• Halmstads webbplatser

Hemvårds­förvaltningen

Hemvårdsförvaltningen arbetar med vård, omsorg och aktiviteter för äldre. Förvaltningen har även vissa insatser för personer med funktionsnedsättning och ansvarar för kommunal hemsjukvård.

Ansvarsområden

Hemvårdsförvaltningen ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg och aktivitet samt all kommunal hemsjukvård oavsett ålder. Förvaltningen ansvarar även för förbyggande verksamhet och frivillig verksamhet för äldre.

Ansvarig nämnd

Hemvårdsnämnden

Antalet anställda

Cirka 2 200 anställda.

Förvaltningschef

Filippa Dahlgren

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

 • Avdelningen för bistånd och avgifter
  Marianne Malm, tillförordnad avdelningschef
 • Hemsjukvård och förebyggande verksamhet
  Jenni Wedholm, chef
 • Hemtjänst
  Marinette Urell, chef
 • Äldreboende
  Linda Ajeti, chef
 • Avdelningen för ekonomi och administration
  Karin Quander, chef
 • Avdelningen för HR
  Jesper Bresell, chef
 • Avdelningen för kvalitet och utveckling
  Ulla Johansson, chef

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Vad är en värdighetsgaranti?

En värdighetsgaranti beskriver vad du och dina anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta er av äldreomsorgen.

I äldreomsorgen i Halmstads kommun arbetar vi utifrån
vår värdegrund:

Hemvårdsförvaltningen skapar tillit genom ett professionellt förhållningssätt med respekt för allas lika värde och med ödmjukhet i det dagliga mötet.

Som kund kan du förvänta dig:

 • Att du kan påverka innehållet och utformningen av insatsen, samt när den utförs.
 • Att du upplever att du får ett gott bemötande i dina kontakter
  med vår personal.
 • Att du är nöjd med de insatser du får hjälp med.
 • Att du upplever att det är lätt att nå de kontakter du behöver.

Äldreomsorgen i Halmstads kommun har värdighetsgarantier för hemtjänst och äldreboende.

Bakgrund till värdighetsgarantierna

2011 skrevs den nationella värdegrunden in i socialtjänstlagen (SoL 5 kap. 4, 5 §§). Det är utifrån denna text som äldreomsorgen i Halmstads kommun har utformat dessa värdighetsgarantier.

Värdegrunden syftar till att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Värdighetsgarantierna ska bidra till detta.

Värdighetsgarantier för hemtjänsten

Vi lovar att:

 • Om den person du söker inte är på plats, ska du få information om när den går att nå, alternativt kunna lämna ett med delande och bli kontaktad senast nästkommande vardag.
 • Du erbjuds en fast omsorgskontakt och tillsammans upprättar ni en genomförandeplan. Genomförandeplanen påbörjas så snart som möjligt efter att insatsen startat och ska vara upprättad inom 14 dagar.
 • Genomförandeplanen följs upp tillsammans med din fasta omsorgskontakt minst 2 gånger per år och vid behov.
 • Du bestämmer om din anhörig, närstående eller god man ska vara med dig när genomförandeplanen skrivs samt vid uppföljningssamtal.
 • Du blir kontaktad av personal om de inte kan komma på avtalad tid, +/- 30 minuter.
 • Personalen som kommer till dig presenterar sig och visar fotolegitimation.
 • Du som har trygghetslarm får hjälp vid akuta larm så snart som möjligt, senast inom 30 minuter och för övriga larm senast inom 60 minuter.

Förklaringar

Fast omsorgskontakt
Din fasta omsorgskontakt är en utsedd person som fungerar som en länk mellan dig eller ditt ombud och hemtjänsten. Med en fast kontakt kan du som kund känna dig trygg och få en mer individanpassad omsorg genom kontinuitet och samordning.

Genomförandeplan
Tillsammans med din fasta omsorgskontakt planerar ni och beskriver upplägget av dina insatsbehov. Om du önskar, kan en anhörig eller ditt ombud vara med när din genomförandeplan tas fram.

Uppföljningssamtal
Uppföljningssamtalet innebär att en biståndshandläggare går igenom beslut samt följer upp huruvida du som kund är nöjd med insatsen, om det finns en genomförandeplan och om den tagits fram gemensamt. Uppföljningssamtalet kan ske via telefon eller genom ett hembesök hos kunden. Samtalet dokumenteras.

Värdighetsgarantier för äldreboende

Vi lovar att:

 • Om den person du söker inte är på plats, ska du få information om när den går att nå, alternativt att du kan lämna ett meddelande och bli kontaktad senast nästkommande vardag.
 • Du erbjuds en fast omsorgskontakt och tillsammans upprättar ni en genomförandeplan. Genomförandeplanen påbörjas så snart som möjligt efter att du flyttat in på äldreboendet och den ska vara upprättad inom 14 dagar.
 • Genomförandeplanen följs upp tillsammans med din fasta omsorgskontakt minst 2 gånger per år och vid behov.
 • Du bestämmer om din anhörig, närstående eller gode man ska vara med dig när genomförandeplanen skrivs samt vid uppföljningssamtal.
 • Du får träffa din fasta omsorgskontakt innan du flyttar in på ett äldreboende. Det sker vid ditt besök på äldreboendet.
 • Du får veta vem som är patientansvarig sjuksköterska när du flyttar in på ett äldreboende.

Om du har synpunkter

Det vi informerar om här tycker du kanske borde vara självklart. Det tycker vi också. Det är just för att det är självklart som vi vill vara säkra på att det verkligen blir så.

Eftersom värdighetsgarantierna är så viktiga för oss, vill vi gärna att du hör av dig om du har några funderingar eller synpunkter.