Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

EU:s institutioner

För att utföra det politiska arbetet inom EU finns en variation av det EU-institutioner och organ som tillsammans utgör de ett unikt politiskt system med en bred fördelning av olika arbetsuppgifter.

EU-kommissionen

Uppgift: Arbetar för EU:s gemensamma bästa genom att föreslå och genomföra EU:s lagstiftning och politik

Ledamöter: En grupp av kommissionärer, en från varje EU-land

Ordförande: Ursula von der Leyen

Inrättad: 1958

Plats: Bryssel (Belgien)

Webbplats: Europeiska kommissionenlänk till annan webbplats

Kommissionen består för närvarande av 27 kommissionärer, en från varje medlemsland (exklusive Storbritannien). Det är medlemsländernas stats- och regeringschefer som i samråd med kommissionsordförande väljer kommissionärskandidater. Dessa genomgår långa ufrågningar och måste godkännas bpde individuellt och i sin helhet av Europaparlamentets ledamöter.

Varje är tilldelad ansvar för ett varsitt politikområde. Den svenska kommissionärern heter Ylva Johansson och har asnvar för inrikesfrågor som innefattar migration- och säkerhetsfrågor.

Kommissionens funktioner och befogenheter kan förenklat liknas vid de som en regering typiskt har i en stat. Ett av kommissionens största ansvarsområde är att utarbeta och föreslå nya lagar till Europaparlamentet och Ministerrådet. Dessutom sköter Kommissionen det löpande arbetet med att genomföra EU-politiken samt förvalta EU:s budget.

Kommissionen har till ansvar att värna om EU:s gemensamma intressen, inte enskilda medlemsländer. Sammanfattningsvis genomförs den gemensamma EU-politiken genom att:

 • föreslå nya lagar som Europaparlamentet och rådet ska besluta om.
 • förvalta EU:s budget och fördela pengarna.
 • se till att EU-lagstiftningen, tillsammans med EU-domstolen, följs.
 • företräda EU i internationella sammanhang, till
  exempel vid förhandlingar om nya avtal mellan EU och andra länder.


Europaparlamentet

Uppgift: Stiftar lagar, utövar kontroll och beslutar om EU-budgeten

Ledamöter: 751

Talman: David-Maria Sassoli

Inrättat: 1952 som Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling, 1962 som Europaparlamentet (första direkta valen 1979)

Plats: Strasbourg (Frankrike), Bryssel (Belgien) och Luxembourg

Webbplats: Europaparlamentetlänk till annan webbplats

Europaparlamentet består ut av 751 ledamöter och väljs av EU-medborgarna i allmänna och direkta val var femte år. Hur många ledamöter som väljs från varje medlemsland beror på ländernas folkmängd. Inget land har färre än sex eller fler än 96 ledamöter. I plenum är ledamöterna dock inte grupperade efter nationalitetet, utan efter grupptillhörighet. I Europaparlamentet finns sex olika partigrupper samt de ledamöter som utan partitillhörighet så kallade grupplösa.

Tillsammans med ministerrådet är Europaparlamentet den viktigaste lagstiftande institutionen i EU. Dess tre viktigaste huvuduppgifterna är att:

 • Debattera lagförslag samt tillsammans med ministerrådet att stifta EU:s lagar.
 • Granska EU:s andra institutioner, framförallt Kommissionen, för att se till att arbetet sker på ett demokratiskt sätt.
 • Tillsammans med ministerråder besluta om EU:s budget.


