Kommunfullmäktige 2022-06-16

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset torsdagen den 16 juni 2022 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

Sammanträdet inleds med:
- Upprop
- Genomgång av säkerhetsföreskrifter
- Allmänhetens frågestund
- Ledamöternas frågestund

1) Val av justerare; 2) Valärenden; 3) Entledigande och val i styrelsen för Halmstads Rådhus AB, Halmstads stadsnät AB, Halmstads Energi och Miljö AB samt Laholmsbuktens VA AB; 4) Anmälningsärenden; 5) Delårsrapport 1 januari-april 2022; 6) Begäran om tilläggsanslag för markförvärv; 7) Begäran om tilläggsanslag för kommunens investeringsbudget med anledning av pandemi- och krigseffekter; 8) Begäran om tilläggsanslag för tillfälliga skollokaler inom Kattegattområdet; 9) Godkännande av slutredovisning Örjansskolans annex, Kastanjealléns förskola - byggnation av förskola; 10) Revidering av taxa för avgifter och matkostnader inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning inom hemvårdsnämnden i Halmstads kommun; 11) Revidering av taxa avseende höjt minimibelopp enligt socialtjänstlagen; 12) Revidering av taxa avseende serveringstillstånd; 13) Revidering av taxa avseende tobaksförsäljning; 14) Revidering av reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden; 15) Fastställande av principer för kommunalt övertagande av allmän plats samt uppdrag om verkställande för varje enskilt vägföreningsområde; 16) Genomförande av folkomröstning utifrån folkinitiativets begäran ”Inget hotell på Österskans och i Picassoparken”; 17) Yttrande över ny zonstruktur för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst); 18) Beslut om riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering, antagande av arvodesbestämmelser samt reglemente; 19) Motion om kostnadsfria mensskydd för unga; 20) Motion om familjecentral i Halmstads kommun; 21) Motion om missbruk av samhällets resurser; 22) Motion om laddpunkter

Halmstad den 8 juni 2022

Andreas Bergman
Kommunfullmäktiges ordförande

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live Länk till annan webbplats..

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 1. Kommunfullmäktige 2022-06-16
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Ansvarig för kungörelsenEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)