Varför hotell på Österskans?

På Österskans möts flera av stadens viktiga stråk. Sedan bussterminalen försvann har Österskans fått förfalla, men platsen har stor potential att utvecklas. Kommunens inriktning är att tillföra en större aktiv byggnad på platsen med offentliga funktioner som hotell, saluhall, konferens, restaurang, kafé och bar.

Aktuell information

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan med syfte att utveckla området kring Österskans och Picassoparken. Detaljplanen har varit ute på samråd. Granskning, då det ges en ny möjlighet att lämna synpunkter på det omarbetade planförslaget, planeras till juni 2022. Antagande av planen kan ske tidigast kvartal ett 2023.

Folkomröstning på valdagen

Kommunfullmäktige har beslutat att det ska hållas en folkomröstning den 11 september om det planerade hotellet med saluhall och restaurang på Österskans.

Ny kulturmiljörapport

Den 19 april 2022 kom ytterligare en kulturmiljörapport från en extern konsult som beskriver hur planerna för Österskans 1 påverkar omkringliggande kulturmiljö. Den har kallats för en ”second opinion”. Utredningen beställdes av kommunen för att kvalitetssäkra den första rapporten. Rapporterna är underlag till den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till granskningen. Kontakta kommunen för att få rapporten skickad till dig Länk till annan webbplats..

Tillfällig upprustning av Österskans

I väntan på en permanent omvandling av området kommer det att skapas ett grönt stråk från Nissan och Kapsylparken upp mot Österskans och teatern. Gräsytor, buskar och träd, bättre belysning, gångstråk och fler sittplatser är några av de insatser som görs. Arbetet i området börjar hösten 2022 och planeras vara klart i början av 2023.

Vinnande förslag

Arbetet med den nya detaljplanen inleddes i april 2017, då beslutade kommunstyrelsen att bjuda in till en markanvisningstävling. Syftet var att få fram ett väl gestaltat förslag till utformning för Österskans. De inlämnade förslaget bedömdes efter kriterier som arkitektonisk gestaltning, funktion, hållbarhet, genomförbarhet och ekonomi. Bidraget ”Nya sammanhang” utsågs till vinnare, bakom förslaget låg Serneke, Fem Hjärtan, White och Winn Hotel Group. Det vinnande förslaget har därefter utvecklats och bearbetats i planförslaget av kommunen i dialog med tävlingsteamet.

Hotell, konferens och saluhall

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga hotell- och konferensanläggning, saluhall och restaurang på Österskans. Planförslaget medger en hotellbyggnad med 16 våningar, takterrass och underjordiskt garage med infart från Fredsgatan.

Bilden visar hur det planerade hotellet ska placeras enligt planförslaget.

Bilden visar hur det planerade hotellet ska placeras enligt planförslaget.

Hotellets placering

Den föreslagna hotellbyggnaden kommer till största delena att placeras på Österskans och på nuvarande bilvägen. En mindre del av Picassoparken blir hotellyta. Det är den del som i dag är cykelbana som går utmed vägen samt buskage närmast vägen. I övrigt är Picassoparken kvar som tidigare.

Bilden visar placeringen av det planerade hotellet på Österskans.

Det planerade hotellet placeras på den tidigare bussterminalen, på nuvarande bilväg och på gång- och cykelvägen utmed vägen som tillhör Picassoparken.

Nya parker och torg

I detaljplanen säkerställs Picassoparken och stråket längs Nissan som allmän yta där alla också i fortsättningen kommer att ha tillgång till Nissan. En stor satsning på de offentliga rummen ska göras, där parker, torg och gaturum i anslutning till Österskans ges ny gestaltning med olika kvaliteter. De nya offentliga platserna utformas för att på ett tydligt sätt koppla stadskärnan med resecentrum, kvalitetshöja Nissastråket och tydliggöra Österskans som kulturell nod i staden.

Gestaltning och utformning av den offentliga platsen som knyter ihop biblioteket, teatern, den nya byggnaden med entré till stadskärnan ska studeras närmare. Det ska göras flera kompletterande utredningar, bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och en översiktlig stadsbyggnadsanalys av platsen.

Den föreslagna hotellbyggnaden på Österskans.

