Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

EU:s fonder och program

Det finns ett stort antal EU-program med olika inrikrningar inom vilka aktörer kan söka finansiering här nedan finns ett urval av dessa. Förenklat kan programmen delas in två typer: geografiska eller sektorspecifika

Struktur- och investeringsfonderna (ESI)

Dessa fonder är geografiskt bestämda och omfattar Regionalfonden, Socialfonden, Jordbruksfonden och Havs- och fiskerifonden. I regionalfonden ingår både de regionala programmen, till exempel Västsverige och de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg).

Programmen styrs ifrån lokla, nationell eller interregional (regioner i olika länder) nivå. Det är med andra ord där som beslut om finansiering tas.

Sektorsprogrammen

Inom dessa program kan man arbeta inom specifika områden tillsammans med partners från hela EU. Det finns för programperioden 2014–2020 flera sådana program och medel söks i konkurrens med aktörer från hela Europa.

Sektorsprogrammen inriktar sig på olika tematiska områden såsom utbildning, miljö eller forskning. De styrs och administeras från Bryssel, dock finns ett par undantag där nationella myndigheter beslutar om att bevilja ansökningar där ett exempel är Erasmus+.

Nedan återfinns information om: Horisont 2020, Kreativa Europa, Hälsa för tillväxt, Life, COSME, Fonden, Fonden för ett sammanlänkat Europa, Erasmus+, Urbact III, Europa för medborgarna, AMIF, Sysselättning och social innovation, Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap samt Ambient assisted living.

Information om EU-finansiering

Eufonder.selänk till annan webbplats

SKL - EU:s fonder och programlänk till annan webbplats

Utveckla Sverige - EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige 2014-2020länk till annan webbplats

Guide till EU-programlänk till annan webbplats

Riksdagen - Söka EU-stödlänk till annan webbplats


 • Asyl-, Migration- och Integrationsfonden (AMIF)


  I Sverige ska fonden bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Denna politik ska värna asylrätten och inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvarata migrationens utvecklingseffekter.
  Prioriterade insatsområden
  • Asyl - Stärka och utveckla det ”Gemensamma Europeiska Asyl-systemet” som har till uppgift att se till att EU:s juridiska ramverk är effektivt och appliceras enhetligt och gränsöverskridande inom de 28 medlemsländerna.
  • Legal migration och integration - Stödja legal migration till EU-länderna i led med arbetsmarknadsmässiga behov och underlätta effektiv integration av icke-EU-medborgare.
  • Återvändande - Förbättra villkoren och möjligheterna kring en rättvis, effektiv och hållbar återvändande-strategi för de återvändande.
  Vem kan söka projektmedel?
  Programmet riktar sig till lokala eller regionala myndigheter, icke-statliga aktörer samt även nationella myndigheter om en medlemsstats administrativa organisation så kräver, i EU:s medlemsstater. Undantagna länder är Danmark, Irland och Storbritannien utifrån enskilda medlemsavtal.
  Krävs medfinasiering? Projekt kan få upp till 75% EU-finansiering.Projektpartners: Internationella partners uppmuntrasProjekttid: Max 3 årUtlysningar: Utlysningar publiceras löpande på Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplatsProjketexmepel Jämtland-Härjedalens idrottsförbund i samarbete med Gävleborgs och Västernorrlands idrottsförbund har beviljats stöd inom fonden för projketet Lobbenlänk till annan webbplatsAnsvarig myndighet Den svenska myndigheten som administerar fonden är Migrationsverket.Kontakt E-post:  fonderna@migrationsverket.seMigrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats

 • Lokalt Ledd Utveckling (LEADER)


