Utveckling av centrum

Halmstads kommun växer. Med en ökad befolkning och en växande stad ställs nya krav på stadskärnan och de centrala delarna av staden.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för centrum. Centrumutvecklingsplanen siktar mot år 2050 och inkluderar en översyn av stadsmiljöprogrammet för den historiska stadskärnan i Halmstad.

Den fördjupade översiktsplanen ska underlätta och förenkla beslut som rör de centrala delarna av Halmstad.

Vad händer nu?

Den fördjupade översiktsplanen för centrum planeras att gå på samråd den 1 november 2021. Samrådet kommer att pågå till och med den 16 januari 2022. Under samrådstiden finns möjlighet för invånare, företagare, myndigheter och andra organisationer att lämna synpunkter på förslaget.

Bakgrund

Sedan medeltiden har centrum varit den självklara platsen för handel. I dag handlar alltfler via nätet och i köpcentrum utanför stadskärnan. Stadskärnan behöver hitta ett annat huvudsyfte. I den fördjupade översiktsplanen för centrum visas vilka samband som är viktiga, hur olika funktioner ska lokaliseras i relation till varandra, hur stråk och platser ska utvecklas, vilka hänsyn som ska tas, och vilka värden och kvaliteter som ska lyftas fram.

Frågor om gestaltad livsmiljö, transporter, bostäder, stadsliv, integration, gröna värden och klimatanpassningar behöver tas om hand i den fysiska planeringen av centrum.

Halmstad behöver utvecklas från att vara en stor småstad mot att bli en liten storstad och ta tillvara på storstadens attraktionskraft i form av utbud och utvecklingsmöjligheter utan att tappa småstadens styrkor i närhet, trygghet och enkelhet.