Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Inriktningsbeslut om bolagisering av Laholmsbuktens VA

Frågor om framtida styrform för Laholmsbuktens VA och sammanslagning av byggnadskontoret och miljöförvaltningen var några av de ärenden som behandlades på onsdagens möte med kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutade på onsdagen om ett inriktningsbeslut som föreslår att nämnden för Laholmsbuktens VA (LBVA) ska omvandlas till aktiebolag. LBVA styrs i dagsläget av en gemensam nämnd, tillsammans med Laholms kommun.

KPLU fattade i samband med detta även beslut om att låta förvaltningschefen för LBVA tillsammans med kommunledningarna i Halmstad och Laholm att konkretisera formerna och konsekvenserna för omvandlingen senast den 6 september 2019. I detta ingår bland annat att analysera om styrformen påverkar de juridiska förutsättningarna för vattenuttag från exempelvis Bolmen. Även de ekonomiska konsekvenserna av en bolagisering ska redovisas. Detta för att möjlighet till beslut om sammanslagning ska kunna fattas under 2019 – för att bolaget ska kunna vara i drift 1 januari 2020.

LBVA:s ägarsamråd har tillsammans med representanter från Laholm och Halmstad under en tid diskuterat framtida drift- och styrform. Det har framkommit att det i båda kommunerna finns en tydlig vilja och ambition att inte bara ensamma fortsätta samverkan – utan att även möjliggöra för att kunna utveckla och utvidga samverkan till att omfatta andra kommuner och VA-organisationer i närområdet.

I arbetet har en utomstående konsult utrett och analyserat för- och nackdelarna med de olika organisationsformerna. En av slutsatserna är att en bolagisering kan vara särskilt bra om organisationen önskar växa och ta in fler medlemmar. I
rapporten skrivs att den gemensamma nämnden i upplevs som både ekonomiskt och administrativt krånglig – i nuläget och framför allt om samverkan ska utökas
till fler kommuner. En bolagisering, skriver rapporten, som innebär att LBVA
skulle bli en egen juridisk person skulle troligen även underlätta samarbete med närliggande VA-organisationer.

I utredningen har ingen djupare ekonomisk konsekvensanalys gjorts, vilket rekommenderas. En översiktlig analys visar dock att en omvandling troligen inte skulle innebära några större ekonomiska förändringar. Detta förutsatt att bolaget drivs som nämnden gjort, det vill säga som ett gemensamt driftsbolag utan egna anläggningar. Enligt förslaget är det inte är aktuellt att flytta över kommunernas va-anläggningar eftersom det i sådant fall skulle innebära stora ekonomiska konsekvenser för båda kommunerna. Förslaget innebär att Halmstads kommun och Laholms kommun skulle äga hälften var av driftbolaget LBVA AB.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige är sista beslutsinstans i Halmstad, men en bolagisering förutsätter likalydande beslut i både Halmstads och Laholms kommunfullmäktige.

Två förvaltningar ska slås samman

Utskottet beslutade i ytterligare en organisationsfråga under onsdagens möte, en
sammanslagning av byggnadskontoret och miljöförvaltningen. Sammanslagningen ska ske den 1 juli 2019 och det gemensamma namnet ska bli byggnads- och
miljöförvaltningen. Sedan tidigare är det beslutat att Tommy Thuvesson, nuvarande chef för byggnadskontoret, blir ny förvaltningschef.

Bakgrunden till beslutet ligger i den utredning om samordning mellan myndighetsnämnderna som gjordes under 2017-2018. Kommunfullmäktige beslutade i Planeringsdirektiv med budget 2019-2023 om ett särskilt uppdrag om att under år 2019 slå samman miljöförvaltningen och byggnadskontoret. Särskilt lyftes i Planeringsdirektivet ett behov av att skapa en modernare och mer kostnadseffektiv kommunal organisation. Ambitionen med beslutet är att genom samordning kunna öka kvalitén på myndighetsutövandet gentemot invånare och företagare.

I budget 2019-2023 finns krav på effektiviseringar i både byggnadsnämndens och
miljönämndens budgetramar – arbetet med att ta fram gemensamma arbetssätt och en ändamålsenlig organisation blir därför viktigt.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige är sista beslutsinstans.