Hotell på Österskans

På Österskans i centrala Halmstad möts flera av stadens viktiga stråk. Platsen har stor potential att utvecklas och kommunen har därför tagit fram ett förslag till en ny detaljplan för området. Den innehåller en större aktiv byggnad med offentliga funktioner som hotell, saluhall, konferens och restaurang.

Nytt granskningsförslag beslutat

Den 27 juni har kommunstyrelsen tagit beslut om det så kallade granskningsförslaget för ny detaljplan för Österskans. Förslaget har arbetats om flera gånger efter att myndigheter och allmänhet har fått tycka till.

I samband med de allmänna valen den 11 september kommer det att hållas en folkomröstning om detta granskningsförslag som Halmstadborna då kan säga ja eller nej till.

Slutligt beslut om planen tas av kommunfullmäktige efter genomförd folkomröstning. Antagande av planen kan ske tidigast kvartal ett 2023.

Ställ dina frågor om hotellförslaget!

Tjänstepersoner som arbetat med förslaget kommer att vara på plats på Österskans för att svara på frågor:

 • Måndag 15 augusti kl. 15.30–18.00
 • Torsdag 18 augusti kl. 11.30–14.00

Du träffar dem i de två svarta utställningsmontrarna.

Jenny Axelsson, samhällsbyggnadsutskottets ordförande, närvarar också den 15 augusti och Carl-Johan, utskottets andra vice ordförande, närvarar den 18 augusti.

Bilden visar nuvarande förslag sett från Österbro. Framför hotellet finns trappor ner till Nissan.

Bilden visar nuvarande förslag sett från Österbro. Marken framför hotellet ner mot Nissan blir öppen för allmänhet att vara på.

Österskans utvecklas

I december 2017 upphörde platsen att vara bussterminal. Kommunstyrelsens inriktning var att området framöver istället skulle inriktas mot tre delar:

 • hotell- och konferensanläggning i anslutning till teatern
 • saluhall
 • en allmän plats som ett aktivt och attraktivt offentligt rum i staden

Österskans med omkringliggande områden längs Nissan är i översiktsplanen utpekat för centrumutveckling. Den nya byggnaden med tillhörande offentliga miljöer, grönytor och parker intill Nissan, är tänkt att bli en tillgång för centrala Halmstad. En ny mötesplats med liv och rörelse under hela året, som därmed också skapar trygghet i staden.

Vy från Kulturtorget. Framför den nya byggnadens saluhall är torghandel.

Vy från Kulturtorget som kommer binda samman Stadsbiblioteket och Halmstads Teater med den nya byggnaden.

Tävling 2017

Arbetet med den nya detaljplanen inleddes i april 2017. Då beslutade kommunstyrelsen att bjuda in till en markanvisningstävling. Syftet var att få fram ett väl gestaltat förslag till utformning för Österskans. De inlämnade förslaget bedömdes efter kriterier som arkitektonisk gestaltning, funktion, hållbarhet, genomförbarhet och ekonomi. Bidraget ”Nya sammanhang” utsågs till vinnare. Bakom förslaget låg Serneke, Fem Hjärtan, White och Winn Hotel Group.

Det vinnande förslaget har därefter utvecklats och bearbetats av kommunen i flera omgångar, i dialog med tävlingsteamet.

Vy från Fredsgatan med Nolltrefem till vänster och Halmstad Teater till höger. Ytan på byggnadens övre delar är i glas.

Vy från Fredsgatan med Nolltrefem till vänster och Halmstad Teater till höger. Ytan på byggnadens övre delar är i glas.

Hotell, konferens och saluhall

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga hotell- och konferensanläggning, saluhall och restaurang på Österskans. Planförslaget medger en hotellbyggnad med 14 våningar, takterrass och underjordiskt garage.

Föreslagen hotellbyggnad beräknas bli 56,5 meter hög. Byggnaden markerar dels platsens betydelse som den historiska porten mot öster, men även dess betydelse som Halmstads framtida mötesplats. Vridningarna på hotellet förhåller sig till platsens riktningar representerade av Österbro, kvarterstadens rutnät och Nissan.

Bilden visar placeringen av det planerade hotellet på Österskans.

Hotellet placeras intill Picassoparken och parken bevaras.

