• Halmstads webbplatser

Vänorter

Halmstad har vänorter runt om i världen för att främja internationell samverkan, interkulturellt utbyte, ungdomskontakter, näringsliv och handel. Här kan du läsa mer om vad det innebär och vilka vänorterna är.

Vad är en vänort?

De formella vänskapliga relationerna mellan städer i olika länder utvecklades starkt under decennierna efter andra världskriget. Tanken var att direkta kontakter mellan människor i Europas länder skulle främja det interkulturella utbytet, den ömsesidiga förståelsen, rörligheten och handeln – och därmed i förlängningen bidra till en varaktig fred.

I Halmstads kommun är det kommunfullmäktige som beslutar om vänortsavtal medan kommunstyrelsen beslutar om samarbetsavtal och kommunala partnerskap.

Gentofte, Hangö och Stord

Halmstads kommun har sedan tiden efter andra världskriget samarbetsavtal med Hangö i Finland och Gentofte i Danmark och sedan 1990-talet vänortsliknande förbindelser med norska Stord.

Asti

Halmstads kommun samarbetar med Asti kring utbildningsfrågor. Halmstad och Asti utvecklat samarbetet och en så kallad avsiktsförklaring (letter of intent) har undertecknats för att öka samarbetet. Det är framför allt inom utbildning, ungdomsfrågor, kultur, näringsliv och stadsplanering som Halmstad samarbetar med Asti.

Asti ligger i regionen Piemonte i norra Italien.

Moshi

År 2008 undertecknade Halmstads kommun och Moshi stad ett avtal om kommunalt partnerskap. Avtalet som gäller för fyra år är inriktat på samarbete i utbildningsfrågor och demokrati. I Halmstads kommun är det framför allt Kattegattgymnasiet som samarbetar med Moshi.

Halmstads kommuns samarbeten med Moshi inom kommunalt partnerskap finansieras fullt ut av Sida. Syftet med kommunala partnerskap är att på lokal nivå stödja hållbar utveckling i de länder som ingår i den svenska biståndspolitiken.

Moshi ligger i Tanzania.