Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

EU:s fonder och program

Det finns ett stort antal EU-program med olika inrikrningar inom vilka aktörer kan söka finansiering här nedan finns ett urval av dessa. Förenklat kan programmen delas in två typer: geografiska eller sektorspecifika

Struktur- och investeringsfonderna (ESI)

Dessa fonder är geografiskt bestämda och omfattar Regionalfonden, Socialfonden, Jordbruksfonden och Havs- och fiskerifonden. I regionalfonden ingår både de regionala programmen, till exempel Västsverige och de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg).

Programmen styrs ifrån lokla, nationell eller interregional (regioner i olika länder) nivå. Det är med andra ord där som beslut om finansiering tas.

Sektorsprogrammen

Inom dessa program kan man arbeta inom specifika områden tillsammans med partners från hela EU. Det finns för programperioden 2014–2020 flera sådana program och medel söks i konkurrens med aktörer från hela Europa.

Sektorsprogrammen inriktar sig på olika tematiska områden såsom utbildning, miljö eller forskning. De styrs och administeras från Bryssel, dock finns ett par undantag där nationella myndigheter beslutar om att bevilja ansökningar där ett exempel är Erasmus+.

Nedan återfinns information om: Horisont 2020, Kreativa Europa, Hälsa för tillväxt, Life, COSME, Fonden, Fonden för ett sammanlänkat Europa, Erasmus+, Urbact III, Europa för medborgarna, AMIF, Sysselättning och social innovation, Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap samt Ambient assisted living.

Information om EU-finansiering

Eufonder.selänk till annan webbplats

SKL - EU:s fonder och programlänk till annan webbplats

Utveckla Sverige - EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige 2014-2020länk till annan webbplats

Guide till EU-programlänk till annan webbplats

Riksdagen - Söka EU-stödlänk till annan webbplats


 • Landsbygdsprogrammet


  Det nya landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 har som mål att stärka jordbrukets konkurrenskraft, främja hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder samt balanserad territoriell utveckling. Landsbygdsprogrammet ämnar skapa en modern landsbygd med lönsamma och livskraftiga företag samt aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur.Prioriterade insatsområden 1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jordbruk och på landsbygden.2. Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag och i alla regioner, samt främja innovativ jordbruksteknik.3. Förbättra djurvälfärd, riskhantering i jordbruket och organisationen av livsmedelskedjan, inklusive bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter.4. Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jordbruk.5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks och livsmedelssektorn.6. Främja social utveckling, bekämpa fattigdom och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden.Landsbygdsprogrammet har ett brett utbud av stöd och bidrag: företagsstöd, projektstöd (ex. turism samt utveckling av natur- och kulturarv), investeringsstöd (miljö, service, fritid, småskalig infrastruktur, bredband), kompensationsbidrag och miljöersättningar.Vem kan söka?
  Företag på landsbygden (främst trädgårds- och jordbruksnäring men även service), föreningar med verksamhet på landsbygden, branschorganisationer, ideella och ekonomiska föreningar, offentliga organisationer som kommuner.
  Administreras av : Länsstyrelsen i Skåne län och i andra led av Jordbruksverket. Skogsstyrelsen administrerar de delar
  inriktat på skogsbruk.
  Internationella partners: I regel enbart svenska projektpartners.Medfinansiering : Projektstöd upp till 100 % och företagsstöd på max 40 %. Schabloner används för en del kostnader exempelvis indirekta kostnader, resor och lönebikostnader.Möjlighet till förstudier : Ja.Projekttid : Varierar beroende på typ av projekt och insats. 
 • Europeiska havs- och fiskeriprogrammet


  Europeiska havs- och fiskeriprogrammet (EHFF) är EU:s program för att utveckla fiskenäringen och kustsamhällen. Programmethar som övergripande mål är att bidra till uppfyllandet av Europa 2020-strategins målsättning om smart och hållbar tillväxt för alla samt bidra till uppfyllelse av de europeiska och nationella målen inom fiskeripolitiken.Prioriterade insatsområden
  • Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.
  • Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.
  • Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.
  • Ökning av sysselsättningen och den lokala sammanhållningen genom lokalt ledd utveckling.
  • Främjande av saluföring och beredning.
  • Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken.
  Vem kan söka? Programmet innehåller både företags- och projektstöd och har därför en bred målgrupp: Företag som yrkesfiskare, vattenbrukare och beredningsföretag. Branschorganisationer och ideella organisationer. Lokala, regionala och nationella myndigheter samt högskolor och universitet.Internationella partners: I regel enbart svenska projektpartners.Medfinansiering: 50-90 % beroende på typ av stöd. Schabloner används för en del kostnader i projekt exempelvis indirekta
  kostnader, resor och lönebikostnader.
  Projekttid: Saknas maximal projekttid. Projektets längd ska styrkas och projekt måste avslutas innan 2023Kontakt Jordbruksverket är förvaltande myndighet för havs- och fiskeriprogrammet i Sverige.Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplatsTel: 0771-223 223E-post: Kundstjänstlänk till annan webbplats

