Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

EU i Halland

Halländska kommuner, företag och organisationer har många olika möjligheter att använda EU-medlemskapet. EU är beroende av regionala och lokala aktörers idéer för att möta samhällsutmaningar som klimatutsläpp, integration eller en åldrande befolkning. Övergripande EU-strategier landar och verkställas i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm och Hylte. Här kan du läsa om några av de projekt som finns i ditt närområde.

Integration

Projektet Integration Hallandlänk till annan webbplats syftar till att öka den sociala sammanhållningen och skapa ett mer inkluderande arbetsliv. Särskilt prioriteras unga och personer med utländsk bakgrund. Projektet Integration Halland syftar till att komplettera Arbetsförmedlingens insatser i etableringsuppdraget. Målet  är att korta vägen till anställning för nyanlända med uppehållstillstånd. Hylte kommun är projektägare och samarbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Högskolan i Halmstad och samtliga halländska kommuner.

I de halländska kommunera genomförs specifika aktiviteter som riktar sig till deltagare i projektet. Bland annat satsar Integration Halland i Hylte på en hälsoutbildning för nyanlända. I den får deltagarna verktyg och kunskaper om hur man själv kan påverka sin hälsa och skapa förutsättningar för en meningsfull vardag. I Falkenberg anordnas kursen "Svensk arbetsmarknad" och i Varberg finns en kurs i arbetsplatskultur.

Integration Halland medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF)länk till annan webbplats som syftar till att verkställa EU:s mål om ökad sysselsättning. Varje år ger ESF miljontals människor i Europa möjlighet att förbättra sina liv genom personlig utveckling och nya jobb. 

Klimat

En av vår tids största utmaningar är att minska växthusgasutsläppen. Om inte beslutsfattare prioriterar och arbetar för att minska utsläppen kommer den globala uppvärmningen troligtvis att överstiga 2°c jämfört med de förindustriella nivåerna. Inaktivitet i klimatfrågan skadar jordklottets hälsa med förändrade landskap och stigande havsnivåer.

En av EU-kommissionens prioriteringar är att bekämpa klimatförändringarna och minska utsläppen. EU:s 2020-strategi har som mål att minska växthusgasutsläppen med 20 %, öka andelen förnybar energi till 20 % och förbättra energieffektiviteten med 20 %. EU är på god väg att uppnå dessa mål, men för att kampen mot klimathotet ska fortsätta efter år 2020, har EU skapat en integrerad klimat- och energiram till år 2030.

I Halland har projektet Arena Grön Tillväxtlänk till annan webbplats utvecklats med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Arena Grön Tillväxt är ett innovationskluster för gröna näringar i Halland med syfte att stötta idéer inom grön innovation. Region Halland är projektägare i samarbete med Hushållningssällskapet, Högskolan i Halmstad och Energi- och Miljöcentrum.

Projektet Life-goodstreamlänk till annan webbplats syftar till att säkerställa Trönningeåns ekologiska status. Trönningeån i Halmstads kommun är en typisk jordbrukså som är drabbad av höga fosforshalter. Höga fosforhalter innebär övergödning av vattendraget och kan skada den ekologiska statusen. Projektet sträcker sig till 2021 och drivs av Hushållningssällskapet Halland i samarbete med Halmstads kommun och Länsstyrelsen Halland. EU medfinansierar Life-goodstream projektet med nästan hälften av projektkostnaderna.

Hälsoteknik

Europas befolkningen minskar och blir allt äldre. Medelåldern i Europa är idag 39 år. 2050 kommer den uppskattningsvis att vara 49 år. En åldrande befolkning innebär fler pensionärer och färre personer som arbetar. EU strävar efter att hitta effektiva lösningar för den äldre generationens hälsa.

EU satsar på innovation för en äldre generation. Tanken är att innovation ska bidra till de äldres livskvalitet och minska trycket på hälso- och sjukvården. EU:s program för forskning och innovation, Horisont 2020, är bland annat med och finansierar projekt som rör självständigt boende. Målet med Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv.

I Halland finns Hälsoteknikcentrum Hallandlänk till annan webbplats som startade i augusti 2009. Hälsoteknikcentrum Halland medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och har till syfte att öka den nationella och internationella konkurrenskraften hos regionens hälsoteknikföretag. På Hälsoteknikcentrum Halland samlas företag, användare, regionen, de halländska kommunerna, samt Högskolan i Halmstad för att gemensamt driva utvecklingen inom hälsoteknikområdet. Hälsoteknikcentrum Halland har bland annat utvecklat en träningscykel som man med hjälp av Google Street View kan styra vart man vill, en smart säng som mäter hälsovärden under nattsömnen och måga fler innovativa produkter och tjänster.