Hotellets placering

Den föreslagna hotellbyggnaden kommer till största delen att placeras på Österskans och på nuvarande bilvägen. En mindre del av Picassoparken blir hotellyta. Det är den del som i dag är cykelbana som går utmed vägen samt buskaget närmast vägen. I övrigt är Picassoparken kvar som tidigare.

Bilden visar placeringen av det planerade hotellet på Österskans.

Den föreslagna hotellbyggnaden kommer att placeras på det som i dag huvudsakligen är asfalterad trafikyta. Vägen kommer att dras om och gå runt om hotellet.

Vyer från olika platser i staden

Många människor passerar Österskans dagligen. Här möts flera av stadens viktiga stråk, varför en omvandling av platsen också innebär att stadens östra och västra delar knyts närmare varandra, liksom stadskärnan och resecentrum.

En hög byggnad, synlig på avstånd markerar platsen och blir till en ny orienteringspunkte i staden. Syftet är också att lyfta och återge Österbro och Österskans sin dignitet som den huvudsakliga porten till stadskärnan.

Klicka dig fram i bildspelet för att se byggnaden från olika platser. Bilder: White Arkitekter

Nya parker och torg

Området runt byggnaden kommer att göras om och det blir fler ytor för torg och park än tidigare. Detaljplanen säkerställer att Picassoparken bevaras och stråket längs Nissan förblir en allmän yta med fortsatt och förbättrad tillgång till vattnet.

Stor vikt kommer läggas vid att koppla samman de befintliga parkerna, Teater-, Kapsyl- och Picassoparken.

En kulturell nod

Ett nytt kulturtorg kommer knyta samman Halmstads Teater och Stadsbiblioteket med den nya byggnaden som får flera funktioner som blir öppna för allmänheten. Tillsammans skapar de en ny plats för möten och handel och förstärker kulturstråket längs Nissan.

Tanken är även att bevara kulturhistoriska värden och synliggöra historiska skeden. Med förslaget kommer platsens betydelse och utveckling genom historien synliggöras.

Hotellet i genomskuren ritning som visar höjdförhållande. Hotellet har takterass, restaurang mot Nissan, Spa och konferens.

Ritningen visar höjdförhållanden mot Nissan. Byggnaden ligger tillräckligt högt för att klara höga vattenflöden vid extremväder. Byggnadens källarplan kommer att ha en vattentät konstruktion.

Hotellförslaget har arbetats om

Detaljplanen för Österskans 1 har arbetas om flera gånger under planprocessen för att möta de synpunkter myndigheter och allmänhet har haft. I samrådsredogörelsen, som du hittar bland handlingarna längre ner på denna sida redogörs för de olika instansernas yttranden. Där redogörs också för hur de bemötts, om något ändrats i planförslaget utifrån yttrandet eller om kommunen fortsatt gör en annan bedömning. 

De största förändringarna som gjorts är:

 • Antalet våningar har justerats, från 16 till 14, vilket innebär att hotellets volym har minskat med 15 procent.
 • Hörnen på övre delarna har bearbetats och blivit mer runda för att byggnadskroppen ska bli nättare och smalare.
 • Fasadmaterialet på de övre delarna är i glas för att byggnaden ska upplevas som lättare och för att reflektera omgivningen.
 • Fasadmaterialet på de lägre delarna av byggnaden är i trä och mer anpassat till kringliggande miljö.
 • Viktiga kulturhistoriska delar av platsen skyddas i detaljplanen, så som brofästen på Österbro och kajkanter längs Nissan. Ytan mellan Nissan och hotellet förblir en allmän plats, öppen för alla att vara på.

Så har hotellet förändrats under planprocessen:

Klicka dig fram i bildspelet för att se hur hotellförslaget förändrats under planprocessen och fram till nuvarande förslag.

Tyck till om förslaget

Flera myndigheter och alla kommuninvånare har kunnat säga vad de tycker om förslaget till detaljplan för Österskans. Ungefär 220 synpunkter lämnades in under samrådet som var från den 16 juni till den 15 september 2020.

Synpunkterna från samrådet har använts för att göra ett nytt förslag som du ser på denna sida. Nu kan myndigheter och alla kommuninvånare tycka till även om detta förslag. Du kan påverka på två sätt:

Rösta i en folkomröstning om hotellet

På valdagen den 11 september kommer det hållas en lokal folkomröstning om Österskans. Du kan förtidsrösta från den 24 augusti.

