• Halmstads webbplatser

Allmän handling, offentlig handling

Som invånare, media och övriga allmänhet har du rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess.

Vad är en allmän handling?

En handling är information i olika former, till exempel pappersdokument, e-postmeddelanden, ljudfiler och bilder.

En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och antingen har kommit in till eller har upprättats av kommunen. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen.

Vilka handlingar kan jag få ta del av?

Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade, det vill säga hemliga. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen.

Hur gör jag för att begära ut handlingar?

Vill du ta del av en allmän handling ska du vända dig direkt till den myndighet som förvarar handlingen. Handlingarna finns oftast hos den nämnd eller det kommunala bolag som handlägger ärendet. Äldre handlingar kan finnas hos kommunarkivet.

Avgifter för utskrift eller kopia av allmän handling

Du kan få utskrifter och kopior av allmänna handlingar. Upp till nio sidor är kostnadsfritt.

Vill du ha ut handlingar som omfattar mer än tio sidor så kostar det:

  • utskrift: 4 kronor per sida
  • kopiering: 3 kronor per sida

Vad är offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen ger dig rätt till att ta del av kommunens allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller både för svenska och utländska medborgare. Genom att begära ut allmänna handlingar kan du se vilka beslut som kommunen fattar och hur politiker och tjänstemän arbetar.

Offentlighetsprincipen gäller för kommunen och de kommunala bolagen.