Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

EU:s fonder och program

EU:s nuvarande programperioden sträcker sig 2014-2020. Det finns det finns ett antal olika EU-program där olika aktörer kan söka finansiering. Här nedan finns ett urval av de dessa program. Förenklat kan programmen delas in två kategorier geografiska eller sektorspecifika

Struktur- och investeringsfonderna (ESI)

Dessa fonder är geografiskt bestämda och omfattar Regionalfonden, Socialfonden, Jordbruksfonden och Havs- och fiskerifonden. I Regionala utvecklingsfonden ingår både de regionala programmen, till exempel Västsverige och de gränsöverskridande samarbetsprogrammen (Interreg).

Det är nationella och regionala myndigheter som förvaltar dessa program och sköter finansieringen indirekt. I nuvarande prograperiod utgör nästan dessa fonder 80 procent av EU:s totala budget.

Sektorsprogrammen

Inom dessa program kan man arbeta inom specifika områden tillsammans med partners från hela EU. Det finns för programperioden 2014–2020 flera sådana program och medel söks i konkurrens med aktörer från hela Europa.

Sektorsprogrammen inriktar sig på olika tematiska områden däribland utbildning, miljö eller forskning. Dessa program styrs och administeras från Bryssel. Det finns dock ett par undantag där nationella myndigheter beslutar om att bevilja ansökningar där ett exempel är Erasmus+.

Nedan återfinns information om: Horisont 2020, Kreativa Europa, Hälsa för tillväxt, LIFE, COSME, Fonden för ett sammanlänkat Europa, Erasmus+, Urbact III, Europa för medborgarna, AMIF, Sysselättning & social innovation, Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap samt Ambient assisted living.

Information och material om EU-finansiering

Eufonder.selänk till annan webbplats

SKL - EU:s fonder och programlänk till annan webbplats

Utveckla Sverige - EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige 2014-2020länk till annan webbplats

KFSK - Guide till EU-programlänk till annan webbplats

EU-kommissionen - En guide till EU-finansieringlänk till annan webbplats

EU-kommissionen - En nybörjarguide till EU-finansieringlänk till annan webbplats

Riksdagen - Söka EU-stödlänk till annan webbplats


 • Ambient Assisted Living


  Mål Ett EU-program som stödjer utvecklingen av tekniska lösningar som främjar ett aktivt och hälsosamt åldrande. Programmets mål är att främja utvecklingen av tekniska verktyg (IT, telekommunikation) för äldre personer. Syftet är få stöd till egenvård, bättre hälsa samt stöd för att vara fortsatt aktiva i samhället. Ett annat syfte är att stödja industrin att expandera på området för att utveckla mer konkurrenskraftiga tjänster och varor.
  Prioriterade insatsområden Varje år formulerar programmets sekretariat utlysningar som syftar till att återspegla de viktigaste utmaningarna vi står inför som ett samhällen med en åldrande befolkning. Det kan röra allt från att hjälpa äldre att hålla sig mer socialt aktiva till att ge stöd till dem med demens.
  Vem kan söka projektmedel? Projekt kan sökas av konsortium på 3-10 olika organisationer. Konsortierna måste bestå av minst en relevant affärspartner, ett litet eller medelstort företag och en slutanvändare till exempel en kommun.
  EU-finansiering : Fonden kan erbjuda finansiering upp till 50 procent.

  Projektpartners: Det är ett krav att ha minst tre internationella projektpartners.
  Projekttid : 1-3 år

  Utlysningar : Utlysningar publiceras årligen på EU-kommissonens hemsida - AALlänk till annan webbplats
  Projektexempel Hitta flera olika projektexempel med svenska partners på AAL:s hemsidalänk till annan webbplats

  Kontakt Programmet administreras från Bryssel men Vinnova är svensk kontakpunkt.AAL:s hemsidalänk till annan webbplatsVinnovas hemsidalänk till annan webbplats

 • Fonden för ett sammanlänkat Europa


  Fonden Connecting Europe Facility (CEF) syftar till att åtgärda de felande länkarna i Europas infrastruktur för transport, energi och telekom. För att åstadkomma detta riktas stöden till prioriterade infrastrukturstråk (TEN-T) och områden. Fonden ska skapa effektiva och hållbara gränsöverskridande nätverk i Europa och gynnar därför främst rena transportsätt och användningen av förnyelsebara energikällor. Fonden ska även främja investeringar i bredbandsnät samt utveckling av offentliga digitala tjänsterPrioriterade insatsområden:
  • Transport - 12 utav 29 miljarder euro har allokerats till delprogrammet transport. Fonden kommer i huvudsak att stödja projekt som underlättar gränsöverskridande förbindelser och avlägsnar flaskhalsar.
  • Energi - Inom energiområdet ska fonden enligt EU:s energi och klimatmål för år 2020 stödja de projekt som; förbättrar energiinfrastrukturen, tillgodoser den framtida energiefterfrågan och ökar andelen förnybar el. Insatserna riktas till de ”korridorer” som är i störst behov utav upprustning, exempelvis att säkra Europas oberoende av gastillgång från Ryssland.
  • Telekommunikation - På kommunikationsområdet ska fonden stödja de projekt som vill utveckla och förbättra driften och infrastrukturen för digitala tjänster. Genom att göra internet tillgängligt för fler hoppas man kunna påskynda utnyttjande och utbyggande för digitala tjänster såsom ny infrastruktur för e-legitimation, e-upphandling, elektroniska patientjournaler, e-juridik och tullrelaterade tjänster.
  Vem kan projektmedel?
  Näringsdepartementet beslutar vilka svenska projekt som får ansöka om medel från programmet. Trafikverket är nationell koordinator för delprogrammet transport, Energimyndigheten för delprogram energi och Post- och telestyrelsen för telekommunikation.
   EU-finansiering : Mellan 10-50 procent kan finanansieras via fonden.
  Projektpartners: Internationella partners är ett krav.
  Projekttid : Varierar beroende på utlysning.
  Utlysningar : Publiceras löpande på EU-kommissionens hemsida - INEAlänk till annan webbplats
  Projektexemepel:
  Kontakt Fonden adminisstreras av EU-kommissionens byrå för innovation och nätverk, INEA.EU-komissionens hemsida - CEFlänk till annan webbplats

