Kommunfullmäktige 2022-05-25

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset onsdagen den 25 maj 2022 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

Sammanträdet inleds med:
- Upprop
- Genomgång av säkerhetsföreskrifter
- Allmänhetens frågestund
- Ledamöternas frågestund

1) Val av justerare; 2) Valärenden; 3) Anmälningsärenden; 4) Anmälan om ändrat gruppledarskap; 5) Beslut och omprövning av förtroendeuppdrag i Halmstads kommun; 6) Beslut om omvandling av investeringsanslag för larm och trygghetstelefoner till årliga driftmedel vid hemvårdsnämnden; 7) Överföring av medel från projekt fördjupad översiktsplan för Larsfrid och Vilhelmsfält till projekt fördjupad översiktsplan för centrum; 8) Antagande av kommunfullmäktiges riktlinje för avfallshantering (avfallsföreskrifter); 9) Halvtidsuppföljning och aktualisering av avfallsplan 2019; 10) Yttrande över ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Halmstad; 11) Motion om klimatanpassningsfond; 12) Interpellation om bullerproblematik i Gullbranna

Halmstad den 17 maj 2022

Andreas Bergman
Kommunfullmäktiges ordförande

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live Länk till annan webbplats..

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 1. Kommunfullmäktige 2022-05-25
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  Ansvarig för kungörelsenEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 15 timmar och 0 minuter)