbetet säger Jenny Axelsson (C), ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Området och tillika buffertzonen för trafikbuller där fastigheten Valvet 1 ligger lämpar sig inte främst för permanenta bostäder. Befintlig bostadsbebyggelse på Vallås är samlad kring det centrala grönstråket på behörigt avstånd från väg 25 och nås från de större gatorna runt omkring.

Fastighetsägaren får fortsatt nyttja fastigheten i enlighet med gällande detaljplan, tillåten användning är hotell- och restaurangändamål.