Ranagård

Ranagård ska bli Halmstads nya stadsdel. Den nya stadsdelen ska kännas trygg och möjliggöra för möten mellan människor i vardagen. Här kommer det att finnas ett varierat bostadsutbud i olika upplåtelseformer med cirka 550 nya bostäder samt äldreboende, förskolor och skola.

Här ligger Ranagård

I norr och väster avgränsas Ranagård av Gamla Tylösandsvägen och i söder av den befintliga bussgatan. I öster gränsar planområdet till Albinsro. Handelsområdet Flygstaden ligger cirka tre kilometer bort, Söndrums centrum cirka två kilometer bort.

Karta som visar gällande detaljplan för området

Så kommer Ranagård att utformas

Illustrationsbild som visar hur Ranagårds-området kommer att se ut när det är utbyggt och klart

Illustrationsbild som visar hur Ranagårds-området kommer att se ut när det är utbyggt och klart. Klicka för större bild.

Aktuell info

För närvarande pågår arbetet med att anlägga det som kallas allmän platsmark och det som berör infrastrukturen. Det handlar om park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber. Hela utbyggnaden av allmän platsmark planeras vara klar till årsskiftet 2021–2022.

  • Gräv- och ledningsarbeten har pågått i över ett år och dammarna söder om bussgatan är färdiga med undantag av återplantering av träd och buskar.
  • En gata i nordöstra planområdet är klar, vilket innebär att fem nya villafastigheter snart finns tillgängliga.
  • Arbeten med nya busshållplatser pågår och torgen är påbörjade.
  • Under våren 2021 byggs en ny cirkulationsplats längs Gamla Tylösandsvägen. Samma väg kommer att breddas lokalt i höjd med Trottaberget, vilket kommer att medföra tillfälliga avstängningar.