Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen köper före detta Patrikshill äldreboende

Köp av Patrikshill och revidering av översiktsplanen – det var några av de ärenden som behandlades på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att genomföra köpet av fastigheten Böljan 7 – före detta Patrikshill äldreboende – för 30 miljoner kronor. Tillträdesdag är 1 juni 2018. Enligt köpekontraktet godkänner man också förändringar i borgensåtagandet som nu blir kopplat till Pålsbo äldreboende.

Fastigheten Böljan 7 är på drygt 8000 kvadratmeter och byggnaderna som tidigare använts inom äldreomsorgen är i dag till största del outhyrda. Kommunen hyr dock fortfarande lokaler i källarvåningen för arkiv.

Syftet med köpet är att utveckla verksamhet inom fastigheten. Eftersom den är belägen inom detaljplan som tillåter allmänt ändamål kan det behövas förändringar för att skapa ytterligare, varaktiga verksamheter såsom studentboende eller kontor.

– Köpet av Böljan 7 gör det möjligt för oss som koncern att själva äga frågan om vad denna centralt belägna fastigheten bäst används för, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Förskola i två plan med förändrat upplägg

Ranagårds östra förskola ska bli i två våningar – men med vissa justeringar enligt beslutet från den 30 januari. Då beslöt utskottet att ge fastighetsnämnden i uppdrag att fortsätta arbeta för en förskola med fyra avdelningar
fördelat på två plan.

Vid senare dialog konstaterades att barn- och ungdomsförvaltningen ur verksamhetssynpunkt föreslog ett alternativ i två plan med de fyra avdelningarna på plan 1 och med teknik- och personalutrymmen på plan 2. Detta alternativ bedöms dessutom bli cirka en miljon kronor billigare att utföra.

Befolkningsökning ger behov av reviderad översiktsplan

Samhällsbyggnadsutskottet tog också beslut om att godkänna Aktualitetsöversyn av Framtidsplan 2030. För att kommunen fortsatt ska ha en gällande och aktuell översiktsplan föreslår aktualitetsöversynen att ett uppdrag om att revidera översiktsplanen ges inom kort. Fram tills att en uppdaterad version av planen har antagits av kommunfullmäktige gäller Framtidsplan 2030 tillsammans med nu framtagen aktualitetsöversyn.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planens tidsperspektiv är 15-20 år.

På det stora hela är översiktsplanen aktuell och upplevs som ett väl fungerande
arbetsredskap av de som använder sig av planen. Den väsentligaste nya förutsättningen sedan översiktsplanen antogs är att befolkningsutvecklingen har gått betydligt snabbare än den prognos som låg till grund för Framtidsplan 2030.
Översiktsplanen behöver tillfogas ett resonemang med hur kommunen genom den fysiska planeringen möter målsättningen om en befolkning på 150 000 personer år 2050.

– En kommun i stark tillväxt behöver ha en översiktsplan som ger utrymme för att växa, på rätt platser och på rätt sätt. För en medveten hållbar utveckling av vår kommun blir nästa steg efter aktualiseringen att arbeta fram en reviderad översiktsplan, och i den processen där jag vill se en aktiv dialog med näringsliv,
organisationer och invånare säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny
Axelsson (C).

Kommunfullmäktige är sista beslutinstans.