Bostäder vid Jutan

I det kulturhistoriskt spännande området vid Jutan i centrala Oskarström planeras för nya bostäder.

Just nu pågår detaljplanearbete för att det ska kunna byggas 118 flerbostadshus med varierande höjd på fastigheten Koltrasten 3 (tidigare Oskarström 3:84)

Det nya bostadsområdet ligger mellan Bruksgatan och Allégatan. I norr ligger jutefabrikens industriområde och söder om korsar Brogatan orten och över Nissan. Området är ungefär 14 500 kvadratmeter stort.

Förutom bostäder planeras också för en del handel, service och kontor i markplan.

I centrala Oskarström planeras för flerbostadshus.

I centrala Oskarström planeras för flerbostadshus på Jutanområdet.

Historiskt intressant område

Området vid Jutan var ett av de första som byggdes i Oskarström. Området är bebyggt med arbetarbostäder i en till två och en halv våning uppförda i rött tegel, med naturstensgrunder och plåttak:

Fastigheten ingår i Kulturmiljöprogram ÖP 2030 för Halmstads kommun. Följande är citerat ur programmet:

”Oskarströms anrika industri- och municipalsamhälle utgör en väsentlig del av Hallands och Nissadalens industrihistoria. I centrum återfinns den f d Jutefabrikens kontors- och industribyggnader vid Nissan, typiska representanter för det senare 1800-talets industrialisering. Runt den stora fabriken ligger de kvarvarande resterna av bruksmiljön med bostäder och institutioner. Järnvägens stora betydelse för samhället framträder i den välbevarade stationsmiljön. Samhällets intressanta bakgrund med starka internationella kopplingar speglas i bebyggelsen och dess arkitektur, företrädesvis i tegel”.

Citerad rekommendation:

”Ny bebyggelse bör genom placering, skala, proportioner och material ansluta till den äldre bebyggelsen”