Den föreslagna hotellbyggnaden kommer att placeras på det som i dag huvudsakligen är asfalterad trafikyta.

Tidsplan för detaljplanen

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 16 juni och 15 september 2020. 220 yttranden kom in på samrådsförslaget, majoriteten var emot att det byggs ett hotell på platsen. Just nu pågår arbetet med att sammanställa och hantera inkomna synpunkter. Planförslaget håller på att arbetas om och kompletteras.

Tidsplanen för detaljplanen är att granskning, då det ges en ny möjlighet att lämna synpunkter på det omarbetade planförslaget, planeras till juni 2022. Antagande av planen kan ske tidigast kvartal ett 2023.

Vanliga frågor och svar

Vad är Österskans?

I början av 1600-talet stod Halmstads fästning klar och staden hade fyra stadsportar. Den östra stadsporten låg vid Österbro och bron var stadens enda förbindelse över Nissan. År 1612 beslutades det att bygga en vallgrav med utanpåverk vid östra brofästet för att skydda bron. Den konstgjorda ön, även kallad ”skans”, som skapades när vallgraven byggdes, kom naturligt att kallas för Österskans. En del av stenarna från utanpåverket finns fortfarande att se vid Kapsylparken vid Nissans kant.

På senare tid har Österskans fungerat som bussterminal. I december 2017 flyttades busstrafiken till nybyggda Resecentrum.

Österskans är en av de platser där flera av stadens viktiga stråk möts och är utpekad i kommunens översiktsplan för centrumutveckling. Det är en central plats för att knyta ihop stadskärnan med resecentrum och det nya bostadsområde som planeras vid stationen, Stationsstaden.

Varför togs bussterminalen bort?

När Resecentrum byggdes kunde all kollektivtrafik samlas på ett ställe. Stadsbussarna som tidigare utgått från Österskans kunde flytta till Resecentrum 2018. Ett modernt resecentrum, med goda förutsättningar för byten, innebär bland annat att Halmstads kommun kan fortsätta vara drivande i utvecklingen av kollektivtrafikresandet, för att gynna pendling till arbete och studier i regionen.

Även den framtida utvecklingen av Markarydsbanan och Halmstad-Nässjö järnväg gynnas av resecentrum med möjlighet till byte mellan buss och tåg i centrala Halmstad.

Hur kom det sig att det togs beslut om att bygga just ett hotell på platsen?

Redan 2010 fanns planer på att bygga ett kongresshotell på Österskans som var tänkt att integreras med Halmstads teater. Planarbetet avbröts av kommunstyrelsen 2012, då man ville avvakta markandsutvecklingen. 2015 återupptogs arbetet med Österskans fortsatta utforming, då funktionen som bussterminal skulle upphöra. Kommunstryrelsens inriktning var att området skulle inriktas mot tre delar:

  • hotell- och konferensanläggning i anslutning till teatern
  • saluhall
  • en allmän plats som ett aktivt och attraktivt offentligt rum i staden

Varför valde man att ha en markanvisningstävling?

Halmstads kommuns konstaterade inför markanvisningstävlingen att Österskans med sitt centrala läge har stora förutsättningar att bli en av Halmstads mest attraktiva mötesplatser.

Genom att arrangera en tävling ville kommunen få fram ett väl gestaltat förslag för utformningen av Österskans som offentlig mötesplats där saluhall, hotell och konferens skulle finnas med.

Visionen var att Österskans skulle omvandlas till en plats där det ständigt händer något. Stor vikt vid bedömningen av tävlingsbidragen var utformningen av det offentliga rummet. Den nya mötesplatsen skulle både vända sig mot Nissan och omkringliggande byggnader och parker.

Hur gick tävlingen till?

Tävlingen var uppdelad i två steg. I det första skedet, intresseanmälan, lämnades sju bidrag in. Tre valdes ut för att delta i andra steget, själva markanvisningstävlingen, där de tävlande redovisade ett utförligt förslag på gestaltning och utformning av ett hotell med konferensmöjligheter, restaurang öppen för allmänheten samt saluhall.

På kommunen jobbade en intern projektgrupp som bedömde och utvärderade förslagen. Förslag på vinnare presenterades för ledamöterna i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott samt ordfö­rande och vice ordförande i byggnadsnämnden, som fattade beslut om vinnare. Utöver projektgruppen har Sveriges Arkitekter medverkat vid utvärdering av tävlings­bidragen.