 • COSME


  Mål EU:s program för att främja företagens konkurrenskraft. COSME är en förkortning av Competetivness of Enterprise and Small and Mediumsized Enterprises. Programmet har som måll att förbättra tillgången till kapital, tödja internationalisering och tillträde till marknade, skapa en miljö som gynnar konkurrens och främja ett företagsvänligt klimat.Prioriterade insatsområden: Det finns fyra prioriterade insatsområden inom programmet:Tillträde till marknader - Genom Europe Enterprise Network (EEN), som består av ca 600 kontor i cirka 50 länder, vill EU göra det lättare för små- och medelstora företag att expandera till nya marknader internationellt.Tillgång till kapital - COSME finansierar grantier och motgarantier för finansiella intermediärer till exemepel: banker, garantiorganisationer och leasingföretag. Genom att dela risken underlättar man för dessa intermediärer att erbjuda lånefinansiering för småföretag som inte annars får tillgång till det kapital de behöver.Entreprenörska - Genom The Entrepreneurship 2020 Action Plan ska EU:
  • Stimulera utbildningar i entreprenörskap genom kompetensutbyte och goda exmepel inom EU.
  • Stärka affärsklimatet och göra det lättare för entreprenörer att växa.
  • Nå specifika grupper genom mentorskap och förebilder (Erasmus for young entrepreneurs, Europeiskt nätverk för kvinnlogt företagande).
  Näringslivsförutsättningar - Minskad administration och regelförenkling för företag. Utbyte av goda exempel mellan nationella organisationer för att på så sätt förbättra policys för små- och medelstora företag.
  Vem kan söka projektmedel? Beroende på vilken del av programmet kan följande aktörer söka: entreprenörer i små- och medelstora företag, individer som vill bli entreprenörer samt nationella, regionala och lokala myndigheter.
  EU-finansiering: Varierar beroende på utlysning. Projekt finansieras vanligen 75-90 procent.
  Projektpartners: Krav om internationella partners varierar, det beror således på utlysningen.
  Projekttid: Varierar beronede på utlysning

  Utlysningar: Utlysningar publiceras löpande på EU-kommissionens hemsida - COSMElänk till annan webbplats
  Projektexempel
  Kontakt COSME administreras av byrån för små och medelstora företag (EASME) som inrättats av EU-kommissionen.EU-kommissionens hemsida - EASMElänk till annan webbplatsEU-kommissionens hemsida - COSMElänk till annan webbplats


 • Horisont 2020


  Mål Målet är att underlätta för den privata och offentliga sektorn att arbeta tillsammans för att kunna leverera lösningar på de stora utmaningar vårt samhälle står inför. Horisont 2020 är inte bara ett forskningsprogram för universitet och högskolor utan riktar sig i lika stor del till offentlig sektor samt små och medelstora företag. Tanken är att ta idéer från laboratorier till marknaden för att lösa samhällsproblem samt för att stärka Europas position på världsmarkanden. Syftet med Horisont 2020 är även att implementera ett av Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ Innovationsunionen.Prioriterade insatsområden:
  • Spetskompetens - Stärka EU:s globala ställning inom F & I (Europeiska Forskningsrådet, Marie Curie, samverkansforskning nya forskningsområden, forskningsinfrastruktur).
  • Industriellt ledarskap - Göra EU mer attraktivt för investeringar i F & I, bekämpa krisen, skapa jobb och tillväxt (riskkapital, bioteknologi, nanoteknologi, IKT mm.).
  • Samhälleliga utmaningar - Fokus på de stora samhälleliga utmaningar som finns: hälsa, transport, klimat (tvärvetenskapliga samarbeten, kommuner, näringsliv).