Europeiska Unionens Råd (ministerrådet)

Uppgift: Samlar ministrar från EU-länderna för att anta lagar och samordna politiken

Ledamöter: Ministrar från EU-länderna – vilka ministrar som deltar beror på vilket ämne som avhandlas

Ordförande: Ordförandeskapet växlar mellan EU-länderna var sjätte månad

Inrättat: 1958 (som Europeiska ekonomiska gemenskapens råd)

Plats: Bryssel (Belgien)

Webbplats: Europeiska unionens rådlänk till annan webbplats

Europeiska Unionens Råd kallas också ministerrådet eller enbart rådet och inte att förväxla med Europeiska Rådet som är en annan EU-institution. Ministerrådet består inte av några fasta ledamöter utan av en minister från varje medlemsland. Vilka ministrar som träffas på dessa möten beror på vilket politikområde som ska behandlas. När till exempel EU:s övergripande finanspolitik ska diskuteras sammanträder ländernas finansministrar. Även i de områden som ländernas sköter sin egen politik träffas ministrarna för inspiration och för att sätta upp gemensamma mål. I frågor som gäller EU:s gemensamma utrikespolitik leds mötena av EU:s utrikesrepresentant, vilket för är Federica Mogherini. I övriga ärenden är det ministern från EU:s ordförandeland som leder mötena. Ordförandeskapet skiftar var sjätte månad. Just nu är Lettland ordförandeland och från och med juli är det Luxemburgs tur.

Ministerrådet är tillsammans med Europaparlamentet den viktigaste lagstiftande institutionen i EU. Dess viktigaste uppgifter är att:

 • Stifta EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Samordna medlemsländernas övergripande ekonomiska politik.
 • Ingå avtal mellan EU och andra länder.
 • Godkänna EU:s årliga budget.
 • Utforma EU:s utrikes- och försvarspolitik.
 • Samordna medlemsländernas rätts- och polissamarbete.


Europeiska Rådet

Uppgift: Fastställer EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar

Medlemmar: EU-ländernas stats- och regeringschefer, Europeiska rådets ordförande och EU-kommissionens ordförande

Ordförande: Charles Michel

Inrättat: 1974 (informellt diskussionsforum), 1992 (formell status), 2009 (officiell EU-institution)

Plats: Bryssel (Belgien)

Webbplats: Europeiska rådetlänk till annan webbplats

Europeiska rådet består av medlemsländernas stats- och regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini. De träffas i regel fyra gånger om året i Bryssel på så kallade toppmöten som leds av en ständig ordförande.

Sedan december 2014 är Donald Tusk europeiska rådets ordförande. (Då ordförandeposten i europeiska rådet heter "president of the european council" på engelska, antas det ofta att EU har en president. Detta är dock felaktigt, EU har ingen president och ingen har samma ledande roll som ett lands regerings- eller statschef har).

Toppmötena hålls för att dels diskutera EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar samt för att få möjlighet att hantera komplicerade och ibland känsliga frågor som inte kunnat lösas på en mellanstatlig nivå. Europeiska rådet har ingen lagstiftande makt utan lägger fast viktiga mål och prioriteringar Med några få undantag måste dessa beslut tas med konsensus vilket innebär att alla länder måste vara överens innan man kan fatta ett beslut.

Mer information finns på EU:s officiella webbplatslänk till annan webbplats.


EU-domstolen

Uppgift: Tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den följs och tillämpas på samma sätt i alla EU-länder och EU-institutioner

Sammansättning:
Domstolen: En domare från varje EU-landlänk till annan webbplats och elva generaladvokater

Tribunalen: två domare från varje EU-landlänk till annan webbplats

Inrättad: 1952

Plats: Luxemburg

Webbplats: EU-domstolenlänk till annan webbplats

EU-domstolen består av en domare från varje medlemsland samt biträds av nio generaladvokater. Samtliga utses till en mandatperiod på sex år som kan förlängas. EU-domstolen uppgift är att tolka EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna. Även privatpersoner, företag och organisationer kan vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter.

