Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Detaljplan för Österskans med hotell och saluhall på samråd

Ett förslag till ny detaljplan för Österskans i centrala Halmstad är nu klart att gå ut på samråd. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga hotell- och konferensanläggning, saluhall och restaurang på Österskans.

Området är i dag planlagt för bussterminal och förslaget innebär en omgestaltning av platsen till en mötesplats för människor. Planen medger en hotellbyggnad med 16 våningar och takterrass samt underjordiskt garage med infart från Fredsgatan.

Den populära Picassoparken och stråket längs Nissan säkerställs som allmän yta med fortsatt tillgång till vatten. Miljön och strandlinjen ska utvecklas och bli än mer tillgänglig. I planförslaget ökar andelen allmän platsmark med 5 500 kvadratmeter, varav 2 500 kvadratmeter planläggs som park med gång- och cykelstråk.

Dags att tycka till

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att förslag till ny detaljplan för Österskans ska ut på samråd. Därmed kan sakägare, myndigheter och berörda intressenter lämna synpunkter på förslaget.

Vänsterpartiet yrkade på avslag för förslaget till ny detaljplan.

– Detaljplanen handlar om mycket mer än en byggnad, det handlar även om en plats och de gröna rum vi nu kan forma där. Jag gillar särskilt att vi ökar andelen allmän platsmark så stort och för mig har det varit viktigt att inte inkräkta på Picassoparken. Jag ser en fin plats med närheten till vattnet kunna växa fram, en sådan mötesplats i city som vi längtar efter, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Det känns bra att förslaget är framarbetat och att allmänheten nu får tycka till om det. Byggnaden blir en stolt markör för Halmstads centrum som kommer att locka till sig både Halmstadbor och turister. Vi ser positivt på att kopplingen stärks mellan Picassoparken, Kapsylparken och Teaterparken. Det är den typen av helhetsgrepp som behöver tas när vi genomför förändringar i staden, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kort bakgrund

I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att bjuda in till markanvisningstävling för Österskans. Syftet var att få fram ett väl gestaltat förslag till utformning för den centrala platsen i Halmstad. De inlämnade förslaget bedömdes efter kriterier som arkitektonisk gestaltning, funktion, hållbarhet, genomförbarhet och ekonomi. Bidraget ”Nya sammanhang” utsågs till vinnare, bakom förslaget låg Serneke, Fem Hjärtan, White och Winn Hotel Group. Det vinnande förslaget har därefter utvecklats och bearbetats i planförslaget i dialog med tävlingsteamet.

Äldreboenden på Ranagård får 120 platser

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott vill se ett äldreboende med 120 platser på Ranagård. Utskottet beslutade i dag att godkänna den förstudie som kommunens fastighetskontor har gjort och lämna ärendet vidare till hemvårdsnämnden för yttrande.

I förstudien har två olika alternativ för äldreboende på Ranagård utretts, dels ett med 60 platser med rum för plusbostäder på tomten, dels ett med 120 platser.

Hemvårdsnämnden har i ett remissyttrande till lokalförsörjningsplan flaggat för ett behov av fler platser i äldreboende än de 60 som sedan tidigare är inplanerade för Ranagård, i området Söndrum/Tylösand/Frösakull. Behovet bedöms till år 2025.

Samordningsfördelar

Förstudien visar att det är möjligt att bygga ett äldreboende med 120 platser på den aktuella tomten i Ranagård. Då utnyttjas dock hela byggrätten och det blir inte möjligt att bygga plusbostäder intill äldreboendet. Att hitta en ny tomt för att bygga ett äldreboende i området som ska stå klart till 2025 kan inte garanteras enligt förvaltningens bedömning.

Genom att bygga ett äldreboende med 120 platser kan samordningsfördelar uppnås både i byggfasen och driftmässigt när byggnaden är klar, med bland annat högre nyttjandegrad på gemensamma ytor som tillagningskök, matsal, konferensrum och frisör.

Byggkostnaden för ett äldreboende med 120 platser bedöms till 235 miljoner kronor. Ett boende med 60 platser bedöms kosta drygt 122 miljoner kronor.

– Med ett uttalat behov från hemvårdsnämnden av fler platser inom kort, tycker jag det är förnuftigt att använda de förutsättningar som redan finns i Ranagård. Nu ber vi nämnden yttra sig ur verksamhetsmässiga konsekvenser avseende omvårdnad, drift och verksamhetsekonomi, för såväl alternativet 60 som alternativet 120 platser i de två redovisade alternativen, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Beslut om lokalförsörjningsplan till 2029

Behovet av nya grundskolor i Halmstad är fortsatt stort de närmaste tio åren. I lokalförsörjningsplanen för 2020–2029 planeras för ungefär 7 000 nya permanenta grundskoleplatser. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att godkänna planen med två tilläggsyrkanden.

I lokalförsörjningsplanen redovisas Halmstads kommuns samlade behov av nya grundskolor, förskolor, gymnasieskolor, idrottshallar och särskilda boenden. Planen ska användas som ett planeringsunderlag för de kommunala verksamheternas lokalanvändning, samt för långsiktig ekonomisk planering och budgetering av kommunens lokalbehov.

Behov av fler grundskolor och särskilda boenden

Förslag till lokalförsörjningsplan har varit ute på remiss hos berörda nämnder. Barn- och ungdomsnämndens behov av fler platser i grundskolan är fortsatt stort. Det planeras för flera nya skolprojekt de närmaste åren, trots det kan det bli knepigt att få fram platserna i enlighet med de förväntade behoven Antalet förskoleplatser är nu i fas och vissa närstående projekt skjuts därför några år framåt i tiden. När det gäller gymnasieskolan pågår just nu bygget av etapp två på Kattegattgymnasiet. En utökning av Sannarpsgymnasiet planeras samt flytt av byggprogrammet till Kristinehedsgymnasiet, som totalt får 550 platser.

