Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Detaljplan för Folkparken på samråd

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att förslag till detaljplan för Folkparken (Halmstad 10:10 m.fl.)ska ut på samråd. Därmed kan sakägare, myndigheter och berörda intressenter lämna synpunkter på planen och dess innehåll.

Detaljplanen möjliggör en omvandling av Folkparken som innebär:

  • byggande av bostäder
  • utveckling av befintlig förskola
  • skydd och bevarande av kulturmiljö
  • säkerställande av parkmiljön
  • att området är fortsatt tillgängligt för allmänheten

Hur mycket bostäder som kan byggas i området beror på om Kulturhuset bevaras eller rivs, förslaget till detaljplan medger båda alternativen. Om Kulturhuset är kvar kan maximalt tre punkthus med sju-åtta våningar, byggas på den yta som i dag är asfalterad i Folkparken, om Kulturhuset rivs kan det byggas maximalt fem punkthus med fem till åtta våningar. Närmast Furuvägen planeras för radhus i två våningar.

Byggnader bevaras

Flera av de kulturhistoriska byggnaderna i området föreslås bevaras. Det gäller polketten, chefsbostaden, tegelfontänen och portalen. De skyddas i planen med varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.

Folkparken rymmer i dag en förskola. Området görs flexibelt för skoländmål som medger både utökning av befintlig förskola alternativt att området i framtiden kan användas för skola eller vårdverksamhet.

Centralt i planen är parkmiljön. Folkparken planläggs som park i södra och västra delen. Där ryms lekplats och boulebanor. En damm för fördröjning av dagvatten tillåts i parkens nordöstra del.

”Många aspekter att ta hänsyn till”

In och utfart till Folkparken kommer att ske från Furuvägen i den befintliga öppningen i allén. Besöksparkering för bostäder tillåts på de ytor som i dag är till för parkering, boendeparkering ska ske i parkeringsgarage under mark, undantag för handikapparkering.

– Jag tycker det är ett riktigt fint förslag till detaljplan. Området har många aspekter att ta hänsyn till, här har man gjort en bra avvägning mellan olika intressen. Vi betonar starkt naturmiljöns stora funktion och att området fortsatt ska vara tillgängligt för allmänheten, kännas tryggt och inbjudande. Vad gäller Kulturhuset öppnar vi genom dagens beslut upp för såväl rivning som bevarande, det är ett flexibelt förslag som lämnar upp till ägaren att endera att bevara och underhålla eller att bygga nytt på platsen, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Nyhemsskolan byggs om och till

Fastighetskontoret får i uppdrag att upphandla och genomföra entreprenaden för om- och tillbyggnad av Nyhemsskolan. Det har kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutat.

Om- och tillbyggnaden beräknas vara klar våren 2022. Två befintliga byggnader kommer att byggas samman och utökas med bland annat grupprum, ateljéer och flexenhet för elever med behov av särskilt stöd. Tre uttjänta byggnader på skolan rivs.

Nyhemsskolan är i dag en F–5-skola med plats för 250 elever. Skolan har varit trångbodd och årskurserna 4 och 5 går på Östergårdsskolan.

Efter ombyggnaden kommer Nyhemsskolan att ha plats för 300 elever och organiseras för klasserna F–3.

– Nu skapar vi en bättre skolmiljö för Nyhemsskolans elever. Vi bygger till nya funktionella rum för undervisning och river uttjänta lokaler, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Detaljplan för Onsjö till granskning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att förslag till detaljplan för del av Onsjö 13:1 ska göras tillgängligt för granskning. Därmed kan sakägare, myndigheter och berörda intressenter lämna synpunkter på planen och dess innehåll.

Detaljplanen möjliggör att två eller tre nya bostäder kan bygga på två outnyttjade lucktomter i Frösakull. Bostäderna kommer att ha närhet till livsmedelsbutik, skola, förskola och kollektivtrafik. De nya bostäderna ska anpassas till områdets utformning med lägre bebyggelse som tar hänsyn till det strandnära landskapet.

Planändring för ny förskola på Kärleken till granskning

Halmstads församling planerar att bygga en förskola med två avdelningar på Kärleken. För att kunna bygga den tänkta förskolan måste detaljplanen ändras då den planerade byggytan är större än detaljplanen medger. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i går att detaljplanen för Magistern 15, nu är tillgänglig för granskning. Därmed kan sakägare och berörda intressenter lämna synpunkter på planen och dess innehåll

Byrån 1 säljs för 6,9 miljoner kronor

Widiks Förvaltnings AB får möjlighet att köpa fastigheten Byrån 1 för 6,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att godkänna reservationsavtalet med bolaget. Byrån 1 är en av fastigheterna i området mellan Järnvägsleden och Flygaregatan som just nu är under omvandling från industriområde till bostadsområde med centrumverksamheter som exempelvis kontor, handel, service och utbildning. Byrån 1 är planlagd för bostadsändamål. Markanvisning har gjorts under förutsättning att Widiks Förvaltnings AB har byggt förskola på sin fastighet Byrån 4, som är planlagd för förskola.

Negativt planbesked i Årnarp

En sökande som vill att kommunen planlägger ett område i Årnarp för fyra tomter för enbostadshus får ett negativt planbesked av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fastigheten Årnarp 1:29 utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmark ska enligt miljöbalken bebyggas om det finns väsentligt samhällsintresse. Området är heller inte utpekat i översiktsplanen för planläggning och bebyggelseutveckling.

– Jag yrkade på återremiss av ärendet och fick stöd av Moderaterna. Vi har haft flera liknande ärenden uppe i utskottet kring byggnation av ett fåtal hus utanför detaljplanelagt område. Vi behöver få ett klargörande av när beslut av enstaka hus ska ges endast genom bygglov eller när en detaljplan behöver tas fram för ett område, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Nej till större exploatering i Oskarström

I Oskarström vill en sökande komplettera en pågående planläggning i området med ytterligare 252 lägenheter i området mellan Allégatan och Jutans väg. Enligt den befintliga detaljplanen är fastigheten planlagd för industriändamål och högsta tillåtna byggnadshöjd är sex meter. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att ge ett negativt planbesked. Det pågår redan planering för relativt många bostäder i området intill och ytterligare exploatering anses inte lämpligt. Området är dessutom översvämningsbenäget. I översiktsplanen är området, som ligger intill Nissan, utpekat som lämpligt att utveckla till park och grönområde med plats för evenemang.

Avvaktar strategiska beslut på Söder

På Söder i Halmstad vill en sökande bygga 30 lägenheten på en befintlig kontorsbyggnad. Enligt den nuvarande detaljplanen är området avsett för småindustrier och kontor, att bygga lägenheter kräver en ny detaljplan. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadskontor beslutade i dag om ett negativt planbesked i nuläget. Fortsatt exploatering på Söder kräver ett antal strategiska ställningstaganden som kommunen arbetar med ibland annat klimatanpassningsplan, transportplan och fördjupad översiktsplan för centrum. Innan detta arbete är gjort bör man vänta med att bygga nytt i det aktuella kvarteret.

Utskottet var inte enigt. Moderaterna och Sverigedemokraterna ville ge ett positivt planbesked och reserverade sig mot beslutet.