  LEADER-metoden via Lokalt Ledd Utveckling är en metod för att utveckla landsbygden som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Metoden introducerades inom EU år 1991 för hitta lösningar för landsbygdens utmaningar. Målet är att skapa attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag, särskilt på landsbygden.LEDER-områden får medel via de fyra olika europeiska struktur- och investeringsfonderna: Landsbygdsfonden, Havs- och fiskeri fonden, Regionalfonden och SocialfondenPrioriterade insatsområden
  Inom programmet kan man söka medel för projket som möter lokala behov t.ex. vad gäller näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, arbetsmarknadsprojekt, lantbruks- och fiskefrågor.
  Vem kan söka?
  Offentliga organisationer, privata företag samt ideella och ekonomiska föreningar.
  Administreras av : Jordbruksverket nationellt och av verksamhetskontor lokalt. I Hallands län är det Lokalt Ledd Utveckling Halland.Internationella partners : Inget krav finns detta utan i regel gäller enbart lokala projektpartners.Medfinansiering : Max 70 % i stöd från programmet. Krav på minst 30 % ideell och/eller privat finansiering.Projekttid : Max 3 år.Mer information Mer information hittas på Jorbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats.Runt om i landet har personer i föreningar, företag och kommuner arbetat hårt med att ta fram utvecklingsstrategier som ska ligga till grund för utvecklingen i 48 leaderområden.Lokal Ledd Utveckling Hallandlänk till annan webbplats - Innefattar: Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka och Hylte. Vad gäller Havs-och fiskerifonden innefattar området även samtliga församlingar runt Bolmen, vilket betyder delar av Gislaved, Ljungby och Värnamo kommun  
 • Landsbygdsprogrammet


  Det nya landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 har som mål att stärka jordbrukets konkurrenskraft, främja hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder samt balanserad territoriell utveckling. Landsbygdsprogrammet ämnar skapa en modern landsbygd med lönsamma och livskraftiga företag samt aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur.Prioriterade insatsområden 1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jordbruk och på landsbygden.2. Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag och i alla regioner, samt främja innovativ jordbruksteknik.3. Förbättra djurvälfärd, riskhantering i jordbruket och organisationen av livsmedelskedjan, inklusive bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter.4. Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jordbruk.5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks och livsmedelssektorn.6. Främja social utveckling, bekämpa fattigdom och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden.Landsbygdsprogrammet har ett brett utbud av stöd och bidrag: företagsstöd, projektstöd (ex. turism samt utveckling av natur- och kulturarv), investeringsstöd (miljö, service, fritid, småskalig infrastruktur, bredband), kompensationsbidrag och miljöersättningar.Vem kan söka?
  Företag på landsbygden (främst trädgårds- och jordbruksnäring men även service), föreningar med verksamhet på landsbygden, branschorganisationer, ideella och ekonomiska föreningar, offentliga organisationer som kommuner.
  Administreras av : Länsstyrelsen i Skåne län och i andra led av Jordbruksverket. Skogsstyrelsen administrerar de delar
  inriktat på skogsbruk.
  Internationella partners: I regel enbart svenska projektpartners.Medfinansiering : Projektstöd upp till 100 % och företagsstöd på max 40 %. Schabloner används för en del kostnader exempelvis indirekta kostnader, resor och lönebikostnader.Möjlighet till förstudier : Ja.Projekttid : Varierar beroende på typ av projekt och insats. 
 • Europeiska havs- och fiskeriprogrammet


  Europeiska havs- och fiskeriprogrammet (EHFF) är EU:s program för att utveckla fiskenäringen och kustsamhällen. Programmethar som övergripande mål är att bidra till uppfyllandet av Europa 2020-strategins målsättning om smart och hållbar tillväxt för alla samt bidra till uppfyllelse av de europeiska och nationella målen inom fiskeripolitiken.Prioriterade insatsområden
  • Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.
  • Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.
  • Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.
  • Ökning av sysselsättningen och den lokala sammanhållningen genom lokalt ledd utveckling.
  • Främjande av saluföring och beredning.
  • Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken.
  Vem kan söka? Programmet innehåller både företags- och projektstöd och har därför en bred målgrupp: Företag som yrkesfiskare, vattenbrukare och beredningsföretag. Branschorganisationer och ideella organisationer. Lokala, regionala och nationella myndigheter samt högskolor och universitet.Internationella partners: I regel enbart svenska projektpartners.Medfinansiering: 50-90 % beroende på typ av stöd. Schabloner används för en del kostnader i projekt exempelvis indirekta
  kostnader, resor och lönebikostnader.
  Projekttid: Saknas maximal projekttid. Projektets längd ska styrkas och projekt måste avslutas innan 2023Kontakt Jordbruksverket är förvaltande myndighet för havs- och fiskeriprogrammet i Sverige.Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplatsTel: 0771-223 223E-post: Kundstjänstlänk till annan webbplats

