Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunens krisorganisation

När olyckor, naturkatastrofer, sabotage och andra oförutsedda händelser inträffar blir vi påminda om samhällets sårbarhet. Vi arbetar gemensamt med samhällets övriga aktörer mot samma mål: att förebygga och minska sårbarheten och öka förmågan att hantera kriser när de ändå inträffar.

För att försöka minska samhällets sårbarhet och risken för att en kris eller extraordinär händelse ska inträffa kan vidtagna åtgärder antingen vara förebyggande, för att reducera risken eller syfta till att bättre kunna hantera situationen om en oönskad händelse ändå inträffar.

Extraordinär händelse

Halmstads kommun har riktlinjer för att hantera av extraordinära händelser samt skapat en krisorganisation som träder i funktion vid en händelse som kräver exempelvis extra resurser, snabba beslut, stora informationsinsatser.

En kris går utöver organisationens vanliga arbetsuppgifter och är under en begränsad period mycket krävande. Händelsen kan utvecklas till en "extraordinär händelse" enligt lagen (SFS 2006:544).länk till annan webbplats


 

Halmstads kommuns krisorganisation

Krisorganisation

En extra ordinär händelse kännetecknas av att:

  • Den avviker från det normala.
  • Den innebär allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
  • Den kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Det är kommunchefen som fattar beslut om en kris ska klassas som extraordinär. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd träda i funktion. Tjänstemän i kommunens krisledningsorganisation kontaktar krisledningsnämnden om de anser att en extraordinär händelse inträffat eller om händelsen tros kunna utvecklas till en extraordinär händelse.

Det kan vara svårt att konkretisera vad som menas med en extraordinär händelse, men några exempel är tsunamin i Thailand, stormen Gudrun eller diskoteksbranden i Göteborg.

Lagstiftning

Enligt lag (SFS 2006:544)länk till annan webbplats om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i kraft och lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778länk till annan webbplats), har kommunerna fått nya uppgifter i samhällets krishantering.

Lagstiftningen innebär en ny syn på samhällets krishantering där kommunerna sätts i centrum. Enligt det nya krishanteringssystemet ska samhällets beredskap byggas på ett underifrånperspektiv med vilket menas att:

  • samhällets fredsverksamhet ska vara utgångspunkten.
  • förmågan på lokal nivå ska utgöra grunden för beredskapen och denna ska kunna kompletteras med åtgärder på regional och central nivå.