  Vem kan söka projektmedel? Offentlig, privat och civil sektor, forskningsinstitut, högskola och universitet.
  EU-finansiering: Projekt kan finansieras upp till 70-100 procent
  Projektpartners: Ja, minst två partners.
  Projekttid: Det varierar beroende på utlysning.
  Utlysningar: Publiceras löpande på EU-kommissionens hemisdalänk till annan webbplats
  Projektexempel :Fem berättelser om projeket där svenska partners är medlänk till annan webbplats
  Kontakt Programmet administeras av EU-kommissinen men Vinnova är svenska kontaktpunktEU-kommissionens hemsida - Horisontlänk till annan webbplatsVinnovas hemsidalänk till annan webbplats


 • LIFE


  Mål LIFE-programmet är EU: s finansieringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder. Syftet med LIFE-programmet är att främja ett resurseffektivt och klimattåligt samhälle, värna om biologisk mångfald och stödja Natura 2000-områden. Resurseffektivisering, stoppa och vända förlusten av biologiskt mångfald och klimatanpassning är några utav de tematiska huvudmålen inom programmet.Prioriterade insatsområden: Programmet är uppdelat i två delprogram med tre underkategorier per delprogram.Delprogram 1: Miljö
  • Miljö och resurseffektivitet - Förbättring av miljöpolitikens genomförande och integrering.
  • Natur och biologisk mångfald inom Natura 2000 – nätverket som jobbar för att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. För svensk del omfattar dessa områden t.ex. alvarmarkerna på Öland, de bohusländska fjordarna och Tivedens urskogar med fflera.
  • Miljöpolicy och information - kunskapsöverföring, utbyte av best-practice och kampanjer.
  Delprogram 2: Klimat
  • Klimatanpassning – samhällets robusthet och förmåga att hantera klimatförändringar.
  • Begränsning av klimatförändringar – minskade utsläpp av växthusgaser.
  • Klimat styrning och information – öka medvetenheten, samarbete och kommunikation för att begränsa klimatförändringar.

  Vem kan söka projektmedel? Offentliga organisationer, privata företag, forskningsinstitut, universitet, icke-statliga organisationer.
  EU-finansiering: EU-stöd ipp mot 55-75 procent

  Projektpartners: Ja, men det finnsinget krav på att dessa ska vara internationella.

  Projekttid: Max 2-6 år.
  Utlysningar: Publiceras löpande på EU-kommissionens hemsidalänk till annan webbplats.
  Halländska Projektexempel :
  LIFE-GOODSTREAMlänk till annan webbplatsSandlifelänk till annan webbplats
  Kontakt Programmet administreas från Bryssel men kan även hitta information hos nationella kontaktpunkter.EU-kommissionens hemsidalänk till annan webbplats

 • Kreativa Europa


  Mål Programmets allmänna mål är att främja arbetet med att värna om och marknadsföra Europas kulturella och språkliga mångfald samt att stärka den kulturella och den kreativa sektorns konkurrenskraft.Prioriterade insatsområden: Kreativa Europa består av tre delar: delprogrammen Kultur och MEDIA och ett sektorsövergripande programområde. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA.
  1. Inom delprogrammet Kultur finns fyra olika stödformer:
   • Europeiska samarbetsprojekt
   • Europeiska plattformar
   • Europeiska nätverk
   • Översättningsprojekt
  2. I delprogrammet Kultur ingår också följande insatser:
   • Europeiska kulturhuvudstäder
   • Europeiska kulturpriser. Här ingår priser för samtida litteratur, kulturarv, samtida musik och samtida arkitektur.
   • Europeiska kulturarvsmärket och europeiska kulturarvsdagarna
  3. Inom delprogrammet MEDIA ligger fokus på det som händer före och efter produktionen av ett verk:
   • fortbildning av yrkesverksamma
   • utveckling av projekt inom drama, dokumentär, animation och interaktiva medier
   • marknadsföring
   • distribution
   • filmfestivaler
  4. Sektorsövergripande programområde:
   Inom programområdet görs särskilda utlysningar för innovativa samarbeten över sektorsgränserna. I denna del ingår bland annat det nya lånegarantiinstrumentet och stöd till de nationella kontaktpunkterna för programmet, Creative Europe Desks. Det sektorsövergripande programområdet har 13 procent av Kreativa Europas totala budget.

  Vem kan söka projektmedel? Både offentliga och privata aktörer inom den kulturella och kreativa sektorn kan söka om medel.
  EU-finansiering: I snitt finansierar programmet mellan 50-60% av projektets kostnader.
  Projektpartners: Ja, minst två partners.

  Projekttid: Varierar beroende på aktuell utlysning.
  Utlysningar: Publiceras löpande och hittas på EU-kommissionens hemsidalänk till annan webbplats
  Projektexempel :
  Göteborgs Filmfestival 2019länk till annan webbplatsHitta flera andra projektexmepel härlänk till annan webbplats Kontakt Kreativa Europa Desk Sverige svarar på frågor om programmet och ger råd vid ansökan. I Sverige delar Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet på uppdraget. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA.Kreativa Europas hemsidalänk till annan webbplatsEU-kommissionens hemsida för Kreativa Europalänk till annan webbplats 

 • Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC)


  Mål EU:s program för att främja rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. Målet med programmet är att främja frihet, rättvisa och säkerhet bland EU-meborgare vlket är en del av EU:s grundläggande principer. Programmet ska bidra till att individers rättigheter skyddas enligt EU:s fördrag och internationella människorättskonventioner.
  Prioriterade insatsområden: Programmet främjar åtgärder som:• Bekämpar diskriminering.• Bekämpar rasism, främlingsfientlighet, homofobi och andra former av intolerans.• Främjar och skyddar rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.• Förebygger och bekämpar våld mot barn, ungdomar, kvinnor och andra utsatta grupper.• Främjar barns rättigheter.• Arbetar för att säkra högsta möjliga integritets- och personskydd i form av skyddande av personuppgifter och privatliv.• Främjar upplysning och utövande av de grundläggande rättigheterna som grundar sig på unionsmedborgarskapet.• Främjar konsumentskydd.
  Vem kan söka projektmedel? Programmet är öppet för bland annat offentliga och privata organisationer, universitets- och forskningsinstitut, ickestatliga organisationer och myndigheter.
  EU-finansiering: Projekten finansieras upp till 80% av EU
  Projektpartners: Projekten måste bestå av minst 2 organisationer från 2 EU-länder
  Projekttid: Max 2 år.