 • Interreg Östersjöprogrammet


  Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region) har sommål är att stärka integrerad territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion.Prioriterade insatsområden
  • Forskning, innovation, teknisk utveckling - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation med särskilt fokus på utbyggnad av innovationsinfrastruktur, smart specialisering och utveckling av icke-tekniska innovationer.
  • Skydda miljön, främja hållbar användning av resurser - Bevara och skydda miljön och uppmuntra till effektiv användning av naturresurser. Satsningar kan göras inom områden som bidrar till att skydda havsmiljön och som främjar blå tillväxt, förnybar energi etc.
  • Främja hållbara transporter - Främja regional rörlighet, främja hållbar stadstrafik, utveckla och främja hållbar transport, samt lösningar för frakt av personer och gods. Även främjandet av maritim säkerhet ingår i detta insatsområde.
  • Förbättra institutionella kapaciteten, effektiviteten i offentliga förvaltningen - Inom detta insatsområde ges möjlighet till stöd i form av "seed money" för förstudier samt till koordinering av makroregionalt samarbete.
  Vem kan söka? I programgeografin ingår av EU-länderna Sverige, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och delar av norra Tyskland.För att kunna söka stöd inom Östersjöprogrammet måste man vara Offentliga aktörer, forsknings- och innovationsaktörer, icke vinstdrivande aktörer, sektoriella myndigheter och föreningar samt entreprenörer.Medfinansiering: Maximalt 75-85 % av projektets kostnader beroende på vilket land organisationen kommer ifrån. För Sverige gäller 75 %.Utlysningar: Publiceras löpande, gå till hemsidan härlänk till annan webbplatsKontakt Tillväxtverket är svensk kontaktpunkt, härlänk till annan webbplatsÖstersjöprogrammets hemsidalänk till annan webbplats

 • Interreg Nordsjöprogrammet


  Programgeografin inkluderar sju länder runt Nordsjön och har tydligt fokus på förbättrad tillgänglighet, hållbara transporter och utveckling på miljöområdet.Mål Nordsjöprogrammet (Interreg North Sea Region) syftar till att göra Nordsjöregionen till en bättre plats att bo, arbeta och investera i.Prioriterade insatsområden
  • Forskning, innovation, teknik utveckling - Möjlighet till stöd för kunskapsöverföring i regionen.
  • Stödja övergången till kolodioxidsnål, grön ekonomi - Främja Ggrön tillväxt och övergången till resurseffektiva medel.
  • Främja anpassning i samband med klimatförädringar - Möjlighet till stöd för investerinmgar i klimatomställningar.
  • Främja hållabara transporter - Utveckla och främja hållbar mobilitet exempelvis vid sjötransporter.
   Vem kan söka projektmedel? Regioner i följande sju länder deltar i Nordsjöprogrammet: Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Flandern (Belgien). I Sverige omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län.Aktörer som kan söka stöd är offentliga organisationer, icke vinstdrivande aktörer, myndigheter och föreningar samt entreprenörer. Administreras av : Sekretariat i Viborg. Västra Götalandsregionen är utsedd till nationell kontaktpunkt för Nordsjöprogrammet i Sverige Internationella partners : Ja, minst tre partners i projektet, varav minst en EU-medlem. Medfinansiering : Max 50 % av projektets kostnader kan finansieras av Nordsjöprogrammet. Kontakt Nordsjöprogrammets hemsidalänk till annan webbplatsKontakt med sekretariat härlänk till annan webbplats

 • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak


  Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) är ett delprogram inom Europeiska regionala utvecklingsfonden för gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan grannländerna Sverige, Danmark och Norge.Mål Målet med programmet är att lösa gemensamma utmaningar och utnyttja gemensamma styrkor för att utveckla Öresund, Kattegatt och Skagerrak till en mer enhetlig, stark och konkurrenskraftig region. Prioriterade insatsområden
  • Innovation - Insatsområdet stödjer projekt som vill främja roskning och innovation. Det kan handla om såväl produkter eller processer till marknadsföring och organisationsutveckling.
  • Grön ekonomi - Instatsområdet stödjer projekt som skapar nya och innovativa lösningar som minskar regionens CO2-utsläpp och bygger grönt, exmepelvis genom utveckling inom energiteknologi och klimatsatsningar på alternativa energikällor.
  • Transport - Insatsområdet stödjer utveckling av hållbara transportsystem liksom sammanläkning och planering och transportnät som tar hänsyn till miljö.
  • Sysselsättning - Insatsområdet ska stödja projekt som främjar ökat företagande och ökar antalet arbetspendlare över ländernas gränser.
   Vem kan söka projektmedel?
  Offentliga organisationer, näringslivs- och branschorganisationer, ideella icke vinstdrivande organisationer, aktiebolag och ekonomiska föreningar.
   Projekttid: Max 3 år. Projektpartners : Ja, minst två internationella partners krävs. Krävs medfinansiering? EU-medel för projekt uppgår mot 50 %. Utlysningar Projketansökningar söks under perioderna:14 januari - 15 februari9 augusti - 13 septemberMer information härlänk till annan webbplats Halländska projektexempel Green Building A-Zlänk till annan webbplatsCareWare Nordiclänk till annan webbplats Kontakt Kontaktpunkt: Tillväxtverket - Interreg Öresund-Kattegat-SkagerrakKontakt till sekretariatlänk till annan webbplatsInterreg Öresund-Kattegat-Skagerraks hemsidalänk till annan webbplats

