Lön och anställningsvillkor

Lön och anställningsvillkor är medel för att skapa möjligheter att utveckla och styra verksamheten mot våra mål. Det är också verktyg för att säkerställa att Halmstads kommun både kan behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.

Vår strävan är att:

  • Lönen ska spegla ansvarstagande och i vilken grad man bidrar till verksamhetens mål. Därför tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning.
  • Våra medarbetare ska veta hur man kan påverka sin lön och utifrån vilka lönekriterier arbetsresultatet blir bedömt.

Vi förväntar oss att våra medarbetare:

  • Tar det ansvar som följer på uppdraget
  • Bidrar till att utveckla sin verksamhet i linje med verksamhetens mål och Halmstads kommuns vision.

Löner för olika yrken

Här kan du se hur mycket en medarbetare tjänar inom några av våra yrken i kommunen. Du får också information om hur arbetet fungerar och vilka anställningsvillkor som gäller.

Barnskötare

Lön

Medianlönen för barnskötare i kommunen är 24 450 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 27 850 kronor.

Uppdrag

Som barnskötare på förskola har du en viktig uppgift med barns utveckling. I arbetet ger du barnen möjlighet att utveckla sin naturliga nyfikenhet och lust att lära genom att till exempel måla, teckna och skulptera i lera. Sång, musik, rytmik och drama är också viktiga uttrycksmedel. Ofta arbetar förskolan temainriktat för att barnen ska förstå sammanhangen i tillvaron. Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet hjälps man åt i arbetslaget. Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet.

Kompetens

Du ska ha barnskötarutbildning. Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt barnfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Kock

Lön

Medianlönen för kockar i kommunen är 26 350 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 27 750 kronor.

Uppdrag

I Halmstad kommuns förskolor, skolor och inom äldreomsorgen produceras mellan 100-1500 portioner varje dag. Som kock har du ansvar för tillagning till skola eller äldreomsorg, ibland till båda. Du har också ansvar för specialkost, till exempel gluten, laktos och timbalkost. I vissa fall har även du som kock hand om beställningar av varor.

Kompetens

Du är utbildad kock eller kokerska på gymnasienivå eller har likvärdig utbildning och har erfarenhet av verksamhet inom restaurang och storhushåll. Du som person brinner för att laga nyttig och näringsberäknade måltider enligt Livsmedelverkets rekommendationer. Du har goda kunskaper om egenkontroll och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Du är glad och engagerad i ditt jobb. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift. Arbetet ställer krav på god fysik i form av styrka, kondition och rörlighet. Därför bör du vara van vid att hålla dig frisk genom någon form av träning och en hälsosam livsstil. Vi ser gärna att du har goda datakunskaper.

Köksbiträde

Lön

Medianlönen för köksbiträden i kommunen är 24 350 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 25 055 kronor .

Uppdrag

Som köksbiträde deltar du i alla förekommande uppgifter i ett storkök
inklusive servering i skola eller äldreomsorg.

Kompetens

Du är utbildad kock eller kokerska på gymnasienivå eller likvärdig utbildning och har erfarenhet av verksamhet inom restaurang och storhushåll. Du har goda kunskaper om egenkontroll och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Du är glad och engagerad i ditt jobb. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift. Arbetet ställer krav på god fysik i form av styrka, kondition och rörlighet. Därför bör du vara van vid att hålla dig frisk genom någon form av träning och en hälsosam livsstil. Vi ser gärna att du har goda datakunskaper.

Lärare förskola

Lön

Medianlönen för förskollärare i kommunen är 31 000 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 35 720 kronor.

Uppdrag

Som förskollärare har du en viktig uppgift i arbetet med barns utveckling i åldrarna ett till sju år. Du har din arbetsplats på förskolan eller i förskoleklass, där du har det övergripande pedagogiska ansvaret för verksamheten och är med och lägger grunden till barnens livslånga lärande. Med läroplanen som bas arbetar du med barn i grupp och ser samtidigt till att varje enskilt barn får den stimulans som passar dess ålder och utveckling. Du arbetar ofta temainriktat för att barnen ska förstå sammanhangen i tillvaron och du som förskollärare ger barnen möjlighet att utveckla sina upplevelser och utveckla sin fantasi genom till exempel lek, samtal, sång, musik, drama, bild och form. En viktig del av arbetet är att ha kontakt med föräldrarna, både i det dagliga och i samband med föräldramöten och utvecklingssamtal.