  Utlysningar: Publiceras löpande härlänk till annan webbplats

  Projektexempel
  Kontakt EU-kommissionens avdelning för rättvisa är ansvarig myndighet. Gå till EU-kommissionens hemsida här.länk till annan webbplats


 • Programmet för sysselsättning & social innovation (EaSI)


  Mål EU:s program för att främja sysselsättning och utvecklandet ac social innovation. Målet med detta program är att stödja socialpolitik och rörlighet på arbetsmarknaden inom EU. Programmet ämnar att pröva idéer till reformer främst genom att hjälpa unga, främja jämställdhet, bekämpa diskriminiering och minska långtidsarbetslöshet och social exkludering. Prioriterade insatsområden: Progress: Modernisering av sysselsättning och socialpolitik - Modernisering av sysselsättnings- och socialpolitik med särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet, social exkludering, fattigdomsbekämpning och arbetsmarknadsförhållanden
  • Ta fram och sprida jämförbara fakta som grundas på analys.
  • Underlätta effektivt och inkluderande infromationsutbyte, ömesesidigt lärande och dialo.
  • Ge ekonomiskt stöd för att testa innovationer inom social- och arbetsmarknadspolitiken.
  • Ge organisationer ekonomiskt stöd så att de kan utveckla och bidra till tillämping av EU:s instrument och politik.
  Eures Främjandet av yrkesmässig rörlighet - Eures är ett europeiskt nätverk som ger information och vägledning till alla medborgare som vill dra nytta av den fria rörligheten för arbetstagare, arbetsgivare och arbetssökare. Den här programdelen ska stärka Eures. Programdelen omfattar tre områden: Lättillgänglig informationom lediga platser, ansökningar, och all tillhörande infromation för sökande arbetsgivare. Utveckling av tjänster för rekrytering och arbetsförmedlning. Partnerskap över landsgränser.
  • Lättillgänglig informationom lediga platser, ansökningar, och all tillhörande infromation för sökande arbetsgivare.
  • Utveckling av tjänster för rekrytering och arbetsförmedlning.
  • Partnerskap över landsgränser.
  Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap - Programmet bidrar med mikrofinansiering till individer och mikroföretag i samverkan med nationella, regionala och lokala myndigheter. Medel används också föt attt hjälpa sociala företag att få fäste och utvecklas men ska även främja nya idéer och bästa praxis. Det finns alltså delar inom denna kategori:
  • Mikrokrediter och mikrolån till utsatta grupper och företag
  • Socialt entreprenörskap.
  I stort har detta delprogram har som mål att:
  • Öka tillgången på mikrofinansiering och göra det lättare för usatta grupper att få finansiering för att starta eller viadreutveckla egna företag och mikroföretag.
  • Bygga upp mikrokreditgivarnas instiutionella kapacitet.
  • Stödja framväxten av sociala företag, särskilt genom att göra det lättare att få finansiering.
   Vem kan söka projektmedel? Nationella, regionala och lokala myndigheter, arbetsmarkanadens parter, arbetsförmedlningar, högskolor och forskningsinstitut samt icke-statliga organisationer.

  EU-finansiering: Det beror på den aktuella utlysningen.
  Projektpartners: Internationella partners krävs.
   Projekttid: Beror på aktuell utlysning.
  Utlysningar: Sedan januari 2014 utgör de här programmen EaSI:s tre delar. Här nedan hittar du information om alla delområdena och hur man ansöker om medel:
  Projektexempel :Your first Eures job - Brist på kockar i Sverige får hjälp av Italienlänk till annan webbplatsKontakt Administerars av EU-kommissionens avdelning för Sysselsättning, socialpolitik och inkludering, Gå till EU-kommissionens hemsida hälänk till annan webbplatsr


 • Europa för meborgarna


  Mål Det övergripande målen är att öka kunskapen om EU genom att stärka hågkomsten och kunskapen kring unionens gemensamma historia och dels att främja ett aktivt medborgarengagemanget genom olika typer av transnationella samarbeten.Prioriterade insatsområden:
  • Europeisk hågkomst - Europas historia kan användas för att lära av tidigare erfarenheter och blicka framåt i en demokratisk anda. Det ges möjlighet till att reflektera kring de grundläggande värden som finns i Europa, till exempel demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.
  • Demokratisk delaktighet och engagemang - Fokus på demokratiskt deltagande i en bred bemärkelse med aktiviteter direkt kopplade till EU:s politik. Denna del är i sin tur indelat i tre olika delprogram:
  1. Vänortssamarbete - I ett vänortssamarbete träffas medborgare från minst två olika länder för att diskutera frågor med anknytning till programmets årligt valda tema.
  2. Nätverk av städer - Nätverksprojekt syftar till att skapa långsiktiga och strukturerade samarbeten mellan kommuner, vänortskommittéer, regionala sammanslutningar och andra aktörer
  3. Projekt för det civila samhället - Åtgärden främjar projekt som involverar det civilasamhällets organisationer i politiska processer på europeisk nivå.

