Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Mål

Långsiktiga inriktningar

I samband med val ske en fördjupad, kommunövergripande strategisk analys. Denna analys uppmärksammar de förutsättningar som bedöms ha betydelse för kommunens utveckling för i första hand den kommande fyraårsperioden, men också i ett mer långsiktigt perspektiv.

Den strategiska analysen ligger till grund för den kommunövergripande strategiska planen, i vilken kommunfullmäktige fastställer strategiska utvecklingsområden och långsiktiga inriktningar, som ska gälla för i första hand den kommande fyraårsperioden.

Kommunfullmäktiges mål

Planeringsdirektivet med budget som antas i juni innehåller ett antal kommunövergripande mål, som preciserar och anger förflyttning inom kommunens strategiska utvecklingsområden och långsiktiga
inriktningar.

Nämnds- och bolagsstyrelsemål

Nämnder och bolagsstyrelser beslutar om mål som preciserar och anger förflyttning inom nämndens/styrelsens utvecklingsområden. Dessa mål kan
kopplas till kommunfullmäktiges mål.

Finansiella mål

Halmstads kommun arbetar efter tre finansiella mål som avser att hantera resultat- och investeringsnivåer samt kommunens långsiktiga betalningsstyrka, soliditeten. Samtliga mål syftar till att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning.

Uppföljning

En prognos kring om de konkretiserade målen bedöms att nås, samt nulägesbeskrivning med analys, presenteras i Halmstads kommuns delårsrapporter.

I årsredovisningen görs en helhetsbedömning över om förflyttning sker i linje med kommunfullmäktiges mål. I årsredovisningen görs också en bedömning av om de finansiella målen har uppnåtts.