Kompetens

Du ska ha förskollärarexamen.

Lärare grundskola

Lön

Medianlönen för grundskollärare i kommunen är 34 990 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 39 500 kronor.

Om du väljer läraryrket väntar ett stimulerande och spännande arbete. Du får förmånen att arbeta med barns och ungas lärande och utveckling. Att utbilda morgondagens vuxna innebär att ständigt utvecklas och utmanas i sin yrkesroll.

Lärare i årskurs F–3

Uppdrag
Som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 väcker du barnens nyfikenhet på lärandet. Du kommer att undervisa och stödja dina elever när de lär sig förstå världen genom att läsa, skriva och räkna samt genom drama, bildskapande och musik. Du kommer som lärare spela en viktig roll för många barns lärande och utveckling.

Kompetens
Grundlärarexamen, inriktning F-3 alternativt annan lärarexamen med motsvarande behörighet.

Lärare i årskurs 4–6

Uppdrag
Som lärare för årskurs 4-6 arbetar du med vetgiriga barn i åldrarna 10 till 12 år. Du inspirerar eleverna i deras kunskapsinlärning, lust att lära och sociala utveckling. En viktig del i arbetet är att utveckla elevernas intresse för att själva inhämta kunskap. Du kommer som lärare att spela en viktig roll för många elevers lärande och utveckling.

Kompetens
Grundlärarexamen, inriktning F-3 eller 4-6 alternativt annan lärarexamen med motsvarande behörighet.

Lärare i årskurs 7–9

Uppdrag
Som lärare i årskurs 7-9 arbetar du med vetgiriga och ibland ifrågasättande tonåringar. du är både expert och inspiratör i ett spännande och roligt arbete med elever som befinner sig i den omvälvande högstadietiden. du kommer som lärare att spela en viktig roll för många elevers lärande och utveckling.

Kompetens
Ämneslärarexamen 7-9 alternativt annan lärarexamen med motsvarande behörighet.

Förstelärare

Uppdrag
Som förstelärare har du det viktiga uppdraget att stödja och coacha andra lärare i syfte att utveckla undervisningen och förbättra elevernas resultat. Exempel på uppgifter som kan ingå i förstelärarens uppdrag är klassrumsobservationer, spegling, feedback, gruppdiskussioner, resonemang med enskilda kollegor, arrangemang av mötesplatser, identifiering av olika lärandebehov, utveckling och utprovning av nya metoder/arbetssätt för att möta elevers olika behov.

Kompetens
Legitimerad lärare och minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Du ska ha en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Även i övrigt ska du av huvudmannen ha bedömts som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Park- och trädgårdsarbetare

Lön

Medianlönen för park- och trädgårdsarbetare i kommunen är 26 100 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 29 868 kronor.

Uppdrag

Arbetsuppgifterna består av drift och underhåll av park-, natur- och idrottsanläggningar. Det kan vara gräsklippning, allmän skötsel av parker samt service till hyresgästerna, det vill säga föreningarna.

Kompetens

Gymnasiekompetens.

Personlig assistent

Lön

Medianlönen för personliga assistenter i kommunen är 25 950 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 28 100 kronor.

Uppdrag

Du är ett stöd i vardagen till en person med en omfattande funktionsnedsättning. Det ger dig förmånen att få vara en betydande del av en annan människas vardag och utveckling.

Kompetens

Undersköterska, stor personlig lämplighet för uppdraget samt erfarenhet av att arbeta nära personer med funktionsnedsättningar.

Sjuksköterska

Lön

Medianlönenför sjuksköterskor i kommunen är 35 300 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 39 000 kronor.