  Vem kan söka projektmedel? Bidraget kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer.Olika målgrupper kan söka bidrag för olika delprogram. Till exempel kan dessa söka bidrag:Kommuner, landsting, ideella organisationer, forskningsinstitut, organisationer för överlevande, museer, städer, vänortskommittéer, utbildnings-, kultur- och forskningsorganisationer samt regionala myndigheter, vänortskommittéer eller ideella organisationer som företräder en kommun.
  EU-finansiering: Schablonbaserade belopp.
  Projektpartners: Ja, men olika beroende delprogram, inget krav för delprogram 1.

  Projekttid: Från 21 dagar till 2 år beroende på delprogram.
  Utlysningar: Utlysningar publiceras löpande på EACEA:s hemsidalänk till annan webbplatsDu kan också kontakta MUCF för rådgivning gällande projekidéer eller få hjälp att hitta projektpartnerns
  Projektexempel :
  Se tre olika projektexmepel i Sverige MUCF:s projektöversiktlänk till annan webbplats
  Kontakt Fonden administerars av EACEA i Bryssel. Den svenska kontaktpunkten är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.EACEA:s hemsidalänk till annan webbplatsMUCF:s hemsidalänk till annan webbplats

 • Erasmus+


  Mål Programmet syftar till att uppfylla EU:s utbildningspolitiska mål och att möta samtida europeiska utmaningar; att vända den socioekonomiska krisen i EU länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering. Det är ett program som främjar internationellt samarbete och utbyteinom utbildning-, ungdoms-, och idrottsområdet.Erasmus+ är inte bara till för studenter. Det finns något för många olika typer av deltagare, även organisationer. Programmet samlar sju tidigare EU-program och pågår till 2020. Prioriterade insatsområden:
  • Mobilitet - Det finns olika typer av mobilitetsprojekt; kompetensutveckling för personal, praktik för studerande inom yrkesutbildning samt studier och praktik för studenter inom högre utbildning och ungdomsutbyten.
  • Strategiska samarbetsprojekt - Projektsamarbeten med partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera. Detta är ofta strategiska projekt som pågår under flera år. Här ingår även digitalt samarbete som eTwinning som möjliggör internationella projekt inom skol- och utbildningsområdet.
  • Stöd för policyförändring - Myndigheter och departement – verktyg och metoder för europeiskt samarbete och utveckling på policynivå.
  Gå till Eurasmus+ programgudielänk till annan webbplats för att veta mer om hur du kan utnyttja fonden.
  Vem kan söka projektmedel?
  Offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor; förskolor, grundskolor och gymnasieskolor inklusive särskolor, specialskolor och yrkesgymnasium; organisationer inom vuxenutbildning, såsom universitet, högskolor och yrkeshögskolor, yrkesutbildningar, samt företag och branschorganisationer.
  EU-finansiering: Schablonbaserade belopp.

  Projektpartners: Ja, det krav med internationella partnerns, med undantag för den enskilda mobiliteten.

  Projekttid: Max 3 år.

  Utlysningar: Publiceras löpande på EACEA:s hemsidalänk till annan webbplats

  Halländska projektexempel :
  Europa as a workspacelänk till annan webbplatsThe world in our hands, we can work it outlänk till annan webbplats
  Kontakt Den ansvariga svenska myndighet är Universitets- och Högskolerådet.
  Tel: 010-470 03 00Universitets- och Högskolerådets hemsidalänk till annan webbplatsEACEA - Erasmus+länk till annan webbplats

 • Asyl-, Migration- och Integrationsfonden (AMIF)


  I Sverige ska fonden bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Denna politik ska värna asylrätten och inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvarata migrationens utvecklingseffekter.
  Prioriterade insatsområden
  • Asyl - Stärka och utveckla det ”Gemensamma Europeiska Asyl-systemet” som har till uppgift att se till att EU:s juridiska ramverk är effektivt och appliceras enhetligt och gränsöverskridande inom de 28 medlemsländerna.
  • Legal migration och integration - Stödja legal migration till EU-länderna i led med arbetsmarknadsmässiga behov och underlätta effektiv integration av icke-EU-medborgare.
  • Återvändande - Förbättra villkoren och möjligheterna kring en rättvis, effektiv och hållbar återvändande-strategi för de återvändande.

  Vem kan söka projektmedel?
  Programmet riktar sig till lokala eller regionala myndigheter, icke-statliga aktörer samt även nationella myndigheter om en medlemsstats administrativa organisation så kräver, i EU:s medlemsstater. Undantagna länder är Danmark, Irland och Storbritannien utifrån enskilda medlemsavtal.