Frågeställningen är:
Vill du att det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall på Österskans enligt nuvarande förslag?

Du kan rösta ja eller nej till förslaget. Förslaget du tar ställning till är det omarbetade granskningsförslag som presenteras på denna sida. Resultatet av folkomröstningen är rådgivande för politikerna att ta ställning till.

Du som är minst 18 år, bor i Halmstad och har bott i Sverige i minst tre år får rösta. Röstsedlarna kommer att vara rosa och du röstar i samma lokaler som de allmänna valen.

Du kan även förtidsrösta från den 24 augusti. Det går att rösta i folkomröstningen från vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige, men det kommer inte att finnas några röstsedlar där för folkomröstningen. Om du förtidsröstar utanför Halmstads kommun måste du ta med röstsedlar själv. Kontakta kommunen för att få röstsedlar till folkomröstningen skickad till dig. Du kan även hämta röstsedlar i rådhuset. Det går inte att brevrösta i folkomröstningen från utlandet.

Skicka in din synpunkt

Under granskningsperioden 4 juli–9 september ges det ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på det omarbetade planförslaget.

Din skrivelse med synpunkter ska innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning som är "Österskans 1". Senast den 9 september 2022 ska din skrivelse ha kommit in till kommunen. Skicka den till:

Halmstads kommun
Kommunstyrelsen
Box 153
301 05 Halmstad

Det går även bra att skicka e-post. Då använder du epostadressen: kommunstyrelsen@halmstad.se

Efter genomförd granskning sammanställs och bemöts eventuella synpunkter i ett granskningsutlåtande och därefter kan den ändrade detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Vanliga frågor och svar

Vad är Österskans?

I början av 1600-talet stod Halmstads fästning klar och staden hade fyra stadsportar. Den östra stadsporten låg vid Österbro och bron var stadens enda förbindelse över Nissan. År 1612 beslutades det att bygga en vallgrav med utanpåverk vid östra brofästet för att skydda bron. Den konstgjorda ön, även kallad ”skans”, som skapades när vallgraven byggdes, kom naturligt att kallas för Österskans. En del av stenarna från utanpåverket finns fortfarande att se vid Kapsylparken vid Nissans kant.

På senare tid har Österskans fungerat som bussterminal. I december 2017 flyttades busstrafiken till nybyggda Halmstad resecentrum.

Österskans är en av de platser där flera av stadens viktiga stråk möts och är utpekad i kommunens översiktsplan för centrumutveckling. Det är en central plats för att knyta ihop stadskärnan med resecentrum och det nya bostadsområde som planeras vid stationen, Stationsstaden.

Varför togs bussterminalen bort?

När Resecentrum byggdes kunde all kollektivtrafik samlas på ett ställe. Stadsbussarna som tidigare utgått från Österskans kunde flytta till Resecentrum 2018. Ett modernt resecentrum, med goda förutsättningar för byten, innebär bland annat att Halmstads kommun kan fortsätta vara drivande i utvecklingen av kollektivtrafikresandet, för att gynna pendling till arbete och studier i regionen.

Även den framtida utvecklingen av Markarydsbanan och Halmstad-Nässjö järnväg gynnas av resecentrum med möjlighet till byte mellan buss och tåg i centrala Halmstad.

Hur kom det sig att det togs beslut om att bygga just ett hotell på platsen?

Redan 2010 fanns planer på att bygga ett kongresshotell på Österskans som var tänkt att integreras med Halmstads Teater. Planarbetet avbröts av kommunstyrelsen 2012, då man ville avvakta marknadsutvecklingen. 2015 återupptogs arbetet med Österskans fortsatta utforming, då funktionen som bussterminal skulle upphöra. Kommunstryrelsens inriktning var att området skulle inriktas mot tre delar:

 • hotell- och konferensanläggning i anslutning till teatern
 • saluhall
 • en allmän plats som ett aktivt och attraktivt offentligt rum i staden

Varför valde man att ha en markanvisningstävling?

Halmstads kommuns konstaterade inför markanvisningstävlingen att Österskans med sitt centrala läge har stora förutsättningar att bli en av Halmstads mest attraktiva mötesplatser.

