Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Driftinformation

Här informerar vi om eventuella störningar inom Halmstads kommun.

Påbörjade störningar

 • 2018-08-16 13.22
  Fredsagatan-Gamletullsgatan

  Vägarbete Fredsgatan-Gamletullsgatan


  Cykelbanan i korsningen Fredsgatan-Gamletullsgatan byggs om.
  Det sker en ombyggnad av cykelvägen för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter i den olycksdrabbade korsningen. Förutom avstängningen av korsningen stängs även järnvägsövergången på Fredsgatan av för fordon.
  Arbetet kommer att pågå i cirka sex veckor.

  Fredsgatan är hårt trafikerat och det passerar cirka 4 000 fordon per dygn över järnvägsövergången. För att det ska vara så säkert som möjligt spärras alltså järnvägsövergången av för fordon och korsningen Gamletullsgatan–Fredsgatan.

  Det som sker är att cykelbanan flyttas ut från de befintliga husen och i korsningen för att trafikanterna ska kunna observera varandra bättre och samspela i trafiken.

  Fordon hänvisas under ombyggnadstiden till järnvägsövergången vid Linnégatan.

 • 2018-08-07 16.21
  Halmstad

  Slottsdammen avger lukt - läs om varför


  En lägre vattennivå ger också sämre förutsättningar för de fiskar som finns i dammen. Ett antal fiskar har påträffats döda i vattenytan. Samtidigt finns det fågelliv i och i anslutning till dammen som gör det svårt att påbörja insatser för att rensa ur material.

  Med utgångspunkt från att väderprognoserna spår nederbörd i Halmstad under veckan gör LBVA bedömningen att det bästa just nu är att avvakta en påfyllnad och omsättning av vattenvolymen i dammen. Dammen vid slottet är nedströms den i parken och bedöms på motsvarande sätt må bäst av ökad omsättning genom förväntad nederbörd.

  Om nederbörd uteblir kan nya bedömningar behöva göras.

 • 2018-07-26 00.00
  Resecentrum

  Osäker drift av hissarna vid resecentrum


  Står hissdörrarna öppna innebär det att hissarna tillfälligt är ur funktion. Det beror på att elektroniken behöver kylas av innan de fungerar som vanligt igen. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra och arbetar för att lösa problemet.
 • 2018-07-23 00.00
  Söder, Halmstad

  Ljudnivåer, Västra strandens reningsverk


  Blåsmaskinen är en viktig del i den biologiska reningen och en förutsättning för att avloppsvattnet ska bli så rent så att vi kan släppa ut det i naturen. Vi arbetar med att åtgärda problemet så fort vi kan och beklagar störningen som detta kan innebära. Berörda är boende i delar av Söder i Halmstad.
 • 2018-06-03 08.00
  Stadsbiblioteket

  Golvbyte på Stadsbiblioteket under sommaren


  Under sommaren byts golvet i entréområdet på Stadsbiblioteket. Hela arbetet beräknas vara klart i slutet av augusti. Biblioteket har öppet som vanligt, men besökarna kan komma att behöva ta lite omvägar för att nå dit de ska och allt kommer inte att kunna hittas på sin vanliga plats.– Det kommer att bli väldigt fint när det är klart, och jag hoppas att våra besökare har förståelse för att det blir lite stökigt under en period, säger Martin Gillgren, avdelningschef för kunskap och samhälle på kulturförvaltningen.Det nya golvet som läggs är ett tåligare golv som kommer att kunna slipas flera gånger och ska inte behöva bytas på mycket länge.
 • 2018-06-01 00.00
  Harplinge

  Trafikstörningar i Harplinge 6-12 augusti


  Detta medför svårigheter för framkomligheten avseende bil och godstrafik på Dalavägen. Entreprenören försöker att underlätta för personbilstrafiken, men man får ändå räkna med störningar.Alternativ väg för räddningstjänsten blir genom infart via Ekebergsvägen, öster om det nya industriområdet.Sedan hösten 2017 pågår en omfattande vatten och avloppssanering kring Harplinge gamla stationsområde samt utbyggnad av industriområdet Lyngåkra 4:65.Den blöta vintern och en utökad omfattning av de tidigare stora VA-arbetena har inneburit förseningar i tidsplanen. Arbetet skulle blivit klart i juni, men beräknas nu att bli klart i september.Omläggningen berör i huvudsak Harplinge stationsväg, den norra delen av Föreningsvägen samt delar av Industrivägen.Läs mer om projektet.
 • 2018-05-31 11.00
  Söndrum, Halmstad Arena

  Fotbollsplaner bevattnas med tankbilar


  Uppdatering 2018-06-29:På grund av det fortsatt stabilt varma och torra vädret återaktiverar vi nu de bevattningsinsatser som gjordes under maj och början av juni.Vi kommer främst att bevattna de planer som ingick i den förra bevattningsomgången för att behålla spelbarheten på dessa planer. Halmstad Arena IP och Söndrums IP är prioriterade då det är där den största samlade effekten finns. Det vill säga flest fotbollsplaner.Bevattningen sker med tankbilar lastade med vatten från Nissan.Läs tidigare information i ämnet:Bevattningen av fotbollsplaner har gett resultat (2018-06-15)Kraftsamling för att rädda kommunens fotbollsplaner (2018-06-07)
 • 2018-03-19 00.00
  Furet

  Skogvård på Furet


  Halmstads kommun har därför i mars månad påbörjat, och kommer sedan i etapper framöver, att genomföra röjningar och gallringar i området.Ett arbete som innefattar att:
  • röja bort lövsly
  • ta bort skadade eller sjuka träd som utgör fara
  • gallra bort en del lövträd och en mindre mängd tall
  Syftet är att skapa förutsättningar för skogens fortlevnad genom att få in ljus på marken så att tallfrön kan gro och ge upphov till nya generationer träd. Skogen blir också mer säker när farliga träd tas bort och kommer att upplevas som mer trygg och öppen att vistas i.Huvuddelen av de träd som fälls kommer att tas bort men både ris och stammar kommer att lämnas kvar på marken som naturliga inslag i skogen. Något som också är väldigt viktigt för den biologiska mångfalden.Vi ber dem som vistas i området om överseende för att det tidvis kan bli lite svårframkomligt i området under arbetets gång. Och att man vänligen respekterar anvisningar från personal på plats.
  - För överträdelser kan medföra livsfara, säger Roland Larsson som är naturparkmästare i Halmstads kommun.

 • 2018-03-01 00.00
  Jutarum, Paviljongvägen

  Gång- och cykelväg avstängd vid Jutarum


  I samband med ombyggnaden av Jutarums förskola kommer en bullervall att byggas mot Tylösandsvägen. Under byggtiden kommer tung trafik att köra med bland annat schaktmassor förbi förskolan. Gång- och cykelvägen vid förskolan kommer därför att spärras av.Avspärrningen gäller från viadukten under Tylösandsvägen, förbi förskolan och fram till Paviljongvägen.Gång- och cykelvägen planeras vara avstängd fram till sommaren.  Det kommer även vara svår framkomlighet på gång- och cykelvägen vid förskolan utmed Paviljongvägen. Vägen kommer också trafikeras av tung byggtrafik. Under byggnationen rekommenderar vi gång- och cykelvägen utmed Nya Tylösandsvägen.

Senast avslutade störningar