Uppdrag

Att arbeta som sjuksköterska i hemvårdsförvaltningen innebär ett omväxlande arbete där huvuddelen av arbetsuppgifter är att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemsjukvården. Vården kan ske på något av de äldreboenden som finns i Halmstad kommun alternativt i hemmet hos personer som har hjälp med hemtjänst. Du ingår i ett team med andra sjuksköterskor och arbetar i nära kontakt med omvårdnadspersonal tex undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Kompetens

Legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom psykiatrisk vård, vård av äldre eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Kompetensutveckling kan ske inom ramen för anställningen, med bibehållen lön, genom specialisering inom någon av inriktningarna ovan, alternativt annan inriktning som arbetsgivaren ser behov av i verksamheten.

Socialsekreterare

Lön

Medianlönen för socialsekreterare i kommunen är 33 000 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 38 000 kronor.

Uppdrag

Som socialsekreterare kan du arbeta inom olika områden, som till exempel med:

  • personer som har olika former av funktionsnedsättningar
  • barn och ungdomar
  • vuxna missbrukare
  • personerna som söker ekonomiskt bistånd för att få annan försörjning.

Du måste vara intresserad av människor och ha förmåga att sätta dig in i andras livssituation. Ofta möter socialsekreterare människor som kan vara i svåra situationer. En viktig del i de arbetsuppgifter som en socialsekreterare har är att utreda de anmälningar och ansökningar som kommer in. Det är du som i en utredning sammanfattar dina slutsatser och lägger ett förslag till beslut inför nämnden eller chefen. Du måste vara kunnig i hur samhället är uppbyggt och organiserat. Ofta samverkar du med andra myndigheter.

Kompetens

För att arbeta med myndighetsutövning krävs en akademisk examen, antingen socionomprogrammet eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig högskoleutbildning där socialrätt och förvaltningsrätt ingår eller har kompletterats. Du ska vara duktig på att utreda, utrycka dig i tal och skrift och kunna fatta beslut.

Städare

Lön

Medianlönen för lokalvårdare och städare i kommunen är 24 300 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 26 010 kronor.

Uppdrag

Som lokalvårdare blir du ett proffs på hur olika golvmaterial ska städas med moderna maskiner och miljövänliga kemikalier. Med hjälp av bra redskap och smarta metoder håller du rent i kommunens lokaler. Behovsanpassad städning tillhör framtiden, vilket innebär att det krävs mer flexibilitet och servicekänsla.

Kompetens

Det finns inte någon utbildning inom gymnasieskolan för städyrket, men det finns utbildningar som ger yrkesbevis inom städning. Det ses som meriterande. Lokalvårdaryrket kräver god fysisk förmåga och flexibilitet. Som person ska du stå för ett proffsigt bemötande och ha en känsla för service.

Stödassistent

Lön

Medianlönen för stödassistenter i kommunen är 26 400 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 28 275 kronor.

Uppdrag

Som stödassistent planerar och leder du verksamheten för de personer som är beviljade daglig verksamhet utifrån uppsatta mål.

Kompetens

Du ska ha en vård- och omsorgsutbildning. Det ställs höga krav på bemötande, ansvar, samarbete, självständighet och kunskap om målgruppen. Du ska vara kreativ, trygg, omdömesgill, strukturerad och lösningsfokuserad. Ditt intresse för att planera, leda och utveckla verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar är stort.

Undersköterska

Lön

Medianlönen för undersköterskor i kommunen är 26 855 kronor i månaden. De tio procent som har högst lön, har en heltidslön på minst 29 880 kronor.

Uppdrag

Som undersköterska i hemvårdsförvaltningen arbetar du med vård- och omsorgsarbete efter kundens individuella behov. Sjukvårdande uppgifter görs efter delegering från sjuksköterska. Engagerad, ansvarstagagande, team- och verksamhetsorienterad samt sätter självklart kunden i fokus. Vi värdesätter också att du är en trygg person och en förutsättning är att du arbetar efter hemvårdsförvaltningens värdegrund med ledorden – Tillit, Respekt och Ödmjukhet.

Kompetens

Omvårdnadsprogrammet på gymnasienivå eller annan likvärdig utbildning. Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande. Vi ser gärna att du har kunskaper om och vana vid att använda datorer. B-körkort är ett krav.