Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årsredovisning för 2018 och sammanslagning av kommunala förvaltningar - några av ärendena på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april

Årsredovisning för 2018, frågor om framtida styrform för Laholmsbuktens VA samt sammanslagning av byggnadskontoret och miljöförvaltningen var några av de ärenden som behandlades på torsdagens möte i kommunfullmäktige.

Inriktningsbeslut om bolagisering av Laholmsbuktens VA

Kommunfullmäktige beslutade på torsdagen om ett inriktningsbeslut som föreslår att nämnden för Laholmsbuktens VA (LBVA) ska omvandlas till aktiebolag. LBVA styrs i dagsläget av en gemensam nämnd, tillsammans med Laholms kommun.

Beslutet innebär att förvaltningschefen för LBVA tillsammans med kommunledningarna i Halmstad och Laholm ska konkretisera hur omvandlingen
ska genomföras senast den 6 september 2019. I detta ingår bland annat att se
över förutsättningarna för vattenuttag från exempelvis Bolmen. Ett slutgiltigt
beslut om sammanslagning förväntas kunna tas under 2019 – för att bolaget ska
kunna vara i drift 1 januari 2020.

LBVA:s ägarsamråd har tillsammans med representanter från Laholm och Halmstad under en tid diskuterat framtida drift- och styrform. Det har framkommit att det i båda kommunerna finns en tydlig vilja och ambition att inte bara ensamma fortsätta samverkan – utan att även möjliggöra för att kunna utveckla och utvidga samverkan till att omfatta andra kommuner och VA-organisationer i närområdet.

I arbetet har en utomstående konsult utrett och analyserat för- och nackdelarna med de olika organisationsformerna. En av slutsatserna är att en bolagisering kan vara särskilt bra om organisationen önskar växa och ta in fler medlemmar. I rapporten skrivs att den gemensamma nämnden i upplevs som både ekonomiskt och administrativt krånglig – i nuläget och framför allt om samverkan ska utökas till fler kommuner. En bolagiserings, skriver rapporten, som innebär att LBVA skulle bli en egen juridisk person skulle troligen även underlätta samarbete med närliggande VA-organisationer.

Två förvaltningar ska slås samman

Fullmäktige beslutade också om en sammanslagning av byggnadskontoret och miljöförvaltningen I Halmstads kommun. Sammanslagningen ska ske den 1 juli 2019 och det gemensamma namnet ska bli bygg- och miljöförvaltningen.
Sedan tidigare är det beslutat att Tommy Thuvesson, nuvarande chef för byggnadskontoret, blir ny förvaltningschef.

Sammanslagningen har sedan tidigare utretts under 2017-2018 och kommunfullmäktige beslutade i Planeringsdirektiv med budget 2019-2023 om
ett särskilt uppdrag för en sammanslagning under 2019. Särskilt lyftes i Planeringsdirektivet ett behov av att skapa en modernare och mer kostnadseffektiv kommunal organisation. Ambitionen med beslutet är att genom
samordning kunna öka kvalitén på myndighetsutövandet gentemot invånare och
företagare.

Positivt ekonomiskt resultat men låg måluppfyllelse för 2018

Halmstads kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 56 miljoner kronor för 2018. Den första ekonomiska prognosen i början av året visade på ett ekonomiskt underskott för kommunen på cirka minus 38 miljoner kronor.

Det ekonomiska resultatet för 2018 är 171 miljoner kronor lägre än föregående år. Anledningen till det försämrade resultatet beror främst på att kommunens verksamheter har utökats under året och därmed också kostnaderna.

Några av de verksamheter som gått med underskott under 2018 kommer att kompenseras. Anledningen till att verksamheterna kompenseras beror bland annat på oförutsedda händelser och uteblivna statsbidrag som har varit svåra att ta hänsyn till i den ekonomiska planeringen. Beslutet innebär bland annat att socialförvaltningen, som hade ett underskott på nästan 30 miljoner kronor vid 2018 års slut, endast behöver ta med sig cirka 4 miljoner kronor i underskott för 2019.

Halmstads kommun arbetar mot konkretiserade mål, satta av kommunfullmäktige i Planeringsdirektiv med budget. Under 2018 fanns 16 mål, varav åtta stycken uppnåddes – en måluppfyllelse på 50 procent jämfört med 44 procent året innan. Trots att måluppfyllelsen ökar något 2018 får den ses som låg.

Samtidigt visar årsredovisningen att de verksamhetsmål som satts upp av nämnder och styrelser har en måluppfyllelse på 82 procent. Detta indikerar att kommunens olika kärnverksamheter fungerar på ett effektivt sätt med resultat som ligger över eller i nivå med resten av landet.

Strategisk plan – ett nytt styrdokument med sikte på framtiden

Kommunfullmäktige antog under torsdagen även en Strategisk plan för den kommande mandatperioden. Planen är ett helt nytt typ av styrdokument som är framarbetat av samtliga politiska partier i Halmstads kommunfullmäktige. Dokumentet innehåller en rad riktlinjer kring hur kommunens verksamheter behöver arbeta framöver för att möta framtidens utmaningar. Planen pekar ut fyra prioriterade utvecklingsområden som kommunen ska fokusera extra mycket på:

  • Den inkluderande kommunen
  • Miljömässig och ekologisk hållbarhet
  • Attraktivitet och hållbar tillväxt
  • Framtidens välfärd


Planen gäller i fyra år framöver och ska implementeras i alla kommunens verksamheter. Syftet med dokumentet är att ge en tydligare vägledning och långsiktighet i hur kommunen arbetar med frågor som exempelvis inkludering, klimatförändringar, näringsliv och utveckling av nya välfärdstjänster.

Den strategiska planen har sin bakgrund i en omfattande omvärldsanalys som pekar ut särskilt stora utmaningar som Halmstad står inför de närmsta åren i takt med att kommunen växer. Planen har bland annat arbetats fram genom en rad workshops och diskussionstillfällen som genomförts under hösten 2018 samt våren 2019. Alla politiska partier i fullmäktige har medverkat i framtagandet av dokumentet.