Klimat­anpassning

Skyfall, översvämning och extremvärme. I Halmstad har vi redan fått en föraning om vad klimatförändringar kan ställa till med. För att långsiktigt och strategiskt arbeta med hållbar samhällsutveckling och stadsplanering har kommunen tagit fram en klimatanpassningsplan. Planen är i tre delar.

Vi måste minska vår sårbarhet

Det är första gången som Halmstads kommun har tagit fram en klimatanpassningsplan. Den nya planen tar höjd för förväntade klimatförändringar år 2100.

Klimatanpassning handlar om att minska samhällets sårbarhet vid klimatrelaterade händelser och samtidigt ta tillvara möjligheterna och de positiva effekter som ett förändrat klimat kan innebära.

Det är viktigt att ha med klimatanpassning i planering av bebyggelse och infrastruktur, som vägar eller vatten- och avloppssystem. Men också vid rutiner inom vård- och omsorg, vid säkerhetsfrågor och elförsörjning. Genom en hållbar samhällsutveckling och genom att vidta långsiktigt kloka åtgärder i dag, kan Halmstads kommun undvika stora kostnader och bakslag i framtiden.

Planen är i tre delar

 1. Nulägesanalysen Pdf, 4.2 MB. visar förväntade framtidsscenarier utifrån aktuell forskning (oktober 2020).
 2. Kommunfullmäktiges plan för klimatanpassning Pdf, 401.4 kB. visar den politiska ambitionen och inriktningar för arbetet med klimatanpassning. Planen antogs den 28 oktober 2021.
 3. Kommunstyrelsens plan för klimatanpassning Pdf, 1 MB. består av geografiska strategier, åtgärdsförslag, kostnadsberäkningar och tidsplan. Planen antogs den 23 november 2021.

Det finns sex bilagor till kommunstyrelsens plan för klimatanpassning:

Fem fokusområden har valts

 • hälsa och välmående
 • bebyggelse, byggnation och samhällsplanering
 • infrastruktur och tekniska försörjningssystem
 • kultur- och naturmiljö samt rekreation
 • organisation

Till varje fokusområde kopplas en tidsplan och preliminära kostnadsberäkningar.

Prioriterade geografiska områden

I klimatanpassningsplanen prioriterar geografiska strategier för de orter och områden som identifierats med en befintlig risk för klimatförändringar i Framtidsplan 2050.

 • Getinge
 • Halmstad
 • Haverdal
 • Oskarström
 • Sennan
 • Trönninge
 • Åled
 • Kusten

Klimatanpassning är brett och i kommande planer kan ytterligare områden, både geografiskt och ämnesvis, behöva arbetas in.

Ta del av riskkartorna

I förslaget till ny översiktsplan Halmstad, Framtidsplan 2050, har det tagits fram riskkartor för kommunen. Du kan ta del av dem i den digitala kartversionen av Framtidsplan 2050. Länk till annan webbplats.  I den högra menyn under rubriken Hänsyn och därefter Klimatförändringar går det att ta del av översvämningsrisker. Under rubriken Hänsyn, därefter Risk och störningar finns Ras- och skredrisk samt Stranderosion.

Frågor och svar om klimatanpassning

Vad är klimatanpassning?

Klimatanpassning handlar om att minska sårbarheten för samhället vid klimatrelaterade händelser och samtidigt ta tillvara möjligheter och positiva effekter som ett förändrat klimat kan innebära.

Arbetet kan gälla planering av bebyggelse och infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem, men även rutiner inom vård- och omsorg eller säkerhetsfrågor inom elförsörjning.

Genom en hållbar samhällsutveckling och genom att vidta långsiktigt kloka åtgärder i dag, kan Halmstads kommun undvika stora kostnader och bakslag i framtiden.

Varför behöver Halmstads kommun arbeta med klimatanpassning?

Det finns en befintlig klimatrelaterad problematik i Halmstads kommun som förväntas att förvärras på grund av framtida klimatförändringar:

 • Halmstads läge långt in i Laholmsbukten gör staden extra sårbar för översvämningar, eftersom det finns en lokal effekt som bidrar till extrema havsvattennivåer.
 • Extremt höga flöden i vattendragen, vilket har orsakat översvämningar i Åled, Sennan, Oskarström och Getinge, med större konsekvenser de senaste åren jämfört med tidigare.
 • Somrar med längre värmeböljor än tidigare där många invånare, framförallt de äldre, har svårt att hantera värmen.
 • Längre perioder utan regn har medfört dricksvattenbrist till följd av minskade grundvattennivåer.

För att motverka klimatförändringarnas effekter och göra påverkan så liten som möjligt, är det viktigt att redan nu börja anpassa samhället till de klimatförändringar som redan påverkar Halmstads kommun. Vår kommun behöver bli mindre sårbar och mer robust och mer motståndskraftig för effekter av klimatförändringar.

Samhällsekonomiskt är det lönsamt att vidta åtgärder för att skydda sig om man jämför med de kostnader, för exempelvis fler översvämningar, kan orsaka för enskilda och för hela samhället.

Väl utformade åtgärder kan också tillföra andra värden, exempelvis tillgänglighet och rekreation.

Vilka underlag har använts för att redogöra för förväntade klimatförändringar år 2100?

Kommunen har tagit hänsyn till forskning från FN:s klimatpanel Länk till annan webbplats., som består av flera hundra forskare, som tagit fram olika scenarier. Utifrån dessa scenarier har SMHI gjort vetenskapliga analyser på regional nivå.

Exakta källor finns i Nulägesanalysen Pdf, 4.2 MB. (oktober 2020).

En åtgärd handlar om att skydda Halmstads stadskärna till en kostnad av 500 miljoner kronor. Hur är summan framräknad?

För att kunna möjliggöra ytterligare byggnation i Halmstads centrum, på Söder och på Tullkammarkajen, behöver området skyddas mot effekter av de förväntade klimatförändringarna.

Konsultföretaget Sweco har gjort en utredning och bland annat beräknat kostnaden för åtgärder i centrala Halmstad. I beräkningen ingår dessutom kostnader för ytterligare utredningar och omläggning av ledningar som inte finns specificerade i rapporten, utan är en uppskattning av tjänstemän inom Halmstads kommun och bör därför ses som ungefärlig.

Kontakta Halmstads kommun för att ta del av utredningen Översvämningssäkring Halmstads centrum. Konsekvensutredning, kostnadsberäkning och tidplan för skydd av Halmstads centrum.