Kommunfullmäktige 2020-12-17

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun kallas till sammanträde på Halmstad Arena torsdagen den 17 december 2020 kl 14:00. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. I Stora hallen finns en läktare dit allmänheten är välkommen.

Sammanträdet inleds med:
- Upprop
- Genomgång av säkerhetsföreskrifter
- Utdelning av Halmstads kommuns hedersbevisning
- Utdelning av Halmstads kommuns kulturpris
- Utdelning av pris till Årets bästa arbetsplats
- Ledamöternas frågestund

1) Val av justerare; 2) Valärenden; 3) Anmälningsärenden; 4) Förändring av tomtpris försäljning av småhustomter Himmelkulla - del av Enslövs Djäknebol 1:1; 5) Markanvisningsavtal Ranagård för Halmstads Fastighets AB och HSB; 6) Taxa om avgifter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och personer med beroendeproblematik inom socialnämnden; 7) Justering av lokala ordningsföreskrifter för idrotts- och fritidsanläggningar; 8) Beslut om utdelning ur Stiftelsen Fritz Gyllensvärds Donationsfond; 9) Förlängning av gällande biblioteksplan 2017-2020 till och med 2021; 10) Upphävande av riktlinje för bisyssla; 11) Riktlinje för Halmstads kommuns arbete gällande nationella minoriteter och minoritetsspråk; 12) Motion om tiggeri

Halmstad den 9 december 2020

Andreas Bergman
Kommunfullmäktiges ordförande

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträde kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/live.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.

 1. Kommunfullmäktige 2020-12-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer109-121
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsens kansli, rådhuset
  SekreterareEda Kalatch
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 0 timmar och 0 minuter)