Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunens organisering efter valet 2018 - ett av ärendena på kommunfullmäktiges sammanträde i februari

Kommunfullmäktiges möte i februari inleddes med information från kommunrevisionen och ledamöternas frågestund. På mötet beslutade fullmäktige också om hur kommunens organisation ska se ut efter valet 2018 samt nya riktlinjer för att skydda kommunens dricksvatten.

Kommunens organisation efter valet 2018

Kommunfullmäktige fattade på tisdagen beslut om två projekt som handlar om hur kommunen ska organiseras efter valet 2018. Beslutet innebär bland annat att kommunstyrelsens arbete kommer att beredas i tre utskott med sju ledamöter, där kommunråd är ordförande och oppositionsråd är 2:e vice ordförande.

Syftet är bland annat att stärka personalfrågorna genom att de bereds i ett personal- och ledningsutskott. Samhällsbyggnadsutskottet kvarstår med i stort sett samma uppdrag och det bildas ett nytt tredje utskott med fokus på tillväxt och hållbar utveckling där bland annat destinations- och näringslivsfrågor behandlas.

Det andra beslutet berör just destinations- och näringslivsfrågor. För att stärka förutsättningarna för ett gott företagsklimat i kommunen så samlas det strategiska ansvaret för kommunikationen av Halmstad samt näringslivs- och destinationsfrågor under kommunstyrelsen. Destination Halmstad AB och Halmstads näringslivs AB slås ihop till ett bolag där mer operativ verksamhet som exempelvis turistbyrå och teater finns kvar. Bolaget ska också främja arbetet med att vara en attraktiv stad för möten och evenemang.

Nya riktlinjer för att skydda kommunens dricksvatten

Halmstad växer och för att se till att kommunens dricksvattenkällor skyddas
när nya byggprojekt planeras antog kommunfullmäktige under tisdagens möte
övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområden.

Riktlinjerna innehåller bland annat en metod och exempel på skyddsåtgärder för att underlätta och tydliggöra vad som gäller när man planerar ny bebyggelse inom ett vattenskyddsområde. I dagsläget bedömer kommunen lämpligheten att bygga på en plats i varje projekt för sig.

De nya riktlinjerna bidrar till att säkerställa en likabehandling och fånga upp den viktiga frågan om vattenskydd och framtida vattenförsörjning i ett så tidigt skede som möjligt i byggprocessen. Redan etablerade verksamheter eller planlagda områden påverkas inte av de nya riktlinjerna utan de blir ett stöd i bedömningen framåt.

Ett vattenskyddsområde är ett inrättat geografiskt område med särskilda
bestämmelser som syftar till att skydda en vattentäkt från föroreningar, både
på kort och lång sikt.