Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunens krisorganisation

Samhällets sårbarhet blir alltmer uppmärksammat. Information om olyckor, naturkatastrofer, sabotage och andra oförutsedda händelser som ägt rum är nuförtiden inte något ovanligt. För att åstadkomma ett säkrare samhälle krävs att samhällets aktörer arbetar gemensamt och mot samma mål: att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera kriser när de ändå inträffar.

För att försöka minska samhällets sårbarhet och risken för att en kris eller extraordinär händelse ska inträffa kan vidtagna åtgärder antingen vara förebyggande, för att reducera risken eller syfta till att bättre kunna hantera situationen om en oönskad händelse ändå inträffar.

Extraordinär händelse

Halmstads kommun har tagit fram riktlinjer för hantering av extraordinära händelser samt skapat en krisorganisation som träder i funktion vid en händelse som kräver exempelvis extra resurser, snabba beslut, stora informationsinsatser.

En kris går utöver organisationens vanliga arbetsuppgifter och är under en begränsad period mycket krävande. Händelsen kan utvecklas till en Extraordinär händelse. Beslutet om en kris ska klassas som extraordinär tas av kommunchefen.

Definition enligt lagen (SFS 2006:544):
4 § Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Halmstads kommuns krisorganisation

Krisorganisation

Enligt lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i kraft, som trädde i kraft den 1 september 2006, finns bland annat bestämmelser om att kommunfullmäktige varje mandatperiod ska anta en plan för hur kommunen ska hantera en extraordinär händelse. En extra ordinär händelse kännetecknas av att:

  • Den avviker från det normala.
  • Den innebär allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
  • Den kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd träda i funktion. Tjänstemän i kommunens krisledningsorganisation kontaktar krisledningsnämnden om de anser att en extraordinär händelse inträffat eller om händelsen tros kunna utvecklas till en extraordinär händelse.

Det kan vara svårt att konkretisera vad som menas med en extraordinär händelse, men några exempel är tsunamin i Thailand, stormen Gudrun eller diskoteksbranden i Göteborg.

Lagstiftning

Enligt lag (SFS 2006:544)länk till annan webbplats om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i kraft och lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778länk till annan webbplats), har kommunerna fått nya uppgifter i samhällets krishantering.

Lagstiftningen innebär en ny syn på samhällets krishantering där kommunerna sätts i centrum. Enligt det nya krishanteringssystemet ska samhällets beredskap byggas på ett underifrånperspektiv med vilket menas att:

  • samhällets fredsverksamhet ska vara utgångspunkten.
  • förmågan på lokal nivå ska utgöra grunden för beredskapen och denna ska kunna kompletteras med åtgärder på regional och central nivå.