Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fördjupad översiktsplan för Larsfrid och Vilhelmsfält – ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 9 april

En fördjupad översiktsplan för Larsfrid och Vilhelmsfält samt nya förskolor på Vallås och i Fyllinge - var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

En fördjupad översiktsplan för Larsfrid och Vilhelmsfält
Halmstad är en kommun som växer med siktet inställt på 150 000 invånare till år 2050. Med en ökad tillväxt blir även utmaningarna större, vi måste växa smart och hållbart.

Larsfrid och Vilhelmsfält är utpekade i kommunens översiktsplan som omvandlingsområden - från industrier till en mer blandad stadsbebyggelse. Områdenas centrala läge gör dem lämpliga för en förtätning med fokus på att kombinera bostäder och arbetsplatser.

- Äntligen ska vi titta närmre på Larsfrid. Området är viktigt för att bryta segregationen i Halmstad. Det kommer bli väldigt attraktivt att bo och besöka det strandnära området i framtiden. Jag tycker att vi ska ha en grön boulevard från Andersberg ner till Östra stranden så att vi knyter samman flera stadsdelar och förstärker det faktum att Andersberg är strandnära, säger samhällsbyggnadsutskottets 2:a vice ordförande Stefan Pålsson (S).

- Målsättningen är att omvandla områdena med sikte på år 2050. Den fördjupade översiktsplanen ska utgöra ett vägledande underlag för framtida detaljplaneplanering och markfrågor i området. Genom att på en övergripande nivå utreda och ta ställning till stora, komplexa frågor kan efterföljande planering förenklas och effektiviseras. Processen kommer att utgöra en plattform för diskussioner mellan kommunen, fastighetsägare och verksamhetsutövare inom området.

- Det är ett stort område som ska utvecklas och nyckeln till framgång kommer vara en god dialog med fastighetsägare och verksamheter. Genom gott samarbete vi kan omvandla dessa gator till att innehålla plats för människor, bostäder och arbetsplatser, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Ärendet går vidare för beslut i kommunstyrelsen. 

Förtätning i centrum
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att godkänna detaljplanen för Valdemar Atterdag 13 och 17. Detaljplanen innebär en förtätning av redan befintlig bostadsbebyggelse i centrum.

- Fler lägenheter i centrum genom smart förtätning! Genom beslutet möjliggör vi att bygga på fastigheten med ytterligare våningar men behåller det arkitektoniska uttrycket. Det här gillar jag, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Detaljplanen möjliggör en påbyggnad i två våningar för bostadsändamål på den lägre delen av byggnaden som i dag är tre våningar. Det innebär att byggnaden blir totalt fem våningar samt att en ombyggnad sker av redan befintlig vindsvåning i det högre punkthuset mot Brogatan. Förtätningen innebär cirka 20 nya lägenheter mitt i centrum.

- Efterfrågan på centrumnära bostäder är stor. Nu får ytterligare några möjlighet att bosätta sig i stadskärnan, säger samhällsbyggnadsutskottets 2:a vice ordförande Stefan Pålsson (S).

Projektering av ny förskola på Vallås
Fastighetsnämnden får tre miljoner kronor för att genomföra en förstudie och projektering av en ny permanent förskola på Vallås. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag. Detaljplanen medger en förskola i två plan med åtta avdelningar. Förskolan planeras att stå klar 2026, men kan komma att tidigareläggas i enlighet med kommunens lokalförsörjningsstrategi som just nu är ute på remiss. En ny förskola på Vallås innebär att den tillfälliga förskolan i paviljonger, som ligger bredvid den tilltänkta förskolan, kan avvecklas.

- Det är hög tid att bygga bort paviljongerna på Vallås. Nu vill vi se att barnen och pedagogerna får riktiga, permanenta förskolemiljöer att utvecklas i, säger samhällsbyggnadsutskottets 2:a vice ordförande Stefan Pålsson (S).

Ny förskola planeras i Fyllinge
Planerna på en permanent förskola i området Fjärde kvadranten i Fyllinge börjar nu ta form. I dag gav kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra en förstudie samt projektera för att bygga en ny förskola i området. Tre miljoner kronor av budgeterade medel förs över till fastighetsnämnden för uppdraget. Förskolan ska vara i två plan och omfatta sex avdelningar. Den ska stå klar 2021. När den nya förskolan står klar kan den tillfälliga förskolan Dungen i Fyllinge, med fem avdelningar, avvecklas.

- Vi bygger, bygger och bygger. Permanenta förskolelokaler kommer fram för att ersätta de tillfälliga paviljongerna och för att möta det ökade behovet av förskoleplatser säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Under 2018 färdigställdes 16 permanenta förskoleavdelningar i Halmstads kommun, under 2019 kommer 30 permanenta avdelningar att stå klara. Ytterligare 35 permanenta avdelningar planeras vara