Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årsredovisning och bokslut för 2017 - ett av ärendena på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april

Fullmäktiges sammanträde i april inleddes med utdelning av pris till Årets bästa arbetsplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Därefter beslutade fullmäktige bland annat om årsredovisning och bokslut för 2017 samt tilläggsanslag till Kulturskolan.

Årsredovisningen visade på positivt ekonomiskt resultat men låg måluppfyllelse

Halmstads kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 227 miljoner kronor för 2017 (146 miljoner kronor efter balanskravjusteringar). Den första ekonomiska prognosen i början av 2017 visade på ett ekonomiskt underskott för kommunen på cirka minus 46 miljoner kronor. Statsbidrag och fastighetsförsäljningar några anledningar till positivt resultat

Att kommunen nu i slutet av året landar på ett överskott beror bland annat på åtgärder inom de kommunala verksamheterna men också intäkter från försäljning av kommunala fastigheter, statsbidrag som inkommit sent under året samt en oväntat stor byggbonus. I stort sett samtliga verksamheter visade vid årets slut på positiva ekonomiska resultat på sammanlagt 92 miljoner kronor.

Överskottet beror bland annat på att medel i budgeten som var avsatta till så kallade sociala investeringsfonder inte har använts i den utsträckning som var förväntat och att kommunen tagit emot färre antal asylsökande än beräknat. 27 miljoner kronor av överskottet kommer att läggas in i det så kallade resultatutjämningsreserven som är en slags fond där kommunen sparar pengar som kan användas vid senare tillfällen då de ekonomiska förutsättningarna inte är lika goda.

Försämrad måluppfyllelse men fortsatt effektiv kärnverksamhet

Halmstads kommun arbetar mot konkretiserade mål, satta av kommunfullmäktige i Planeringsdirektiv med budget. Under 2017 fanns nio mål, varav fyra stycken uppnåddes – en måluppfyllelse på 44 procent jämfört med 50 procent året innan.

Samtidigt visar årsredovisning att de verksamhetsmål som satts upp av nämnder och styrelser har en måluppfyllelse på 71 procent. Detta indikerar att kommunens olika kärnverksamheter fungerar på ett effektivt sätt med resultat som ligger över eller i nivå med resten av landet.

32 miljoner kronor från HFAB till bostadssociala åtgärder

I bokslutet för 2017 framgår också att det kommunala bostadsbolaget totalt har satsat 32 miljoner kronor på olika insatser som främjar integration och social sammanhållning, vilket är mer än vanligt. Merparten av pengarna har gått till upprustning och nybyggnation av lekplatser, spontanidrottsplatser, badanläggningar och parker.

Pengar till Kulturskolan för ökade lokalkostnader

Kommunfullmäktige beslutade också att omdisponera 660 000 kronor till Kulturskolan för att täcka ökade lokalkostnader för deras nya lokaler på Söder. Pengarna flyttas från barn- och ungdomsnämndens budget till Kulturskolans budget.

Barn- och ungdomsförvaltningen har vid två tidigare tillfällen begärt tilläggsanslag för ökade hyreskostnader för Kulturskolans nya lokaler, vilket delvis har bemötts. I början av 2018 inkom en ytterligare begäran om tilläggsanslag. Kommunfullmäktige beslutade därför också att man ska utreda för- och nackdelar med att låta Kulturskolans anslag vara en del av barn- och ungdomsnämndens anslag. I nuläget har Kulturskolan en separat budget.