Domstolen avger domar i de mål som hänvisas till den. De fem vanligaste typerna av mål är:


Europeiska centralbanken (ECB)

Uppgift: Förvaltar euron, håller priserna stabila och driver EU:s ekonomiska och monetära politik

Ordförande: Christine Lagarde

Ledamöter: Europeiska centralbankens ordförande och vice ordförande samt centralbankscheferna från alla EU-länder

Inrättad: 1998

Plats: Frankfurt, TysklandWebbplats: Europeiska centralbankenlänk till annan webbplats

Europeiska centralbanken har till uppgift att förvalta euron vilket är EU:s gemensamma valuta samt övervakar och ansvarar för att inflationen inom EU inte stiger för mycket. ECB har även ansvar för att utforma och genomföra EU:s ekonomiska och monetära politik. För att klara sitt uppdrag samarbetar ECB med centralbankerna i samtliga 28 medlemsländer vilka tillsammans bildar det europeiska centralbanksystemet.

Det här gör ECB:

 • Fastställer styrräntor för euroområdet och kontrollerar penningmängden.
 • Förvaltar euroområdets valutareserver och köper och säljer vid behov valutor för att bibehålla stabila växelkurser.
 • Ser till att finansmarknaderna och finansinstituten på ett lämpligt sätt övervakas av nationella myndigheter och att betalningssystemen fungerar smidigt.
 • Ger centralbankerna i euroområdet tillstånd att ge ut eurosedlar.
 • Övervakar prisutvecklingen och bedömer hur den påverkar prisstabiliteten.


Europeiska revisionsrätten

Uppgift: Kontrollerar att EU:s medel samlas in och används på rätt sätt och bidrar till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning

Ordförande: Klaus-Heiner LehneLedamöter: En ledamot från varje EU-landInrättad: 1977Plats: LuxemburgWebbplats: Europeiska revisionsrättenlänk till annan webbplats

Den europeiska revisionsrätten består av en ledamot från varje medlemsland i EU och utses av rådet för en mandatperiod på sex år, vilken kan förnyas. Ledamöterna väljer i sin tur en ordförande för en period på tre år och som kan förnyas. Revisionsrätten upprättades 1975 och ligger i Luxemburg.

De huvudsakliga uppgifterna revisionsrätten har är att granska EU:s finanser. Den ska förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och rapportera om hur offentliga medel används för att ge EU:s skattebetalare så stor valuta som möjligt för pengarna. Revisionsrätten har därför rätt att granska vilken person eller organisation som helst som hanterar EU-medel. Revisionsrätten granskar ofta personer eller organisationer på plats. Granskningarna redovisas i rapporter som lämnas till kommissionen och EU-länderna. Revisionsrätten kan däremot inte själv ingripa vid upptäckta bedrägerier eller oegentligheter utan underrättar då OLAF vilket är den europeiska byrån för bedrägeribekämpning som då tar över ärendet.

Mer information finns på revisionsrättens officiella webbplatslänk till annan webbplats.

Utöver EU:s sju största institutioner finns det ett stort antal med andra EU organlänk till annan webbplats och samarbetspartners med olika uppgifter. Bland dessa finns till exempel Regionkommitténlänk till annan webbplats som fungerar som ett rådgivande organ som representerar regionala och lokala myndigheter i EU eller den Ekonomiska- och sociala kommittén dit bland annat företrädare från arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper kan vända sig för att framföra sina åsikter om frågor som rör EU.


Europeiska ombudsmannen

Uppgift: Utreder klagomål på EU:s institutioner och organ

Ombudsman: Emily O'Reilly

Inrättad: 1995

Plats: Strasbourg, Frankrike

Webbplats: Europeiska ombudsmannenlänk till annan webbplats

Europeiska ombudsmannen utreder klagomål om missförhållanden i EU:s institutioner och övriga organ. Alla EU-medborgare och personer som är bosatta i EU, samt organisationer och företag kan framföra klagomål.

Ombudsmannen utreder administrativa missförhållanden, t.ex.

 • orättvis behandling
 • diskriminering
 • maktmissbruk
 • brist på information eller vägran att lämna ut information
 • onödiga förseningar
 • inkorrekta förfaranden.

Text