Hemvårdsnämnden behöver 274 nya platser i särskilda boenden de närmaste tio åren. För första gången redovisas behovet av grupp- och servicebostäder i lokalförsörjningsplanen. Socialnämnden har flaggat för ett behov av ett 20-tal nya platser fram till 2029.

Det sammanlagda investeringsbehovet för skolor, förskolor och särskilda boenden uppgår till ungefär 5 miljarder kronor fram till 2029.

Större skola och idrotthall i Simlångsdalen

Vid dagens sammanträde bifölls Centerpartiets yrkande på att en kapacitetsökning av elevplatser vid Brearedsskolan ska inkluderas i lokalförsörjningsplanen för 2020–2029, samt att det i planen ska planeras för att byggnationen färdigställs till år 2027.

Mötet biföll Vänsterpartiets yrkande på att en idrottshall i Simlångsdalen/Breared år 2023–2025 ska föras in under avsnittet idrottslokaler/hallar i lokalförsörjningsplanen 2020–2029. Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag att idrottshall ska byggas i samband med utökningen av elevplatser på skolan.

– En större skola i Simlångsdalen! Jag är glad att vårt förslag på mötet om att öka elevplatserna vid Brearedsskolan vann gehör. Vi la även fram förslag om att bygga en idrottshall, beslutet föll ut att så ska ske men med en annan tidsplan. Jag ser det som oerhört viktigt att vi säkerställer från politiken att våra växande orter utvecklas, inte bara med bostäder utan även med lokaler för ortens barn och andra, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt planeringsverktyg, och ska fortsätta utvecklas för att även omfatta de lokaler som redan finns, inte bara de som behöver byggas. Detta för att på ett hållbart sätt ta ett helhetsgrepp över våra lokaltillgångar i hela kommunen, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Vi socialdemokrater gläds åt att vi på mötet kunde delta i beslutet att tidigarelägga byggnation av ny idrottshall i Simlångsdalen. Den befintliga hallen är i dag i bedrövligt skick. Både boende i Simlångsdalen, skolbarn och föreningsliv har länge efterfrågat en ny hall, därför känns det extra bra att kunna leverera på den punkten. För oss socialdemokrater är det viktigt att alla delar av kommunen får växa och då också ta del av kommunala satsningar. Med utbyggnationen av Brearedsskolan så kan vi också bli av med ytterligare paviljonger, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Planuppdrag för ny ambulansstation

Region Halland är i stort behov av en ny ambulansstation som är placerad nära E6 och andra stora vägar som underlättar utryckning. Nu har en lämplig plats hittats intill Tegelbruket, vid korsningen Sofiebergsvägen och Norra infartsleden, på fastigheten del av Halmstad 9:80 med flera fastigheter.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att ge ett planuppdrag till förvaltningen för att i detaljplan pröva platsen för i huvudsak vårdändamål. I planuppdraget ska den befintliga gång- och cykelvägen säkerställs för allmänheten.

I beslutet ingår också att avbryta pågående detaljplanearbete för Kårarp 1:15, som tidigare pekats ut som en bra plats för ambulansstationen. På grund av ett utökat vattenskyddsområde för Prästjordens vattentäkt anses inte längre platsen som lämplig.

– Placeringen uppfyller Region Halland kriterier för kort utryckningstid och möjliggör en utformning med fortsatt tryggt gång- och cykelstråk. Ny ambulansstation har dröjt länge nog, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Strukturplan för Stationsstaden ska tas fram

Ett helt nytt område kan växa fram runt stationen. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strukturplan för resecentrum och området runt tågstationen med arbetsnamnet Stationsstaden. Området sträcker sig från Fredsgatan i norr till de gamla lokstallarna i söder, i öst avgränsas området av Bolmensgatan och i väst av Stationsgatan.

Helt ny stadsdel

Resecentrum samlar det lokala, regionala och nationella kollektiva resandet i Halmstad. Av projektet återstår etapp tre där spåren och plattformarna ska byggas om och en ny resecentrumbyggnad uppföras. Etapp tre är planerad till 2024 då Trafikverket ska bygga om plattformarna. Runt resecentrum finns potential för en bredare stadsutveckling, med möjlighet för ny exploatering och ett mer integrerat stationsområde. Målsättningen är en helt ny stadsdel med nya arbetsplatser, bostäder, service och mötesplatser.

Strukturplanens syfte är att ta fram en övergripande vision för stationsområdet. Den är tänkt att fungera som ett styrdokument och ett underlag för framtida detaljplanering och beräkningar av investeringsbehov i området.

I samarbete med arkitektlag

Strukturplanen ska omfatta ett konkret utvecklingsförslag av gator, stråk, grönska, stadsrum och bebyggelse, samt områdets kopplingar till övriga delar av staden och kommande utvecklingsområden och stadsbyggnadsprojekt som till exempel Högskoleområdet och Larsfrid. Arbetet kommer att ske i samarbete med arkitektlaget Kanozi som utsågs som vinnare i den internationella arkitekttävlingen Europan där Halmstad deltog med resecentrum och dess integration i staden.

Ändring av detaljplaner för fastigheter i Harplinge

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för två fastigheter i Harplinge till bostads-, kontors- och skoländamål. I nuvarande detaljplan är fastigheterna avsedda för allmänt ändamål och tillåter i princip bara offentlig finansierad verksamhet på de båda fastigheterna.

En av fastigheter är sedan 1980-talet privatbostad och i den andra har kommunens förskola Skeppet huserat. För att den tidigare förskolan ka kunna användas för bostad vid en eventuell försäljning måste detaljplanen ändras.