Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kostnader för planarbetet kring Folkparken har fördelats

Ny dygnet-runt-öppen förskola och Folkparksområdet – det
var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

För att kunna sätta igång arbetet med att ta fram en detaljplan för området runt Folkparken (Halmstad 10:10 mfl) så beslutade samhällsbyggnadsutskottet att godkänna ramavtal mellan Halmstad kommun och Unica fastigheter AB samt Ljungstaden nr.1 HB.

Ramavtalet reglerar hur kostnaderna för detaljplanearbetet ska fördelas mellan de tre parterna som alla äger mark i området. Kostnaderna har uppskattats till 1,1 miljon kronor. Av detta ska kommunen betala 77 procent, Ljungstaden 10 procent och Unica fastigheter 13 procent.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i november 2017 om att i detaljplan pröva hur området kan användas för skola, förskola, bostäder och park. Detaljplanen förväntas vara klar i december 2019.

Klart för bygge av ny dygnet-runt-förskola

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade även att flytta över 47 miljoner kronor till fastighetsnämnden för att de ska kunna sätta igång arbetet med att bygga en ny förskola på Engelbrektsgatan.

Den nya förskolan ska vara öppen dygnet runt och ha 25-28 övernattningsplatser. Nuvarande dygnet-runt-verksamhet, Sömntutan, ligger på Rhedinsgatan. Lokalerna har stora brister och kommer att lämnas så snart nya lokaler är inflyttningsklara, vilket förväntas ske under 2020.

Ny plan för utveckling av Halmstads centrala delar

Ett strategiskt dokument, som ger inriktning hur ett växande Halmstads allra mest urbana delar ska utvecklas ska tas fram. Det beslutade samhällsbyggnadsutskottet på sitt möte. Planen ska underlätta och förenkla beslut gällande de centrala delarna av staden samt de detaljplaner som tas fram inom området.

Med en ökad befolkning och en växande stad ställs nya krav på stadskärnan och de centrala delarna av staden. Halmstad behöver kunna ta tillvara på storstadens attraktionskraft i form av utbud och utvecklingsmöjligheter utan att tappa småstadens styrkor i närhet och trygghet. Utvecklingen av centrumdelarna är något som berör Halmstadbor, näringsidkare, fastighetsägare med flera och är även en fråga som många av kommunens förvaltningar på olika sätt arbetar med. Det finns därför enligt samhällsbyggnadsutskottet ett behov av att ta fram en tydlig gemensam målbild och en plan hur man ska jobba för att fysiskt nå denna målbild.

Till planen ska det enligt beslutet kopplas åtgärdsplan och en plan hur förslagen förs vidare in i budgetprocessen. Förslag på tidssättning för åtgärder bör även finnas här. Beslut om åtgärdernas genomförande tas dock först i samband med planeringsdirektiv med budget.

– Jag älskar vårt city, som både har puls och vilopuls. Med en uttalad plan och målbild för stadskärnans fysiska utveckling kan vi behålla citys styrkor och förädla hållbart, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

– Den här planen är helt avgörande för om vi ska kunna utveckla hela centrum i en och samma riktning. För att kunna ta ett helhetsgrepp måste titta på hela centrum och inte ta del för del, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Positiva planbesked i Haverdal

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade även om två positiva planbesked i Haverdal. Det ena (Haverdal 3:8 samt Haverdal 3:7) gäller möjligheter att utöka handelsverksamheten samt nya bostäder. Förslaget ligger i linje med kommunens översiktsplan i vilken Haverdal är en utpekad serviceort.

Det andra planbeskedet (Haverdal 15:2) gäller det så kallade ”Potatislagret”, där vill fastighetsägaren uppföra radhus i två våningar.

Innan arbetet med att ta fram nya detaljplaner drar igång ska dock en utredning av dagvattensituationen sättas igång. Försvårande omständigheter som detaljplanearbetet ska ta ställning till kan även buller från Kustvägen vara, samt även framtida behov av mark till skolverksamhet.

– Jag ser mycket positivt på Haverdals fortsatta utveckling. Dagens beslut om positiva planbesked tar oss till nästa steg på vägen till fler bostäder i denna härliga ort, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

– Det är klart positivt att vi ger orter som Haverdal en möjlighet att utvecklas genom bättre service och utveckling för de boende, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Gullbrandstorpsskolan får tillfälliga lokaler

På grund av den ansträngda lokalsituationen på Gullbrandstorpsskolan beslutade utskottet att paviljonger ska uppföras. Skolan behöver utöka sina lokaler med fyra klassrum för årskurs F-3, samt tillhörande grupprum och personalutrymmen.

Ambitionen är att paviljongerna ska placeras inom skolfastigheten på ett sådant sätt att den inte påverkar skolgårdens funktion negativt. De tillfälliga lokalerna ska vara klara att ta i bruk till terminsstarten hösten 2019.