Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstads tillväxt kräver strategiska grepp om samhällsbyggandet

Halmstads kommun växer allt snabbare vilket bland annat kräver en hållbar infrastruktur och strategiska satsningar, inte enbart i centrala Halmstad utan även i kommunens mindre orter. Det var frågor som stod i fokus på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Nu börjar arbetet med att uppdatera kommunens handlingsprogram för hållbara transporter 2030. Befolkningsutvecklingen påverkar transportsystemet på flera sätt och handlingsprogrammet för hållbara transporter är därför en viktig pusselbit i Halmstads resa mot 150 000 invånare år 2050.

Det finns idag en befintlig transportplan som antogs av kommunstyrelsen 2012, men som nu har blivit inaktuell i flera avseenden.

– Med tanke på den utveckling som sker i kommunen, staden och transportsystemet är det naturligt att nu uppdatera planen, för att tillgodose resbehov för fler människor och transporter för ett växande antal företag på ett hållbart sätt, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Arbetet inleds med att det nuvarande handlingsprogrammet skickas ut med förfrågan om input till kommande uppdatering till berörda förvaltningar, bolag och organisationer.

– Genom att skicka ut programmet till andra förvaltningar, bolag och organisationer får vi en uppfattning om vad som anses vara inaktuellt med programmet och detta blir viktig input till fortsatt arbete, säger Jenny Axelsson.

Förutsättningarna ser helt annorlunda ut idag jämfört med när nuvarande program arbetades fram. Många av de tidigare föreslagna trafik- och
infrastruktursatsningarna har genomförts eller fått förändrade förutsättningar,
när det gäller såväl kommunala som regionala och nationella infrastrukturprojekt.

Handlingsprogram för hållbara transporter består av tre delar:

  • Transportstrategi för Halmstad 2030
  • Transportplan för Halmstad 2030
  • Inriktning för genomförande till 2030

Budget för arbetet finns avsatt för åren 2018 och 2019.

Framtida satsning på norra delen av Halmstads kommun

En snabb tillväxt i kommunen kräver strategiska grepp inte bara när det gäller centralorten, utan även i de stråk och i serviceorter som pekas ut i Framtidsplan 2030. Ett led i detta är en fördjupad översiktsplan för norra Halmstad, som redovisar olika förutsättningar och planerade satsningar mer i detalj än vad som kan göras i den kommunomfattande översiktsplanen.

Ambitionen är att ge tydliga och mer konkreta förslag och ställningstaganden kring samhällsutvecklingen i norra Halmstad.

– Planen innebär ett samlat grepp på samhällsutveckling där bostadsbyggandet, hållbara transporter, arbetsplatser och kommunal service hänger ihop och skapar förutsättningar för att livsmiljön för invånarna förbättras och möjligheter för nya invånare att flytta till området, säger samhällsbyggnadsutskottets 2:e vice
ordförande, Bertil Andersson (S).

En viktig del är att den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029 innehåller olika satsningar på järnvägsnätet. Bland annat för att göra det möjligt att köra med längre, tyngre och större tåg. I planförslaget finns det med ett mötesspår mellan Halmstad och Falkenberg, vilket öppnar upp för möjligheten att etablera en tågstation på den aktuella sträckan.

– Vi kommer att se över möjligheterna att samlokalisera det nya spåret med en stationsetablering mellan Halmstad och Falkenberg, säger Jenny Axelsson.

Själva mötesspåret kommer dock att ingå i kommunens långsiktiga strategisk planering och vara en del av samhällsbyggandet i den norra delen av kommunen, där man tittar på alla delar för att stärka serviceorterna.

Den fördjupade översiktsplanen ska underlätta och förenkla beslut gällande norra Halmstad och de detaljplaner som tas fram inom området framöver. Arbetet kommer att bedrivas parallellt med den kommande revideringen av översiktsplanen.

Fler bostäder i Haverdal

Samhällsbyggnadsutskottet godkände vid mötet ett förslag till ramavtal, som i förlängningen innebär att det kan byggas totalt 40 bostadsrätter i Haverdal.

Det tilltänkta planområdet ska enligt bostadsförsörjningsprogrammet planläggas under innevarande planeringsperiod. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade redan 2017 att ge ett positivt planbesked för del av fastigheten Haverdal 22:1. Samhällsbyggnadskontoret gavs då i uppdrag att upprätta erforderliga avtal i enlighet med planbeskedet, och ramavtalet är en del av detta. Ny detaljplan kommer troligen att antas i början av 2020.

– Jag ser mycket positivt på Haverdals fortsatta utveckling. Dagens beslut tar oss ytterligare steg för att det byggs lägenheter i Haverdal, säger Jenny Axelsson.