  EU-finansiering: Projekt kan få upp till 75 procent EU-finansiering.
  Projektpartners: Internationella partners uppmuntras.
  Projekttid: Max 3 år.
  Utlysningar: Utlysningar publiceras löpande på Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats
  Projektexempel Jämtland-Härjedalens idrottsförbund i samarbete med Gävleborgs och Västernorrlands idrottsförbund har beviljats stöd inom fonden för projketet Lobbenlänk till annan webbplats
  Kontakt Den svenska avsariga myndigheten är Migrationsverket.E-post:  fonderna@migrationsverket.seMigrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats

 • Lokalt Ledd Utveckling (LEADER)


  LEADER-metoden via Lokalt Ledd Utveckling är en metod för att utveckla landsbygden som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Metoden introducerades inom EU år 1991 för hitta lösningar för landsbygdens utmaningar. Målet är att skapa attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag, särskilt på landsbygden.Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Därför ingår lokala personer från företag, föreningar och offentlig sektor sitter i lokala partnerskap, så kallade LAG, vilka beslutar om projketmedel.Programmet får medel från de fyra olika Europeiska Struktur- och Investeringsfonderna: Landsbygdsfonden, Havs- och fiskerifonden, Regionala Utvecklingsfonden och Socialfonden.
  Prioriterade insatsområden
  Inom programmet kan man söka medel för projket som möter lokala behov t.ex. vad gäller näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, arbetsmarknadsprojekt, lantbruks- och fiskefrågor.
  Det finns tre olika stöd som berör Lokal Ledd Utveckling:
  • Två för organisationer, föreningar, företag och myndigheter.
   Stöd för att genomföra projeket och stöd till samarbeten med andra områden.
  • Det finns också ett driftstöd som LAG kan söka.

  Vem kan söka projektmedel?
  Offentliga organisationer, privata företag samt ideella och ekonomiska föreningar.

  Projektpartners : I regel gäller enbart lokala projektpartners.
  EU-finansiering : Max 70 procent i stöd från programmet. Krav på minst 30 procent ideell och/eller privat finansiering.
  Projekttid : Max 3 år.
  Utlysningar: Ansök löpande om medel via ditt lokala verksamhetskontor.
  Halländska projektexmepel Åsa kustpromenadlänk till annan webbplatsÅkturenlänk till annan webbplatsDoula & kulturtolk Hallands mötesplatserlänk till annan webbplats
  Kontakt Jordbruksverket nationellt och av verksamhetskontor lokalt. I Hallands län är det Lokalt Ledd Utveckling Halland.Lokal Ledd Utveckling Hallandlänk till annan webbplats - Innefattar: Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka och Hylte. Vad gäller Havs-och fiskerifonden innefattar området även samtliga församlingar runt Bolmen, vilket betyder delar av Gislaved, Ljungby och Värnamo kommunJorbruksverkets hemsida länk till annan webbplats

 • Landsbygdsprogrammet


  Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har som mål att stärka jordbrukets konkurrenskraft, främja hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder samt balanserad territoriell utveckling. Landsbygdsprogrammet ämnar att skapa en modern landsbygd med lönsamma och livskraftiga företag samt aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur.
  Sex prioriterade insatsområden
  • Främja kunskapsöverföring och innovation inom jordbruk och på landsbygden.
  • Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag och i alla regioner, samt främja innovativ jordbruksteknik.
  • Förbättra djurvälfärd, riskhantering i jordbruket och organisationen av livsmedelskedjan, inklusive bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter.
  • Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jordbruk.
  • Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks och livsmedelssektorn.
  • Främja social utveckling, bekämpa fattigdom och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden.
  Landsbygdsprogrammet har ett brett utbud av stöd och bidrag: företagsstöd, projektstöd (ex. turism samt utveckling av natur- och kulturarv), investeringsstöd (miljö, service, fritid, småskalig infrastruktur, bredband), kompensationsbidrag och miljöersättningar.
  Vem kan söka projektmedel?
  Företag på landsbygden (främst trädgårds- och jordbruksnäring men även service), föreningar med verksamhet på landsbygden, branschorganisationer, ideella och ekonomiska föreningar, offentliga organisationer som kommuner.

  Projektpartners: I regel enbart svenska projektpartners.
  EU-finansiering : Projektstöd upp till 100 procent och företagsstöd på max 40 procent. Schabloner används för en del kostnader exempelvis indirekta kostnader, resor och lönebikostnader.
  Projekttid : Varierar beroende på typ av projekt och insats.
  Utlysningar: Stöd söks löpande via Jordbruksverketlänk till annan webbplats
  Kontakt Jordbruksverket är svensk ansvarig myndighet.Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats


 • Europeiska havs- och fiskeriprogrammet


  Europeiska havs- och fiskeriprogrammet (EHFF) är EU:s program för att utveckla fiskenäringen och kustsamhällen. Programmet har som övergripande mål är att bidra till att uppfylla Europa 2020-strategins målsättning. Programmet består av sex stycken så kallade unionsprioriteringar. De stöd som kommer att gå att söka ska passa in i minst ett av de de sex prioriterade områdena.Övergripande mål:
  • Öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag.
  • Skydda miljön och främja en hållbar använding av resurser.
  • Främja sysselsättning.
   Sex prioriterade insatsområden:
  • Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.
  • Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.
  • Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.
  • Ökning av sysselsättningen och den lokala sammanhållningen genom lokalt ledd utveckling.
  • Främjande av saluföring och beredning.
  • Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken.
   Vem kan söka? Programmet innehåller både företags- och projektstöd och har därför en bred målgrupp: Företag som yrkesfiskare, vattenbrukare och beredningsföretag. Branschorganisationer och ideella organisationer. Lokala, regionala och nationella myndigheter samt högskolor och universitet. Internationella partners: I regel enbart svenska projektpartners. EU-finansiering: Finansieringen är 50-90 procent beroende på typ av stöd. Schabloner används för en del kostnader i projekt exempelvis indirekta kostnader, resor och lönebikostnader. Projekttid: Det saknas maximal projekttid. Projektets längd ska styrkas och projekt måste avslutas innan 2023. Utlysningar: Se hur du ansökar på Jorbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats Kontakt Jordbruksverket är svensk förvaltande myndighet för Havs- och fiskeriprogrammet i Sverige.Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplatsTel: 0771-223 223E-post: Kundstjänstlänk till annan webbplats

