Kommun­lednings­­förvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning.

Ansvarsområden

Förvaltningen stöttar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess uppdrag att leda, samordna och följa upp den kommunala verksamheten.

I kommunledningsförvaltningens uppdrag ingår bland annat att:

 • förbereda och genomföra politiska beslut som tas i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige
 • samordna, utveckla och stödja kommunens förvaltningar och bolag
 • samordna och leda samhällsbyggandet i Halmstads kommun
 • effektivisera planprocessen och stärka kommunens strategiska näringslivsarbete
 • ansvara för och samordna övergripande frågor som bland annat rör ekonomi, kvalitet, HR, ärendehantering, kommunikation, demokrati, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, trygghet och säkerhet, näringslivsutveckling, inkludering, folkhälsa samt miljöfrågor.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Antalet anställda

Cirka 180 anställda

Förvaltningschef

Kommundirektör Mattias Rossköld

Avdelningar och enheter inom förvaltningen

Avdelningen för ledningsstöd

Ansvarig: Ann-Mari Mäkikangas, administrativ direktör

 • Kanslienheten
  Susanne Mared, kanslichef
 • Överförmyndarkansliet
  Carolina Vinkler, kanslichef
 • Dataskyddsombud
  Frida Blanck

Samhällsbyggnadsavdelningen

Ansvarig: Lisa Almer Rönnberg, samhällsbyggnadsdirektör

 • Planenheten
  Olof Selldén, planchef
 • Mark- och exploatering
  Magnus Sjöberg, mark- och exploateringschef
 • Strategi- och utredningsenheten
  Sabina Hermansson enhetschef

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Ansvarig: Jan Fritz, ekonomidirektör

 • Budget och finansiering
  Henrik Persson, budgetchef
 • Redovisning
  Ola Wall, redovisningschef
 • Upphandling
  Jeanette Hall, upphandlingschef

HR-avdelningen

Ansvarig: Charlotte Svensson, HR-direktör

 • Organisation och kompetens
  Anna Doverskär, HR-chef
 • Arbetsgivarfrågor
  Leif Johansson, förhandlingschef

Kommunikationsavdelningen

Ansvarig: Charlotta Edin, kommunikationsdirektör

 • Lisa Klang, enhetschef

Tillväxtavdelningen

Ansvarig: Lisa Rönnberg, tillförordnad tillväxtdirektör

 • Näringslivsenheten
  Niclas Simonsson, näringslivschef

Kommunledningsstaben

Ansvarig: Anna Wallefors, stabschef

 • Säkerhets- och trygghetsenheten
  Ann-Louise Rispling, säkerhetschef

Styrnings- och utvecklingsavdelningen

Ansvarig: Kristina Taremark, styrnings- och utvecklingschef

 • Digitaliseringsenheten
  Helena Post Mårtensson, tf digitaliseringschef