Styrelse för AB Industristaden

AB Industristaden äger, förvaltar och hyr ut strategiskt viktiga fastigheter och parkeringsanläggningar.

Bolaget är en del i kommunens samhällsbyggnadsprocess och köper samt säljer fastigheter inom ramen för det kommunala samhällsbyggandet. Bolaget kan även medverka i konsortiebildningar och andra samverkanslösningar.

Obs! Bolaget är under avveckling hösten 2022.

Sammanträdesdatum 2022

 • 3 februari
 • 13 april
 • 1 juni
 • 5 oktober
 • 23 november

Ansvarig

Lisa Almér Rönnberg, vd

Protokoll

Bolagsordning för AB Industristaden

Organisationsnummer 556127-9471

1 §
Bolagets företagsnamn är AB Industristaden.

2 §
Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad.

3 §
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga, hyra, hyra ut och förvalta fastigheter, byggnader och parkeringsanläggningar samt äga aktier och andelar i företag.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Halmstads Rådhus AB, helägt av Halmstads kommun.

4 §
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

5 §
Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon fem hundra tusen (1 500 000) kronor och högst fyramiljonerfemhundratusen (4 500 000) kronor.

6 §
Antalet aktier ska vara lägst 15 000 och högst 45 000 stycken.

7 §
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämman närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum.

Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.

8 §
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorvalet.

9 §
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Halmstads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

10 §
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller med e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma.

11 §
Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapssårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. val av en eller två justerare
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och
  lekmannarevisorns granskningsrapport
 7. beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
 9. val av revisor i förekommande fall
 10. anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter.
 11. anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denne
 12. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

13 §
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.

Beslutad KF 2020-11-18 § 108.
Gäller från och med 1 januari 2021 tills vidare.

Ägardirektiv för AB Industristaden

Organisationsnummer 556127-9471.

Inledning

AB Industristaden ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och följa kommunens värdegrund.

Bolaget ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga förvaltningar och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska iaktta ett livscykelperspektiv och verka för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning. Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Syftet med AB Industristadens verksamhet är att äga, hyra och förvalta fastigheter, byggnader, parkeringsanläggningar samt äga aktier och andelar i företag.

Bolagets verksamhet ska vila på affärsmässighet och en långsiktigt hållbar grund.

Uppdrag

Bolaget ska vara en del i kommunens samhällsbyggnadsprocess. Bolaget ska äga, förvalta och hyra ut för kommunen strategiskt viktiga fastigheter samt, på uppdrag av kommunstyrelsen, köpa och sälja fastigheter inom ramen för det kommunala samhällsbyggandet.

Bolaget ska äga fastigheter där kommunen bedömer att fördelar
kan uppnås gentemot ägande i förvaltningsform. Bolaget kan även medverka i konsortiebildningar och andra samverkanslösningar.

Bolagets verkställande direktör ska utgöras av kommunens samhällsbyggnadsdirektör.

Parkeringsanläggningar
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, uppföra, äga, hyra och förvalta parkeringsanläggningar inom Halmstads kommun.

Bolaget ansvarar för ägda parkeringsanläggningars underhållsplan så att verksamheten vilar på affärsmässighet och långsiktigt hållbar grund.

Ekonomi

Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget.

Bolagets parkeringsanläggningar ska, över tid, varken visa ekonomiskt över- eller underskott.

Koncernbidrag
Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB (HRAB) i samband med upprättande av årets koncernbokslut. Kapitaltäckningsgaranti lämnas i den omfattning som erfordras.

Finans och risk
Bolaget ska följa Halmstads kommuns finansiella riktlinjer och arbeta aktivt med att identifiera och minimera riskerna i verksamheten genom riskhantering och systematisk intern kontroll.

Säkerhet och krisberedskap

Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till Halmstads Rådhus AB, HRAB

Bolaget ansvarar för att till HRAB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

 • protokoll från styrelsesammanträden/bolagsstämmor
 • rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi
 • bolagets affärsplan
 • bolagets årsredovisning
 • bolagets revisionsberättelse/granskningsrapport och övriga revisionsrapporter
 • underlag för sammanställning av koncernredovisning i HRAB och densammanställda redovisningen i kommunen.

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget samt planeringsanalys för de närmsta räkenskapsåren, enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via HRAB.

Bolaget ska, i ett så tidigt skede som möjligt, informera HRAB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

Rapportering till kommunstyrelsen
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

Beslutad KF 2020-11-18 § 108.
Gäller från och med 1 januari 2021 tills vidare.

Ledamöter

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Ett fel har uppstått, var god försök senare.

Till start