 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)


  Programmet är till för att minska de regionala skillnaderna inom EU och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna. I Sverige finns åtta regionala delprogram inom fonden för att öka konkurrenskraften och sysselsättning.Mål Fonden ska stärka regionernas konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt inom tre fokusområden finns: innovation, entreprenörskap och grön ekonomi. Prioriterade insatsområden I Västsverige har fonden tre fokus områden:
  • Samverkan inom forskning och innovation  45 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina investeringar i forskning och innovation och sin förmåga att kommersialisera kunskap. Därför ska projekt inom programmet stimulera samverkan mellan företagen, akademi och forskningsinstitut.
  • Konkurrenskraftiga små och medelstora företag  40 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Projekten ska främja utvecklingen av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling i befintliga små och medelstora företag och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet.
  • Innovation för en koldioxidsnål ekonomi  15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. De kan användas för att underlätta för företag att samverka kring forskning och innovation kring koldioxidsnål energianvändning, eller för att utveckla test- och demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags energieffektivitet.
   Vem kan söka projektmedel? Offentligrättslig juridisk person som universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Privat juridisk person som aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar. Krävs medfinansiering? Ja, projekt finansieras via EU-medel upp till 50 %. Projekttid: Max 3 år. Utlysningar: Utlynsingar publiceras löpande på Tillväxtverktes hemsidalänk till annan webbplats Halländska projketexmepel inom fonden HICubelänk till annan webbplatsMarkandslyftetlänk till annan webbplatsArena Grön Tillväxtlänk till annan webbplatsSOLREGlänk till annan webbplats Kontakt Ansvarig svensk myndighet: TillväxtverketTelefon: 08 - 681 91 00E-post: vastsverige@tillvaxtverket.seTillväxtverkets hemsidalänk till annan webbplats

 • Europeiska Socialfonden (ESF)


  Mål Europeiska socialfonden är EU:s främsta instrument för att skapa fler och bättre arbetstillfällen i Europa. För perioden 2014–2020 ska programmet vara stöd för att förstärka och utveckla arbetsmarknadspolitiken och ska bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar om en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Prioriterade insatsområden:
  • Kompetensförsörjning - Inom programområde 1 kan du söka stöd för att genomföra insatser inom kompetensutveckling och utbildning. Insatserna kan vara riktade, förutom till redan sysselsatta, även till arbetslösa
  • Öka övergångarna till arbete - Insatserna inom programområde 2 ska skapa nya vägar in på arbetsmarknaden genom att utveckla nya sätt att arbeta med integration och inkludering. Ett mål är att fler människor ska få sysselsättning och undvika långvarig arbetslöshet. Ett annat mål är att främja social integration och bekämpa fattigdom och diskriminering.
  • Programområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga - I programområde 3 är ungdomar prioriterade, särskilt de som saknar fullföljd gymnasieutbildning. Insatserna ska fånga upp ungdomar som varken arbetar eller studerar och få dem i sysselsättning. Det är viktigt, eftersom den som inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden riskerar långtidsarbetslöshet och social utestängning.

  Vem kan söka projektmedel? Offentliga organisationer, privata företag samt ideella organisationer.
  Krävs medfinansiering? Ja, EU-finansieringen varierar beroende på utlysning men vanligen uppnår EU-stödet 50 %.
  Projektpartners: Det är inget krav men det finns möjlighet till det.
  Projekttid: Max 3 år.
  Utlysningar: Publiceras löpande på ESF Västsverigelänk till annan webbplats
  Halländska projektexempel Integration Hallandlänk till annan webbplatsParadigmlänk till annan webbplatsDigga Hallandlänk till annan webbplats
  Kontakt Ansvarig myndighet: ESF-rådet
  Tel: 020-33 33 90E-post: vastsverige@esf.seHemsida: ESF-rådetslänk till annan webbplats