 • Interreg Östersjöprogrammet


  Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region) har sommål är att stärka integrerad territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion.Programmet omfattar 11 länder, varav åtta EU-medlemsstater samt Norge, Vitryssland och Ryssland. Prioriterade insatsområden
  • Forskning, innovation, teknisk utveckling - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation med särskilt fokus på utbyggnad av innovationsinfrastruktur, smart specialisering och utveckling av icke-tekniska innovationer.
  • Skydda miljön, främja hållbar användning av resurser - Bevara och skydda miljön och uppmuntra till effektiv användning av naturresurser. Satsningar kan göras inom områden som bidrar till att skydda havsmiljön och som främjar blå tillväxt, förnybar energi etc.
  • Främja hållbara transporter - Främja regional rörlighet, främja hållbar stadstrafik, utveckla och främja hållbar transport, samt lösningar för frakt av personer och gods. Även främjandet av maritim säkerhet ingår i detta insatsområde.
  • Förbättra institutionella kapaciteten, effektiviteten i offentliga förvaltningen - Inom detta insatsområde ges möjlighet till stöd i form av "seed money" för förstudier samt till koordinering av makroregionalt samarbete.
  Vem kan söka? I programgeografin ingår EU-länderna: Sverige, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och delar av norra Tyskland.För att kunna söka stöd inom Östersjöprogrammet måste man vara Offentliga aktörer, forsknings- och innovationsaktörer, icke vinstdrivande aktörer, sektoriella myndigheter och föreningar samt entreprenörer. EU-finansiering: Max kan programmet bekosta 75-85 procent av projektets kostnader. Det kan beroende på vilket land organisationen kommer ifrån. För Sverige gäller 75 procent. Projektpartner: Ja, det är ett krav. Utlysningar: Publiceras löpande, gå till hemsidan härlänk till annan webbplats Kontakt Tillväxtverket är svenska kontaktpunkt, härlänk till annan webbplatsÖstersjöprogrammets hemsidalänk till annan webbplats

 • Interreg Nordsjöprogrammet


  Programgeografin inkluderar sju länder runt Nordsjön och har tydligt fokus på förbättrad tillgänglighet, hållbara transporter och utveckling på miljöområdet.Mål Nordsjöprogrammet (Interreg North Sea Region) syftar till att göra Nordsjöregionen till en bättre plats att bo, arbeta och investera i.Prioriterade insatsområden
  • Forskning, innovation, teknik utveckling - Möjlighet till stöd för kunskapsöverföring i regionen.
  • Stödja övergången till kolodioxidsnål, grön ekonomi - Främja Ggrön tillväxt och övergången till resurseffektiva medel.
  • Främja anpassning i samband med klimatförädringar - Möjlighet till stöd för investerinmgar i klimatomställningar.
  • Främja hållabara transporter - Utveckla och främja hållbar mobilitet exempelvis vid sjötransporter.

  Vem kan söka projektmedel? Regioner i följande sju länder deltar i Nordsjöprogrammet: Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Flandern (Belgien). I Sverige omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län. Aktörer som kan söka stöd är offentliga organisationer, icke vinstdrivande aktörer, myndigheter och föreningar samt entreprenörer.
  EU-finansiering : Max 50 procent av projektets kostnader finansieras.
  Projektpartners : Ja, minst tre internationella partners krävs i projektet, varav att minst en är EU-medlem.
  Projekttid: Vanligen 3 år.
  Utlysningar: Utlysningar kommer löpande fler gånger per år. Se Nordsjöprogrammets hemsida härlänk till annan webbplats.
  Halländska projektexempel Varbergs näringslivskontor är partner i projektet SUVlänk till annan webbplats Kontakt Sekretariatet finns i danska Viborg. Västra Götalandsregionen är utsedd till nationell kontaktpunkt för Nordsjöprogrammet i SverigeNordsjöprogrammets hemsidalänk till annan webbplatsTelefon: + 45 7841 1770E-post: info@northsearegion.euKontakta sekretariatet härlänk till annan webbplats


 • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak


  Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) är ett delprogram inom Europeiska regionala utvecklingsfonden för gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan grannländerna Sverige, Danmark och Norge.Mål Målet med programmet är att lösa gemensamma utmaningar och utnyttja gemensamma styrkor för att utveckla Öresund, Kattegatt och Skagerrak till en mer enhetlig, stark och konkurrenskraftig region.
  Prioriterade insatsområden
  • Innovation - Insatsområdet stödjer projekt som vill främja roskning och innovation. Det kan handla om såväl produkter eller processer till marknadsföring och organisationsutveckling.
  • Grön ekonomi - Instatsområdet stödjer projekt som skapar nya och innovativa lösningar som minskar regionens CO2-utsläpp och bygger grönt, exmepelvis genom utveckling inom energiteknologi och klimatsatsningar på alternativa energikällor.
  • Transport - Insatsområdet stödjer utveckling av hållbara transportsystem liksom sammanläkning och planering och transportnät som tar hänsyn till miljö.
  • Sysselsättning - Insatsområdet ska stödja projekt som främjar ökat företagande och ökar antalet arbetspendlare över ländernas gränser.