Genom att arrangera en tävling ville kommunen få fram ett väl gestaltat förslag för utformningen av Österskans som offentlig mötesplats där saluhall, hotell och konferens skulle finnas med.

Visionen var att Österskans skulle omvandlas till en plats där det ständigt händer något. Stor vikt vid bedömningen av tävlingsbidragen var utformningen av det offentliga rummet. Den nya mötesplatsen skulle både vända sig mot Nissan och omkringliggande byggnader och parker.

Hur gick tävlingen till?

Tävlingen var uppdelad i två steg. I det första skedet, intresseanmälan, lämnades sju bidrag in. Tre valdes ut för att delta i andra steget, själva markanvisningstävlingen, där de tävlande redovisade ett utförligt förslag på gestaltning och utformning av ett hotell med konferensmöjligheter, restaurang öppen för allmänheten samt saluhall.

På kommunen jobbade en intern projektgrupp som bedömde och utvärderade förslagen. Förslag på vinnare presenterades för ledamöterna i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott samt ordfö­rande och vice ordförande i byggnadsnämnden, som fattade beslut om vinnare. Utöver projektgruppen har Sveriges Arkitekter medverkat vid utvärdering av tävlings­bidragen.

Varför vann "Nya sammanhang"?

Alla förslag som kom in var i stor skala. De var antingen utbredda med omfattande markanspråk, eller också höga, för att leva upp till operatörens krav på lönsamhet.

Det vinnande teamet visade upp ett förslag som stadsbyggnadsmässigt tog hand om platsen på ett klokt sätt där stråk och kopplingar stärktes. Förslaget bedömdes som mest trovärdigt och ambitiöst sett utifrån genomförande- och hållbarhetsaspekter.

Byggnaden gör ett litet ”fotavtryck” och har endast aktiva framsidor som lyfter fram olika kvaliteter på platsen: aktivt stadsliv, kulturell nod, rekreativt stråk och vilsamma parker. Byggnadens övre delar består av roterade volymer utformade för att uttrycka lätthet och minska upplevelsen av byggnadens faktiska höjd.

Ligger hotellet i Picassoparken?

Det planerade hotellet ligger till allra största del på Österskans och på nuvarande bilväg. En mindre del av hotellbyggnaden ligger i Picassoparken, på den del som i dag utgör gång- och cykelvägen som går utmed bilvägen. I övrigt blir Picassoparken allmän yta precis som i dag.

En karta över hur hotellet placeras i planförslaget.

En karta över hur hotellet placeras i planförslaget. De svarta markeringarna är hotellbyggnaden. Det rödmarkerade är den del av Picassoparken som tas i anspråk för hotellet.

Varför måste hotellet vara så högt?

Österskans är en plats där flera av stadens viktiga stråk möts. Kommunen vill markera platsen som en ny målpunkt och hotellet är tänkt att bli en profilbyggnad för platsen och förlängningen av centrum.

För att få ekonomi i projektet måste det byggas tillräckligt många hotellrum. I det vinnande förslaget föreslogs 16 våningar. Under samrådet kom det in många åsikter på just höjden. Förslaget har nu ändrats om och sänkts till 14 våningar, vilket minskat hotellets totala yta inuti med 15 procent.

Vem bygger och vem betalar?

När en stor förändring ska göras är det många saker att tänka på. Det måste finnas en detaljplan som talar om hur marken får användas. Till exempel vad som går att bygga på den.

För att göra en detaljplan behövs olika utredningar. Till exempel för att beskriva hur marken ser ut under ytan, hur bilar kan ta sig fram på platsen och hur miljön påverkas av det som planerar att byggas.

De som bygger hotellet köper marken av Halmstads kommun och betalar själva vad det kostar att bygga hotellet. Halmstads kommun betalar för detaljplanen och för att bygga ut offentliga ytor som parker, gator och torg.

Blir det inte väldigt dominerande i stadskärnan?

Byggnaden är hög och kommer vara högst inom stadskärnan och centrum. Genom att byggnaden delas in i roterade volymer minskas upplevelsen av byggnadens faktiska höjd. I gaturummet kommer den nedre volymen, som relaterar till Stadsbibliotekets höjd, vara dominerade medan de två övre volymerna kommer upplevas mer från avstånd.

Hur kommer ett så stort hotell att kunna bli en integrerad del av centrum?

