• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Vapnö grustag – här samsas motionärer med sällsynta arter

Vapnö grustag är kanske mest känt för sina motionsslingor och sitt utegym. Men stanna gärna till i backarna och se dig om! Här finns närmare 400 arter av kärlväxter, mossor, insekter, spindlar, groddjur, salamandrar, däggdjur och fåglar. Det gamla grustaget är en fristad för växter och djur som behöver mark utan grästäcke för att klara sig.

Från tidningen Halmstad oktober 2022.
Text: Charlotte Andersson Foto: David Johansson

Fyra löpare springer uppför en kulle. I bakgrunden syns grustagets slänter.

Att de trivs här beror på tillgången till öppen sand. Det blir också härligt varmt i grustaget, som har formen av en gryta och därför erbjuder lä och sol. I sanden bygger insekter bon. De får sedan mat hela säsongen tack vare den rika ängsfloran och blommande träd och buskar, som fläder och hagtorn. På våren är sälgen en viktig nektar- och pollenkälla.

I grustäkten finns också döda träd som har lämnats kvar som så kallade faunadepåer åt vedlevande insekter. Allt detta tillsammans skapar en rik blom- och insektsmiljö som även lockar till sig fåglar och andra djur som har insekter på sin matsedel.

Flera rödlistade arter

Flera av de arter som du kan hitta i Vapnö grustag är rödlistade. Det betyder att de riskerar att försvinna. Här finns till exempel Hallands landskapsblomma, hårginst, som färgar täktens sluttningar gula på försommaren. Du kan också hitta den sällsynta knippnejlikan, som med sina mörkrosa blomblad med vita prickar är en riktig skönhet. Andra rödlistade arter som trivs i den magra miljön är klöversidenbi och smal frölöpare. Har du tur kan du stöta på dem i den öppna sanden.

En grön skalbagge.

Har du tur kan du hitta myskbock i grustaget.

Underhåll för att bibehålla miljön

För att de stora naturvärdena inte ska försvinna är det viktigt att hålla området öppet. Halmstads kommun och Länsstyrelsen arbetar tillsammans med detta. Det kan handla om att röja bort vegetation för att hålla täkten öppen, att genomföra småskalig naturvårdsbränning och att låta döda träd ligga kvar.

Dessvärre växer även den invasiva växten parkslide i grustaget. Länsstyrelsen gör nu experiment för att bekämpa den. I ginstslänten har ett stort område med parkslide täckts med markduk och därefter har ett lager av sand och grus lagts ovanpå. I botten av täkten har växten grävts upp med rötterna och slagits in i markduk. Paketet har lagts i en grop som fyllts på med en stor stenhög. Tanken är att hitta en effektiv bekämpningsmetod som även kan användas på andra platser.

Ginst med många starkt gula blommor.

Rödlistad. Hallands landskapsblomma, hårginsten, trivs fint på sluttningarna. Foto: Ann-Charlotte Abrahamsson.

Bra plats för träning

Genom grustäkten går också en motionsslinga som erbjuder fina möjligheter till back- och intervallträning, något som många upptäckt. I kombination med några varv på områdets hinderbana eller lyft i det intilliggande utegymmet kan du få ett riktigt tufft träningspass här! Alla springande fötter bidrar dessutom, med sitt svaga men kontinuerliga slitage, till att hålla sandslätten öppen.

Slingan genom täkten är förbunden med motionsspåren på det lummiga Galgberget. Springer du där är det bara att vika av från orange slinga. Du möts då snart av en lång slänt och en fin utsikt över grustaget. Slänten kan dessutom användas som pulkabacke på vintern. Vågar du testa den?

Du kan också rida genom området. För detta finns en särskild slinga.

Vill du ta det lite lugnare, kanske studera växt- och djurlivet och ta en trevlig paus, kan du använda områdets grillplats. Strax intill denna finns också en skylt där du kan läsa om de många arterna i grustaget.

En man med en hund. Längre bort tränar några personer i ett utegym.

Många trivs här. Det gamla grustaget uppskattas av både djur och människor.

Att tänka på när du besöker grustaget

  • Det finns risk för ras på slänter och på högar av grus och sten. Undvik att gå på dessa.
  • Håll din hund under uppsikt. Från 1 mars till 20 augusti ska den vara kopplad.
  • Tänk på att hålla naturen ren. Ta med dig ditt avfall hem och plocka gärna upp skräp som hamnat här av misstag