  Vem kan söka projektmedel?
  Offentliga organisationer, näringslivs- och branschorganisationer, ideella icke vinstdrivande organisationer, aktiebolag och ekonomiska föreningar.

  Projekttid: Max 3 år.
  Projektpartners : Ja, minst två internationella partners krävs.
  EU-finansiering? EU-stödet till projekt uppgår mot 50 procent.
  Utlysningar Projketansökningar söks under perioderna:
  • 14 januari - 15 februari
  • 9 augusti - 13 september
  Mer information härlänk till annan webbplats
  Halländska projektexempel Green Building A-Zlänk till annan webbplatsCareWare Nordiclänk till annan webbplats
  Kontakt Kontaktpunkt: Tillväxtverket - Interreg Öresund-Kattegat-SkagerrakKontakt till sekretariatlänk till annan webbplatsInterreg Öresund-Kattegat-Skagerraks hemsidalänk till annan webbplats

 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)


  Programmet är till för att minska de regionala skillnaderna inom EU och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna. I Sverige finns åtta regionala delprogram inom fonden för att öka konkurrenskraften och sysselsättning. Hallands län ungår i delprogrammet Västsveriege.Mål Fonden ska stärka regionernas konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt inom tre fokusområden finns: innovation, entreprenörskap och grön ekonomi.
  Prioriterade insatsområden I delprogrammet Västsverige har fonden tre fokusområden:
  • Samverkan inom forskning och innovation  45 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina investeringar i forskning och innovation och sin förmåga att kommersialisera kunskap. Därför ska projekt inom programmet stimulera samverkan mellan företagen, akademi och forskningsinstitut.
  • Konkurrenskraftiga små och medelstora företag  40 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Projekten ska främja utvecklingen av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling i befintliga små och medelstora företag och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet.
  • Innovation för en koldioxidsnål ekonomi  15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. De kan användas för att underlätta för företag att samverka kring forskning och innovation kring koldioxidsnål energianvändning, eller för att utveckla test- och demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags energieffektivitet.

  Vem kan söka projektmedel? Offentliga aktörer som universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter kan söka medel. Privata aktörer som aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar kan också söka medel.
  EU-finansiering: Projekt finansieras via EU-medel upp till 50 procent.
  Projekttid: Max 3 år.
  Utlysningar: Utlysningar publiceras löpande på Tillväxtverktes hemsidalänk till annan webbplats
  Halländska projektexempel HICubelänk till annan webbplatsMarkandslyftetlänk till annan webbplatsArena Grön Tillväxtlänk till annan webbplatsSOLREGlänk till annan webbplats
  Kontakt Ansvarig svensk myndighet: TillväxtverketTelefon: 08 - 681 91 00E-post: vastsverige@tillvaxtverket.seTillväxtverkets hemsidalänk till annan webbplats

 • Europeiska Socialfonden (ESF)


  Mål Europeiska socialfonden är EU:s främsta instrument för att skapa fler och bättre arbetstillfällen i Europa. För perioden 2014–2020 ska programmet vara stöd för att förstärka och utveckla arbetsmarknadspolitiken och ska bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar om en smart, hållbar och inkluderande tillväxt.
  Prioriterade insatsområden:
  1. Kompetensförsörjning - Inom programområde 1 kan man söka stöd för kompetensutveckling och utbildning. Förutom till redan sysselsatta kan dessa insatser även till icke-sysselsatta. Målet är att öka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarkand.
  2. Öka övergångarna till arbete - Insatser inom programområde 2 ska skapa nya vägar in på arbetsmarknaden genom att utveckla nya sätt att arbeta med integration och inkludering. Ett mål är att fler människor ska få sysselsättning och undvika långvarig arbetslöshet. Ett annat mål är att främja social integration och bekämpa fattigdom och diskriminering.
  3. Sysselsättningsinitiativet för unga - Inom programområde 3 är ungdomar prioriterade, särskilt de som saknar en gymnasieutbildning. Insatserna ska fånga upp ungdomar som varken arbetar eller studerar och få dem i sysselsättning. Det är viktigt, eftersom den som inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden riskerar långtidsarbetslöshet och social utestängning.

  Vem kan söka projektmedel? Offentliga organisationer, privata företag samt ideella organisationer.
  EU-finansiering: Andelen EU-stöd varierar beroende på utlysning men vanligen uppnår stödet 50 procent.
  Projektpartners: Det är inget krav men det finns möjlighet till det.
  Projekttid: Max 3 år.
  Utlysningar: Utlysningar publiceras löpande på ESF Västsverigelänk till annan webbplats
  Halländska projektexempel Integration Hallandlänk till annan webbplatsParadigmlänk till annan webbplatsDigga Hallandlänk till annan webbplats
  Kontakt Ansvarig myndighet: ESF-rådet
  Tel: 020-33 33 90E-post: vastsverige@esf.seHemsida: ESF-rådetslänk till annan webbplats