Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Beslut om justerat minimibelopp för äldreboende och avgifter för sophämtning – några av ärendena på kommunfullmäktiges sammanträden den 19 december

Under årets sista kommunfullmäktigemöte togs det bland annat beslut om vatten-och avloppstaxan, minimibelopp för kunder på äldreboenden och ett likställt friskvårdsbidrag.

Minimibeloppet justeras för kunder på äldreboenden

Kommunfullmäktige beslutade under onsdagens möte att godkänna en justering av minimibeloppet för kunder på äldreboenden till 126 kronor per månad, med start 1 januari 2019. Justeringen beror på införandet av radio- och TV-avgift med en public service avgift via skatten från och med årsskiftet. Detta kommer att
gälla för alla, även de 800 personer som idag bor på Halmstads kommuns äldreboenden och som i nuläget inte har en sådan kostnad.

Vid uträkning av en persons avgifter tas hänsyn till ett minimibelopp, det vill säga det belopp som ska täcka normala levnadskostnader där TV-avgiften i dag räknas in som en post. I nuläget har Halmstads kommun ett lägre minimibelopp för personer som bor på äldreboenden på grund av att vissa kostnader ingår i boendekostnaden, bland annat TV-avgiften.

För att inte hamna i en situation där den enskilde får både skatteavdrag samt lägre minimibelopp till följd av reduceringen beslutade kommunfullmäktige att öka minimibeloppet.

Oförändrad VA-taxa

Kommunfullmäktige beslutade att VA-taxan för nästa år kommer att vara oförändrad. 2019 års budget för drift och investeringar bedöms få kostnadstäckning genom 2018 års avgiftsnivå och därför beslutades inga förändringar i de ordinarie brukningsavgifterna.

Höjda avgifter för sophämtning efter årsskiftet

Under onsdagens möte beslutade fullmäktige att från och med den 2 januari 2019 höja avgiften för sophämtning i Halmstads kommun med 3,5 procent. För ett normalhushåll med ett vanligt sopkärl innebär förslaget en ökad kostnad med 34 kronor per år. Kommunfullmäktige beslutade också att alla hyresgäster i HFAB ska ha fastighetsnära avstånd till avfallssortering.

Beslutet går i linje med HEM:s förslag, om att de fåtal kunder som fortfarande har hämtning av latrinkärl eller använder säck istället för sopkärl ska betala 100 procent mer för sin sophämtning, från och med årsskiftet, röstades igenom.

Hämtning av latrinkärl görs vid hus som inte är anslutna till kommunalt avlopp eller har eget avloppssystem. Anledningen till att höjningen av avgiften latrinhämtning är högre än för dem som har kärl, är bland annat att dessa hushåll ligger utspridda över hela kommunen vilket gör att hämtningen hos dessa hushåll är betydligt dyrare.

Justeringar i reglementen för att möta lagändring

Kommunfullmäktige beslutade under mötet också att godkänna Region Hallands förslag på justering i reglementet för Gemensamma nämnden för hemvård och hjälpmedel. Halmstads kommun kommer dock att leverera synpunkter på justeringarna i patientnämndens reglemente.

Halmstads kommun menar att delar av förslaget är för omfångsrikt och saknar ett tydligt barnperspektiv samt kräver generella förtydliganden för att undvika missförstånd mellan patient och vårdpersonal.

Efter att en ny kommunallag trädde i kraft januari 2018 har Region Halland arbetat fram justeringar i två reglementen för att möta de nya riktlinjerna för stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Riktlinjerna ska effektivisera klagomålshantering så att patienter snabbare kan få sina klagomål besvarade och att åtgärder kan vidtas för att förebygga vårdskador.

Lagen innebär ett förtydligande av att det i första hand, ska vara vårdgivarna som tar emot och besvarar klagomål från patienter och deras närstående. Vårdgivarna ska förklara vad som har inträffat och vid behov vidta åtgärder för att händelsen inte ska ske på nytt.