Kommunfullmäktige 2022-03-30

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde i Rådhuset onsdagen den 30 mars 2022 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. På 4:e våningen i Rådhuset finns åhörarläktare dit allmänheten är välkommen.

Sammanträdet inleds med:
- Upprop
- Genomgång av säkerhetsföreskrifter
- Information med anledning av kriget i Ukraina
- Information från kommunrevisionen
- Allmänhetens frågestund
- Ledamöternas frågestund

1) Val av justerare; 2) Valärenden; 3) Anmälningsärenden; 4) Ändring av lokala ordningsföreskrifter gällande markupplåtelse för uthyrning av enpersonsfordon samt tillhörande taxa; 5) Begäran om tilläggsanslag för att höja krisberedskapen och omdisponering av medel; 6) Begäran om tilläggsanslag till socialnämnden med anledning av verksamhetsövergång av bostad med särskild service; 7) Begäran om tilläggsanslag till fastighetsnämnden för isolering av förråd i Skedalahed; 8) Begäran om tilläggsanslag till fastighetsnämnden för anpassning av Prästgården i Harplinge; 9) Utökning av verksamhetsområde för dagvatten för Haverdal 22:1; 10) Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för Marbäck område 13; 11) Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i östra Slättåkra; 12) Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för Trottaberg 4:9; 13) Utökning verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för del av Fyllinge 20:393; 14) Utökning av verksamhetsområdet för dricks-, spill och dagvatten för Skedala 4:35; 15) Beslut om uppdrag om framtagande av plan för hantering av invasiva arter inom kommunens markinnehav; 16) Antagande av kommunomfattande översiktsplan Framtidsplan 2050 samt godkännande av utlåtande och strategisk konsekvensbedömning; 17) Motion angående hyrcyklar i centrala Halmstad; 18) Motion om anställning av personer med funktionsnedsättning; 19) Motion om ny princip för tillsättande av kommunråd i Halmstad;

Halmstad den 22 mars 2022

Andreas Bergman
Kommunfullmäktiges ordförande

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live Länk till annan webbplats..

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 1. Kommunfullmäktige 2022-03-30
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 13 timmar och 0 minuter)