Varför vann "Nya sammanhang"?

Alla förslag som kom in var i stor skala. De var antingen utbredda med omfattande markanspråk, eller också höga, för att leva upp till operatörens krav på lönsamhet.

Det vinnande teamet visade upp ett förslag som stadsbyggnadsmässigt tog hand om platsen på ett klokt sätt där stråk och kopplingar stärktes. Förslaget bedömdes som mest trovärdigt och ambitiöst sett utifrån genomförande- och hållbarhetsaspekter.

Byggnaden gör ett litet ”fotavtryck” och har endast aktiva framsidor som lyfter fram olika kvaliteter på platsen: aktivt stadsliv, kulturell nod, rekreativt stråk och vilsamma parker. Byggnadens övre delar består av roterade volymer utformade för att uttrycka lätthet och minska upplevelsen av byggnadens faktiska höjd.

Ligger hotellet i Picassoparken?

Det planerade hotellet ligger till allra största del på Österskans och på nuvarande bilväg. En mindre del av hotellbyggnaden ligger i Picassoparken, på den del som i dag utgör gång- och cykelvägen som går utmed bilvägen. I övrigt blir Picassoparken allmän yta precis som i dag.

En karta över hur hotellet placeras i planförslaget.

En karta över hur hotellet placeras i planförslaget. De svarta markeringarna är hotellbyggnaden. Det rödmarkerade är den del av Picassoparken som tas i anspråk för hotellet.

Måste hotellet vara 16 våningar?

Österskans är en plats där flera av stadens viktiga stråk möts. Kommunen vill markera platsen som en ny målpunkt och hotellet är tänkt att bli en profilbyggnad för platsen och förlängningen av centrum.

För att få ekonomi i projektet måste det byggas tillräckligt många hotellrum. I det vinnande förslaget har teamet lyckats få fram ett förslag som tar ett mindre”fotavtryck” jämfört med de två andra förslagen, men där höjden inte skiljde sig särskilt mycket. De två andra tävlingsförslagen var 14 våningar respektive 19 våningar högt.

Blir det inte väldigt dominerande i stadskärnan?

Byggnaden är hög och kommer vara högst inom stadskärnan och centrum. Genom att byggnaden delas in i roterade volymer minskas upplevelsen av byggnadens faktiska höjd. I gaturummet kommer den nedre volymen, som relaterar till bibliotekets höjd, vara dominerade medan de två övre volymerna kommer upplevas mer från avstånd.

Hur kommer ett så stort hotell att kunna bli en integrerad del av centrum?

Österskans med omkringliggande områden längs Nissan är i översiktsplanen utpekat för centrumutveckling. Den nya byggnaden med tillhörande offentliga miljöer, grönytor och parker intill Nissan, är tänkt att bli en tillgång för centrala Halmstad. En ny mötesplats med liv och rörelse under hela året.

Kommunen vill också förstärka stråket mellan centrum och Resecentrum med det nya hotellet.

Vilka blir vinsterna för staden med ett hotell på Österskans?

Ett hotell på Österskans förväntas gynna befintliga verksamheter på platsen; teatern, stadsbiblioteket och Nolltrefem, kulturhuset för unga. Behovet av större konferener planeras att lösas i redan befintliga lokaler på teatern som i dag har dålig beläggning.

Hotellbyggnaden och intilliggande offentligt rum, kommer att skapa en ny målpunkt i Halmstads centrum. Området ska förvandlas från ett trafiknav till en kulturell knutpunkt vid Nissan.

Hur blir det med sol och skuggor om hotellet byggs?

Den solstudie som är framtagen visar att så som byggnaden är placerad skickar den skugga över Nissan på morgonen. Mitt på dagen skuggar den mot Kapsylparken, eftermiddagstid åt kulturtorget och kvällstid mot teatern.

Finns det inte risk för översvämningar på platsen?

I förslaget till placering av hotellbyggnaden har hänsyn tagits till Nissans variationer över året och till höga flöden vid extremväder. Byggnades källarplan kommer att ha en vattentät konstruktion.

Klarar platsen ett tungt hotell?

