• Halmstads webbplatser

Kommun­lednings­­förvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen stöttar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess uppdrag att leda, samordna och följa upp den kommunala verksamheten.

Ansvarsområden

I kommunledningsförvaltningens uppdrag ingår bland annat att:

 • förbereda och genomföra politiska beslut som tas i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige
 • samordna, utveckla och stödja kommunens förvaltningar och bolag
 • samordna och leda samhällsbyggandet i Halmstads kommun
 • effektivisera planprocessen och stärka kommunens strategiska näringslivsarbete
 • ansvara för och samordna övergripande frågor som bland annat rör ekonomi, kvalitet, HR, ärendehantering, kommunikation, demokrati, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, trygghet och säkerhet, näringslivsutveckling, inkludering, folkhälsa samt miljöfrågor.
 • stödja koncernen genom rekryteringscenter och bemanningscenter.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Antalet anställda

Cirka 200 anställda.

Förvaltningschef

Kommundirektör Mattias Rossköld

Avdelningar och enheter inom förvaltningen

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Ansvarig: Jan Fritz, ekonomidirektör

 • Redovisningsenheten
  Ola Wall, redovisningschef
 • Upphandlingsenheten
  Jeanette Hall, upphandlingschef

HR-avdelningen

Ansvarig: Tommy Hallén, HR-direktör

 • Arbetsgivarenheten
  Leif Johansson, förhandlingschef
 • Rekryteringscenter
  Anna Doverskär, HR-chef
 • Bemanningscenter
  Gabriella Kylén, enhetschef

Kommunikationsavdelningen

Ansvarig: Charlotta Edin, kommunikationsdirektör

 • Kommunikationsenheten
  Henrik Axelsson, tf enhetschef

Kommunledningsstaben

Ansvarig: Anna Wallefors, biträdande förvaltningschef

 • Säkerhets- och trygghetsenheten
  Ann-Louise Rispling, säkerhetschef
 • Kanslienheten
  Susanne Mared, kanslichef

Samhällsutvecklingsavdelningen

Ansvarig: Lisa Almer Rönnberg, samhällsutvecklingsdirektör

 • Planenheten
  Olof Selldén, planchef
 • Mark- och exploateringsenheten
  Magnus Sjöberg, mark- och exploateringschef
 • Strategi- och utredningsenheten
  Sabina Hermansson, strategi- och utredningschef
 • Näringslivsenheten
  Niclas Simonsson, näringslivschef
 • Enheten för social hållbarhet
  tf chef Lisa Rönnberg

Styrnings- och utvecklingsavdelningen

Ansvarig: Kristina Lännergren, styrnings- och utvecklingsdirektör

 • Styrnings- och kvalitetsenheten
  Henrik Johansson, styrnings- och kvalitetschef
 • Digitaliseringsenheten
  Pär Levander, digitaliseringschef

Överförmyndarkansliet

Ansvarig: Carolina Winkler, kanslichef