Heltidsarbete som norm

Heltidsarbete som norm handlar om Halmstads kommuns totala och långsiktiga kompetensförsörjning där vi tillsammans måste agera kommunövergripande och som en gemensam arbetsgivare.

Sammanfattning

Kommunen behöver fler som kan arbeta i skolan, vården och omsorgen.

Därför har Sveriges kommuner och Regioner bestämt att fler ska arbeta heltid.

Målet är att det ska bli bättre för personal och brukare.

När fler arbetar heltid blir det mer jämställt mellan kvinnor och män.

Det blir fler som kan arbeta i skolan, vården och omsorgen.

Det blir bättre kontinuitet med samma personal på arbetsplatsen.

När fler arbetar heltid blir det mer personal som är utbildade och kan arbeta där det bäst behövs.

Ingen arbetsplats är lik den andra därför kan det se olika ut på olika arbetsplatser.

Avtal

Heltidsarbete som norm i kommunen utgår från ett nationellt kollektivavtal mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner, SKR Länk till annan webbplats..

Att leva upp till avtalet innebär förändringar av arbetspass och scheman. Målsättningen är tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska vilja arbeta heltid. De som jobbar deltid ska dessutom erbjudas möjlighet till heltidsarbete.

Varför arbeta heltid?

Heltidsarbete som norm har sin grund i två frågor; att möta det framtida behovet av kompetensförsörjning genom att ta tillvara på befintliga medarbetares kompetens, samt att främja jämställdhet.

Se filmserien "Heltidsresan"

Ta tillvara kompetens

Halmstads kommun behöver de närmaste åren rekrytera många nya medarbetare. Vi har också stora pensionsavgångar framför oss. Det är främst inom vård, omsorg och skola som behovet kommer att öka.

Om fler medarbetare kan tänka sig att gå upp i arbetstid, skulle rekryteringsbehoven kunna minska. Det är ett klokt sätt att ta tillvara kompetensen som redan finns bland våra medarbetare. Kvaliteten blir högre när de som jobbar är tillsvidareanställda och har erfarenhet och kunskap. Det gynnar stabilitet och trygghet både för medarbetare och våra kommuninvånare.

Att ta tillvara kompetensen är också ett sätt att tillsammans lösa invånarnas rättmätiga behov av välfärd, nu och framöver, när det gäller skola, vård och omsorg.

För jämställdheten

Heltidsarbete är norm inom mansdominerade yrken – deltidsarbete är normen inom kvinnodominerade yrken. Det är dags att heltidsarbete blir norm även inom de kvinnodominerade yrkena. Att fler kvinnor än män som jobbar deltid, innebär bland annat att det leder till en sämre pension för kvinnor.

Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Huvudorsaken är att betydligt fler kvinnor arbetar deltid. För att kvinnor och män ska bli mer jämställda måste kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet, samt att arbetsgivaren erbjuder kvinnor att arbeta heltid. Att fler arbetar heltid bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle.

Som anställd i Halmstads kommun ska man känna att man kan leva på sin lön, både idag och när man blir pensionär. Det är självklart på en attraktiv arbetsplats.

Enligt en stor kartläggning som Länsstyrelsen och Region Halland har gjort Länk till annan webbplats., är Halland är en mer ojämställd region än många andra i Sverige. Halland har landets största löneklyfta mellan kvinnor och män. Det är något vi vill bidra till att ändra på.

Här är vi nu

Under 2020 implementerade socialförvaltningen inom Halmstads kommun ett tekniskt schemaläggningssystem och med det ett nytt arbetssätt inom ramen för heltidsarbete som norm. Under 2021-2022 kommer implementering att ske på andra verksamheter inom kommunen som servicekontoret och hemvårdsförvaltningen. Utöver det har ett samarbete mellan socialförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen initierats.

Samarbete mellan socialförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Varför har kommunledningen initierat detta samarbete?

Bakgrunden till förändringen inom LSS är införandet av heltidsarbete som norm i kommunen. Arbetet utgår från ett nationellt avtal mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Att leva upp till avtalet innebär bland annat förändringar av bemanning och organisering.

Socialförvaltningen har långa pass på boende och korttid, vilket inte är hållbart både utifrån ett hållbart arbetsliv och för verksamhetens kvalitet. Våra befintliga och nya medarbetare ska orka och vilja arbeta kvar hos oss. Då behövs en schemaläggning som möjliggör ett hållbart arbetsliv.

Hur ser förslaget till samarbete ut?

Socialförvaltningen har presenterat ett första underlag över hur deras behov ser ut på boendena under helgerna. Underlaget kommer att användas för att, inom daglig verksamhet, ta fram ett förslag på hur samarbetet kan läggas upp på bästa sätt, med bibehållen kontinuitet och kvalitet för våra kommuninvånare samt en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Ger detta en sämre kvalitet för kommuninvånarna?

Vi har ett uppdrag att skapa en god kvalité för våra kommuninvånare. Det gör vi idag och kommer att fortsätta att göra det.

Oavsett i vilken form man som medarbetare jobbar inom våra verksamheter ska man jobba efter genomförandeplanen och att ha kommuninvånaren i fokus.