En översiktlig utredning som redovisar geotekniska förhållanden och ger rekommendationer för det fortsatta planarbetet har genomförts. Utredningen ska revideras/förfinas när ett mer genomarbetat och höjdsatt planförslag har tagits fram.

Vilka kulturhistoriska värden finns på platsen?

Österskans ligger i en kulturhistoriskt värdefull stads­miljö och riksintresse för kulturmiljövård tangerar området i söder och väster. Flera av byggnaderna runt Österskans pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla byggnader i bebyggelseinventeringen som genomfördes 2006. I Bebyggelseregistret finns information om det byggda kulturarvet Länk till annan webbplats.

Halmstads teater är av klass B (regionalt intresse), nolltrefem-huset av klass A (nationellt intresse) och Halmstads stadsbibliotek av klass C (lokalt intresse).Österskans ligger inom det område som definieras som stadslagret i Halmstad (RAÄ nr Halmstad 44:1).

I anslutning till områdets nordvästra del finns rester från de befästningsanläggningar som om­gett Halmstad (RAÄ nr Halmstad 70:1).

I Kapsylparken finns resten av befästningsstadens anläggningar med stadsmur och vallar vid östra stadsporten. Kopplat till Österbro finns bevarandevärda brokoner och murstrukturer. På Österskans finns också landsvägens gamla vägdragning söderut kvar.

Kulturmiljörapporter

Kommunen har beställt två kulturmiljörapporter från externa konsulter för att ta reda på hur hotellförslaget kommer att påverka kulturmiljön. Även Länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland har inkommit med yttranden.

Kontakta kommunen om du vill ta del av rapporterna.

Rapporterna och yttrandena tas med som underlag till den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till granskningen.

Vilka är stadsbyggnadsstråken?

Österskans är en historisk viktig plats. Det nya hotellet är tänkt att blir ett blickfång och en knutpunkt i flera centrala stråk i Halmstads stadskärna. Stråk som har stor nutida och historisk betydelse.

Nissanstråket till havet

Vatten, kantat av det gröna som är så central för Halmstads lokalisering. Stråket har potential att bli det offentliga stråket med rekreativa och kulturella upplevelser utöver det vanliga.

Vallgravsstråket

Stråket går längs den gamla befästningsvallen och muren som skyddat stadskärnan. Stråket tar sin början i den djungelliknande vallgravsmiljön i Slottsträdgården och avslutas med det imponerande Bastionen i Norre Katts park. Bastionen som en gång i tiden var den yttre gränsen mot landsbygden och där man kunde komma upp och få överblick. Här andas fortfarande lugn baksida med inslag av grönska på delar av stråket. På platser finns mur och vallrester kvar och de nästan mytiska historiska vingslagen känns.

Slottsstråket

Kommunikationsstråket genom stadskärnan som marscherar in i stadskärnan över vallgraven genom Norre port och söderut mot slottet.

Brostråket

Det väst-östliga stråket som tagit sig in och ut ur stadskärnan via broar, över vallgraven och över Nissan. Österut fortsatte landsvägen mot Laholm en sträckning som bröts i och med utbyggnaden av Östra förstaden (streckad linje i illustrationen).

I kommande centrumutvecklingsplan får detta stråk ett nytt läge längs Fredsgatan och blir det viktigaste för att koppla stadskärnan mot det nya resecentrum och den framväxande stationsstaden. Ny byggnad på Österskans placeras strategiskt längs stråket för att förkorta det upplevda fysiska glappet i stadsväven.

Parkstråk

Historiskt har ett bredare parkstråk funnits längs Nissans östra strand för att skydda stadskärnan mot farsoter. I arbetet med Österskans lyfter vi fram resterna av parkstråket på sträckan mellan Sinnenas promenad och Kapsylparken och tillskapar mer sammanhållen grönyta med ökad kvalitet. Stadsbiblioteket och det nya tillkommande hotellet är två solitära byggnader med olika karaktär som aktiverar stråket.

Bild som visar historiska och nutida stråk som går vid Österskans. Nissanstråket till havet, Vallgravsstråket, Slottsstråket, stråk mot stadskärnan och stråk mot Stadsbiblioteket.

Hotellbyggnaden blir en del av stadens rum och viktiga nutida och historiska stråk.