Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Detaljplan för Söndrums centrum till granskning

Förslaget till ny detaljplan för Söndrums centrum syftar till att utveckla centrumdelen som mötesplats och bredda bostadsutbudet med flerbostadshus.

I Söndrums centrum ska ett nytt torg anläggas. Torget kommer att utgöra navet på platsen. Runt torget ska centrumfunktioner som till exempel butiker och service samlas när det skapas fler byggrätter för centrumändamål. Det blir också fler ytor på torget där människor kan mötas och biltrafiken sker på fotgängares villkor.

Detaljplanen innebär att Söndrum kompletteras med bostadsformer som det i dag råder brist på i området. Den möjliggör att det kan byggas fyra flerbostadshus med sammanlagt 55 lägenheter. De nya husen blir i fyra eller fem våningar. Boendeform blir hyresrätter samt tillgängliga bostäder för äldre.

Nya cykelvägar

Trafiksituationen för cyklister och fotgängare ska förbättras. En ny cykelväg kommer att byggas som sammanbinder områdena norr och söder om centrum, vilket underlättar för barn att ta sig till skolorna i området. En ny cykelväg längs Lars Montins väg ska knyta ihop centrum med befintligt cykelvägnät.

Dagvattenhanteringen i området kommer också att förbättras, bland annat med magasin som kan ta tillvara stora mängder regnvatten på kort tid.

Parkmark tas i anspråk

Förslaget till detaljplan innebär en förtätning som till största del sker på parkmark. Parkmarken är dock lågt klassad både när det gäller naturvärden och som rekreation. Söndrum är också ett område som är välförsett med grönytor jämfört med andra delar av Halmstad.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att förslaget till detaljplan för Söndrums centrum ska göras tillgängligt för granskning. Därmed kan sakägare, myndigheter och berörda intressenter lämna synpunkter på planen och dess innehåll.

Under den tid planförslaget var ute på samråd kom det in synpunkter från nio remissinstanser och ett stort antal sakägare. Synpunkterna handlade i huvudsak om: riksintressen, bebyggelsens höjd i relation till omgivning, ökad trafik i området, kritik mot att grönområdet försvinner, minskat antal parkeringsplatser, ökad insyn och att området är bra som det är.

"Efterlängtad utveckling"

– Här möter vi en efterlängtad utveckling av området med mer service och fler bostäder. Att kunna flytta från villa till lägenhet utan att behöva byta bostadsområde är viktigt i både staden och orterna. Genom den nya detaljplanen tar vi dessutom tag i viktiga frågor som dagvatten och trafiksäkerhet, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Vi är nöjda med att vi får in lägenheter i ett bostadsområde som i övrigt är väldigt villadominerat. Det möjliggör att medborgare med andra önskemål eller ekonomiska förutsättningar får en möjlighet att bosätta sig i vackra Söndrum, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Ny grundskola på Kattegattområdet utreds

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har gett fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra en förstudie för grundskola på fastigheten Betyget 4, intill Kattegattgymnasiet.

Befolkningsprognosen visar en kraftig ökning av elever i grundskolan. Barn- och ungdomsförvaltningen har signalerat att det finns behov av ytterligare en grundskola i området kring Kattegatt och centrum. I dag finns där tre grundskolor: Slottsjordsskolan som är en F–3 skola, Brunnsåkerskolan för årskurserna 4–9 samt tillfälliga skollokaler för Slottsjord söder för årskurs F–3. Förstudien ska också utreda idrottslokal i det berörda området i enlighet med gällande lokalförsörjningsplan.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har yttrat sig i ärendet och anser inte att det är lämpligt att placera en grundskola på fastigheten. Yttrandet kommer att beaktas i förstudien.

Ny detaljplan för Östergårdsskolan

Kommunstyrelsens samhällbyggnadsutskott beslutade i dag att anta den nya detaljplanen för Östergårdsskolan. Den nya planen medger en byggnadshöjd upp till 20 meter. Därmed kan en skolbyggnad med fler våningar byggas på platsen. Just nu pågår projektering av en skola som rymmer 900 elever i årskurserna 4–9, samt idrottslokaler.

Detaljplan för Haverdal på samråd

Förslaget för ny detaljplan som möjliggör ett seniorboende på del av fastigheten Haverdal 22:1 ska ut på samråd. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag. Därmed kan sakägare, myndigheter och berörda intressenter lämna synpunkter på förslaget. Ändringen av detaljplanen innebär att ett seniorboende, med ungefär 40 nya bostadsrättslägenheter i fem tvåplanshus samlade kring en gemensam innergård, kan byggas.

– Orterna behöver utvecklas med fler bostäder som passar de lite äldre invånarna. Jag välkomnar detta initiativ och tror detta kan vara intressant för fler än de som redan bor i Haverdal, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Det är bra att vi med denna detaljplan kan få lägenheter till Haverdal, ett i övrigt villadominerat område. Vi vet att efterfrågan på lägenheter för äldre är stor i området. Nu kan den som bott i Haverdal i villa flytta till en lägenhet utan att behöva flytta ifrån orten, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Avtal med Trafikverket om utredning av Klastorpsrodellen

Hur Klastorpsrondellen vid Kistinge ska utformas för att klara en utökad trafikmängd, dels i nära framtid när Södra infarten är klar, dels när Halmstad i framtiden förväntas växa befolkningsmässigt, bör utredas. Det anser kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och beslutade i dag att godkänna ett förslag till medfinansieringsavtal med Trafikverket om att utreda kapacitetsökning och trafiksäkerhet för Klastorpsrondellen.

Rondellen knyter ihop det kommunala vägnätet med statliga riksväg 15. Kostnaden för utredningen beräknas uppgå till 1,5 miljon kronor vilka fördelas lika mellan Halmstads kommun och Trafikverket.

Beslut om prioritering av samhällsbyggnadsprojekt

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att fastställa förslag till projektkatalog daterad 30 april 2020, och skicka ärendet vidare för slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen.

Projektkatalogen är en sammanställning och prioritering av kommunens aktuella samhällsbyggnadsprojekt. Den omfattar allt från kommunövergripande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner för ett visst område, till detaljplaner för infrastrukturprojekt, bostäder, skolor och verksamhetsområden. Två gånger om året, i juni och december, beslutar kommunstyrelsen om aktuell projektkatalog. Nytt i denna projektkatalog är exempelvis detaljplaner för bostäder vid Marbäcks bruk, bostäder kring Bagarevägen i Trönninge och hotell i kvarteret Vindbryggan (hotell Norre park).