 • Interreg Östersjöprogrammet


  Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region) har sommål är att stärka integrerad territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion.Prioriterade insatsområden
  • Forskning, innovation, teknisk utveckling - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation med särskilt fokus på utbyggnad av innovationsinfrastruktur, smart specialisering och utveckling av icke-tekniska innovationer.
  • Skydda miljön, främja hållbar användning av resurser - Bevara och skydda miljön och uppmuntra till effektiv användning av naturresurser. Satsningar kan göras inom områden som bidrar till att skydda havsmiljön och som främjar blå tillväxt, förnybar energi etc.
  • Främja hållbara transporter - Främja regional rörlighet, främja hållbar stadstrafik, utveckla och främja hållbar transport, samt lösningar för frakt av personer och gods. Även främjandet av maritim säkerhet ingår i detta insatsområde.
  • Förbättra institutionella kapaciteten, effektiviteten i offentliga förvaltningen - Inom detta insatsområde ges möjlighet till stöd i form av "seed money" för förstudier samt till koordinering av makroregionalt samarbete.
  Vem kan söka? I programgeografin ingår av EU-länderna Sverige, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och delar av norra Tyskland.För att kunna söka stöd inom Östersjöprogrammet måste man vara Offentliga aktörer, forsknings- och innovationsaktörer, icke vinstdrivande aktörer, sektoriella myndigheter och föreningar samt entreprenörer.Medfinansiering: Maximalt 75-85 % av projektets kostnader beroende på vilket land organisationen kommer ifrån. För Sverige gäller 75 %.Utlysningar: Publiceras löpande, gå till hemsidan härlänk till annan webbplatsKontakt Tillväxtverket är svensk kontaktpunkt, härlänk till annan webbplatsÖstersjöprogrammets hemsidalänk till annan webbplats

 • Interreg Nordsjöprogrammet


  Nordsjöprogrammet (Interreg North Sea Region) syftar till att göra Nordsjöregionen till en bättre plats att bo, arbeta och investera i. Programgeografin inkluderar sju länder runt Nordsjön och har tydligt fokus på förbättrad tillgänglighet, hållbara transporter och utveckling på miljöområdet.Prioriterade insatsområden
  • Forskning, innovation, teknik utveckling - Möjlighet till stöd för kunskapsöverföring i regionen.
  • Stödja övergången till kolodioxidsnål, grön ekonomi - Främja Ggrön tillväxt och övergången till resurseffektiva medel.
  • Främja anpassning i samband med klimatförädringar - Möjlighet till stöd för investerinmgar i klimatomställningar.
  • Främja hållabara transporter - Utveckla och främja hållbar mobilitet exempelvis vid sjötransporter.
  Vem kan söka? Regioner i följande sju länder deltar i Nordsjöprogrammet: Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Flandern (Belgien). I Sverige omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län.Aktörer som kan söka stöd är offentliga organisationer, icke vinstdrivande aktörer, myndigheter och föreningar samt entreprenörer.Administreras av : Sekretariat i Viborg. Västra Götalandsregionen är utsedd till nationell kontaktpunkt för Nordsjöprogrammet i SverigeInternationella partners : Ja, minst tre partners i projektet, varav minst en EU-medlem.Medfinansiering : Max 50 % av projektets kostnader kan finansieras av Nordsjöprogrammet.Kontakt Nordsjöprogrammets hemsidalänk till annan webbplatsKontakt med sekretariat härlänk till annan webbplats

 • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak


  Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) är ett delprogram inom Europeiska regionala utvecklingsfonden för gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan Sverige, Danmark och Norge. Målet med programmet är att lösa gemensamma utmaningar och utnyttja gemensamma styrkor för att utveckla Öresund, Kattegatt och Skagerrak till en mer enhetlig, stark och konkurrenskraftig region.Prioriterade insatsområden
  • Innovation - Insatsområdet stödjer projekt som vill främja roskning och innovation. Det kan handla om såväl produkter eller processer till marknadsföring och organisationsutveckling.
  • Grön ekonomi - Instatsområdet stödjer projekt som skapar nya och innovativa lösningar som minskar regionens CO2-utsläpp och bygger grönt, exmepelvis genom utveckling inom energiteknologi och klimatsatsningar på alternativa energikällor.
  • Transport - Insatsområdet stödjer utveckling av hållbara transportsystem liksom sammanläkning och planering och transportnät som tar hänsyn till miljö.
  • Sysselsättning - Insatsområdet ska stödja projekt som främjar ökat företagande och ökar antalet arbetspendlare över ländernas gränser.
  Vem kan söka?
  Offentliga organisationer, näringslivs- och branschorganisationer, ideella icke vinstdrivande organisationer, aktiebolag och ekonomiska föreningar.
  Internationella partners : Ja, minst två partners.Medfinansieringsgrad : 50 %.Utlysningar Projketansökningar söks under perioderna:14 januari - 15 februari9 augusti - 13 septemberMer information härlänk till annan webbplatsHalländska projektexempel Green Building A-Zlänk till annan webbplatsCareWare Nordiclänk till annan webbplatsKontakt Kontakt till sekretariatlänk till annan webbplatsÖKS hemsidalänk till annan webbplats

 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)


  EU:s program för att minska de regionala skillnaderna inom EU och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna.I Sverige finns åtta regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Dessa förvaltas av Tillväxtverket och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Fonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar bl.a. insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling.Mål Regonalfondsprgrammet ska stärka regionernas konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt, där tre fokusområden finns: innovation, entreprenörskap och grön ekonomi.I Västsverige är målsättningen att programmet ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling.Prioriterade insatsområden Programmet består av tre insatsområden för Västsverige:
  • Samverkan inom forskning och innovation  45 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina investeringar i forskning och innovation och sin förmåga att kommersialisera kunskap. Därför ska projekt inom programmet stimulera samverkan mellan företagen, akademi och forskningsinstitut.
  • Konkurrenskraftiga små och medelstora företag  40 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Projekten ska främja utvecklingen av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling i befintliga små och medelstora företag och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet.
  • Innovation för en koldioxidsnål ekonomi  15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. De kan användas för att underlätta för företag att samverka kring forskning och innovation kring koldioxidsnål energianvändning, eller för att utveckla test- och demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags energieffektivitet.
  Vem kan söka? Offentligrättslig juridisk person som universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Privat juridisk person som aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.Medfinansiering? ERUF kan finansiera max 50 % av en insats.Ansvarig myndighet Tillväxtverket är ansvarig myndighet då de administrerar den svenska delen av ERUFUtlysningar Utlynsingar publiceras löpande på Tillväxtverktes sidalänk till annan webbplatsHalländska projketexmepel HICubelänk till annan webbplatsMarkandslyftetlänk till annan webbplatsArena Grön Tillväxtlänk till annan webbplatsSOLREGlänk till annan webbplatsKontakt Tillväxtverketets hemsidalänk till annan webbplatsTelefon: 08 - 681 91 00E-post: vastsverige@tillvaxtverket.se


 • Europeiska Socialfonden (ESF)


  Europeiska socialfonden är EU:s främsta instrument för att skapa fler och bättre arbetstillfällen i Europa.Socialfondsprogrammet för perioden 2014–2020 är ett stöd för att förstärka och utvecklaarbetsmarknadspolitiken och ska bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar om en smart, hållbar och inkluderande tillväxt.Prioriterade insatsområden
  • Kompetensförsörjning - Inom programområde 1 kan du söka stöd för att genomföra insatser inom kompetensutveckling och utbildning. Insatserna kan vara riktade, förutom till redan sysselsatta, även till arbetslösa
  • Öka övergångarna till arbete - Insatserna inom programområde 2 ska skapa nya vägar in på arbetsmarknaden genom att utveckla nya sätt att arbeta med integration och inkludering. Ett mål är att fler människor ska få sysselsättning och undvika långvarig arbetslöshet. Ett annat mål är att främja social integration och bekämpa fattigdom och diskriminering.
  • Programområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga - I programområde 3 är ungdomar prioriterade, särskilt de som saknar fullföljd gymnasieutbildning. Insatserna ska fånga upp ungdomar som varken arbetar eller studerar och få dem i sysselsättning. Det är viktigt, eftersom den som inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden riskerar långtidsarbetslöshet och social utestängning.
  Vem kan söka? Offentliga organisationer, privata företag samt ideella organisationer.Medfinansiering: Kan variera beroende på utlysning men grunden ligger medfinansieringen på 50 %.Utlysningar Publiceras löpande på ESF Västsverigelänk till annan webbplatsHalländska projektexempel Integration Hallandlänk till annan webbplatsParadigmlänk till annan webbplatsDigga Hallandlänk till annan webbplatsKontakt ESF-rådets hemsidalänk till annan webbplats
  Tel: 020-33 33 90E-post: vastsverige@esf.se