Österskans med omkringliggande områden längs Nissan är i översiktsplanen utpekat för centrumutveckling. Den nya byggnaden med tillhörande offentliga miljöer, grönytor och parker intill Nissan, är tänkt att bli en tillgång för centrala Halmstad. En ny mötesplats med liv och rörelse under hela året.

Kommunen vill också förstärka stråket mellan centrum och resecentrum med det nya hotellet.

Vilka blir vinsterna för staden med ett hotell på Österskans?

Ett hotell på Österskans förväntas gynna befintliga verksamheter på platsen; Halmstads Teater, Stadsbiblioteket och Nolltrefem, kulturhuset för unga. Behovet av större konferenser planeras att lösas i redan befintliga lokaler på teatern som i dag har dålig beläggning.

Hotellbyggnaden och intilliggande offentligt rum, kommer att skapa en ny målpunkt i Halmstads centrum. Området ska förvandlas från ett trafiknav till en kulturell knutpunkt vid Nissan.

Hur blir det med sol och skuggor om hotellet byggs?

Den solstudie som är framtagen visar att så som byggnaden är placerad skickar den skugga över Nissan på morgonen. Mitt på dagen skuggar den mot Kapsylparken, eftermiddagstid åt kulturtorget och kvällstid mot teatern.

Finns det inte risk för översvämningar på platsen?

I förslaget till placering av hotellbyggnaden har hänsyn tagits till Nissans variationer över året och till höga flöden vid extremväder. Byggnadens källarplan kommer att ha en vattentät konstruktion.

Klarar platsen ett tungt hotell?

En översiktlig utredning som redovisar geotekniska förhållanden och ger rekommendationer för det fortsatta planarbetet har genomförts.

Vilka kulturhistoriska värden finns på platsen?

Österskans ligger i en kulturhistoriskt värdefull stads­miljö och riksintresse för kulturmiljövård tangerar området i söder och väster. Flera av byggnaderna runt Österskans pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla byggnader i bebyggelseinventeringen som genomfördes 2006. I Bebyggelseregistret finns information om det byggda kulturarvet Länk till annan webbplats.

Halmstads teater är av klass B (regionalt intresse), nolltrefem-huset av klass A (nationellt intresse) och Halmstads stadsbibliotek av klass C (lokalt intresse). Österskans ligger inom det område som definieras som stadslagret i Halmstad (RAÄ nr Halmstad 44:1).

I anslutning till områdets nordvästra del finns rester från de befästningsanläggningar som om­gett Halmstad (RAÄ nr Halmstad 70:1).

I Kapsylparken finns resten av befästningsstadens anläggningar med stadsmur och vallar vid östra stadsporten. Kopplat till Österbro finns bevarandevärda brokoner och murstrukturer. På Österskans finns också landsvägens gamla vägdragning söderut kvar.

Hur har arbetet med förslaget gått till?

Att arbeta fram eller förändra en detaljplan följer en speciell rutin som kallas för planprocess. Det är ett omfattande arbete som i princip alltid tar flera år och som styrs av plan- och bygglagen. Vid flera tillfällen under processen får allmänhet och myndigheter tycka till och det är också mycket vanligt att ett förslag justeras efter de åsikter som kommit in. Precis som det har skett med hotellförslaget.

Under samrådet för Österskans kom det in 220 yttranden. I samrådsredogörelsen, som du hittar bland planhandlingarna längre upp på sidan, redogörs för de olika instansernas yttranden. Där redogörs också för hur de bemötts, om något ändrats i planförslaget utifrån yttrandet eller om kommunen fortsatt gör en annan bedömning.

Detaljplanearbetet är nu i ett senare skede, den så kallade granskningen, som är steget innan antagande.

Kommunikation runt arbetet har skett genom hela processen, till exempel via sociala medier, media, kungörelse i lokaltidningen och samrådsmöten. Handlingar och utredningar har varit tillgängliga i rådhuset och på webben, under granskning och samråd.

Tillfällig upprustning av Österskans

I väntan på en permanent omvandling av området kommer det att skapas ett grönt stråk från Nissan och Kapsylparken upp mot Österskans och Halmstads Teater. Gräsytor, buskar och träd, bättre belysning, gångstråk och fler sittplatser är några av de insatser som görs. Arbetet i området börjar hösten 2022 och planeras vara klart i början av 2023.

Karta