Goda levnadsvillkor som lagen föreskriver, uppnås inte av schemat utan av hur man jobbar gentemot och bemöter den man är till för.

Som arbetsgivare hade vi inte gått vidare med förslaget om vi ansett att kvaliteten försämras för berörda personer.

Har ni gjort en risk- och konsekvensanalys?

En övergripande risk- och konsekvensanalys är gjord.

Hur löser ni att medarbetare har kompetens att arbeta inom de olika verksamheterna?

Som arbetsgivare tillgodo ser vi alltid att medarbetare har rätt kompetens inför de uppdrag de möter.

Ska samma personal som kommuninvånaren möter på daglig verksamhet, möta samma personal på boendet?

Det har aldrig varit en avsikt att samma personal ska arbeta med enskilda kommuninvånare både på arbetet och i hemmet (om det inte finns en önskan om det). Halmstads kommun har många olika arbetsplatser och boenden, vilket skapar stora möjligheter till att lösa detta via schemaläggning.

Genom heltidsarbetet tror vi däremot att kontinuiteten och kvalitén för kommuninvånarna kan bli bättre om vi använder vår samlade kompetens på förvaltningarna för att lösa bemanningen genom att arbeta tillsammans, eftersom vi då kan minska antalet timvikarier.

Detta handlar om att planera utifrån de individuella behoven, integritet, värderingar och med respekt för den enskildes bestämmanderätt.

Kommer medarbetare och kommuninvånare vara delaktiga i hur samarbetet ska lösas?

Givetvis ska de involveras i framtagandet av HUR samarbetet på bästa möjliga sätt kan lösas. Kunskaperna om verksamheterna finns hos chefer och i synnerhet bland medarbetare som arbetar nära kommuninvånarna i verksamheten.

Kommuninvånarnas perspektiv beaktas alltid. Vi har ett uppdrag att skapa en god kvalité för våra kommuninvånare. Det gör vi idag och kommer att fortsätta att göra.

Förändringar är nödvändigt

För att heltidsarbete ska bli norm krävs en grundläggande förändring av verksamhetens organisering. Det behövs också en dialog om kulturen på arbetsplatsen och de förändringar som är nödvändiga för att organisera och bemanna en heltidsorganisation. En bra arbetsmiljö, vikten av återhämtning och en långsiktigt hållbar arbetstidsförläggning är viktiga faktorer i omställningen till en heltidsorganisation.

Bakgrunden till heltidsarbete som norm

De närmaste åren kommer Sverige att ha en snabb ökning av andelen personer över 80 år – en ökning på nästan 50 procent de närmaste tio åren. Även andelen barn och unga kommer att öka. Kommunernas stora utmaningar är tätt kopplade till befolkningsutvecklingen, dess fördelning, storlek och sammansättning. Det innebär att kostnaderna för att i framtiden upprätthålla samma nivå på välfärd som i dag kommer att öka kraftigt.

Genom att ta tillvara på de medarbetare som redan är anställda och som har den samlade kompetens och erfarenhet som är så viktig, kan vi bedriva verksamhet med god kvalitet för våra kommuninvånare nu och i framtiden. Det handlar om Halmstads kommuns totala och långsiktiga kompetensförsörjning där vi tillsammans måste agera kommunövergripande och som en gemensam arbetsgivare.

För att få en väl fungerande verksamhet och välfärd är det direkt avgörande att vi klarar av att bemanna våra verksamheter med medarbetare som har rätt kompetens och att använda den gemensamma kompetensen optimalt.

Många av kommunens verksamheter bedrivs över dygnets alla timmar och årets alla dagar. Därför behöver vi som arbetsgivare se till att medarbetarna har en schemaläggning som bidrar till ett hållbart arbetsliv.

En svagt ökande grupp yrkesverksamma

De närmaste åren kommer Sverige att ha en snabb ökning av andelen personer över 80 år – en ökning på nästan 50 procent de närmaste tio åren. Även andelen barn och unga kommer att öka. Kommunernas stora utmaningar är tätt kopplade till befolkningsutvecklingen, dess fördelning, storlek och sammansättning. Det innebär att kostnaderna för att i framtiden upprätthålla samma nivå på välfärd som i dag kommer att öka kraftigt.

Från den svagt ökande gruppen av yrkesverksamma ska kommuner och regioner rekrytera medarbetare, vars uppdrag är att möta de kraftigt ökande behoven i skola, omsorg och sjukvård. Om personaltätheten skulle fortsätta öka i samma takt som hittills, kommer det att uppstå en kraftig arbetskraftsbrist, då i stort sett hela det totala tillskottet av nya sysselsatta skulle behövas till välfärden om ett antal år. Detta ska ske i konkurrens med näringslivet, staten och regionerna.

När fler arbetar heltid skapas bättre förutsättningar

Att fler inom välfärdens yrken arbetar heltid innebär att den kompetens som redan finns tas tillvara på ett bättre sätt. Om en större andel av de anställda arbetar heltid, behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. När fler arbetar heltid skapas bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Att göra heltidsarbete till norm också för kvinnor är förmodligen den viktigaste jämställdhetsinsatsen som kan göras på svensk arbetsmarknad.

Läs mer heltidsarbete på Sveriges och regioners webbplats Länk till annan webbplats..