Ny bro över Nissan

Halmstads kommun växer. Just nu pågår arbetet med flera strategiska planer som bland annat rör utvecklingen av centrala Halmstad. För att komma vidare i arbetet med dessa behövs ett politiskt inriktningsbeslut om en förbindelse över eller under Nissan i höjd med Söder. Den 16 mars 2021 fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut om att det ska byggas en bro som ny förbindelse tvärs Nissan.

Diskussionsfråga i decennier

En förbindelse tvärs Nissan med anslutningsvägar på Söder har diskuterats åtminstone sedan 1980-talet. Både alternativen bro och tunnel har utretts under årens lopp. En ny förbindelse finns med i gällande strategiska samhällsplaneringsdokument, som översiktsplan och transportplan. Också i förslagen till ny översiktsplan, Framtidsplan 2050, och förslag till ny Plan för transportsystemet, finns en ny förbindelse tvärs Nissan i höjd med Söder med, med tillhörande anslutningsvägar på Söder genom att vägreservat pekas ut.

Vägreservat innebär att marken sparas för att i framtiden möjliggöra för en utveckling, i detta fall en utbyggnad av en förbindelse tvärs Nissan med tillhörande gata på Söder.

Bro eller tunnel?

Just nu pågår flera strategiska planarbeten som rör bland annat de centrala delarna av Halmstad, så som fördjupad översiktsplan för centrum och klimatanpassningsplan. Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att gå vidare med planeringsarbetet om det inte tydliggörs i politiska beslut hur en förbindelse tvärs Nissan ska utformas. Den 16 mars 2021 fattade kommunstyrelsen, som är sista beslutsinstas i frågan, ett inriktningsbeslut om att det är en bro som ska utgöra den nya förbindelsen.

Behov av ny länk då befolkningen ökar

För att Halmstad ska kunna fortsätta utvecklas behöver vägnätets kapacitet växa. Halmstad har en utmanande geografi med många barriärer och begränsningar när det kommer till möjlighet att bygga ut vägnätet. Med en ny länk tvärs Nissan blir det möjligt att avlasta de centrala delarna av staden och att prioritera gång-cykel- och kollektivtrafik i centrum.

Frågor och svar om bron och anslutande vägar

Varför behövs en ny förbindelse tvärs Nissan?

Det finns i dag inte särskilt många passager över Nissan. Det innebär att stora flöden av trafik styrs mot de passager som finns. Genom att tillföra ytterligare en länk över Nissan kan trafik omfördelas dit. Kapaciteten i befintliga gatunät kan användas för att prioritera framkomlighet för till exempel buss, vilket också underlättat för räddningsfordon

För att Halmstad ska kunna fortsätta utvecklas behöver vägnätets kapacitet växa. Halmstad har en utmanande geografi med många barriärer och begränsningar när det kommer till möjlighet att bygga ut vägnätet. Nissan är en tillgång men ur ett transportperspektiv en utmaning.

Varför är frågan aktuell just nu?

För att komma vidare med det strategiska planeringsarbetet för de centrala delarna av Halmstad finns det behov av att ta ställning till om det ska vara en bro eller tunnel som utgör det som i översiktsplan och transportplan benämns som förbindelse tvärs Nissan.

Om det är en bro eller en tunnel som ska byggas påverkar det som föreslås i den fördjupade översiktsplanen för centrum. Beroende på länkens sträckning och utförande ges olika förutsättningar i området och tillkommande exploateringsområden behöver struktureras på olika sätt. Det handlar bland annat om hur föreslagna nya bostadsområden mats med trafik och hur bullersituationen i dess närhet förväntas se ut. Det är förutsättningar som behöver vara klara för att kunna gå vidare med en detaljplaneläggning av de föreslagna områdena.

Vad är för typ av förbindelse, vilken trafik ska använda bron?

Den nya förbindelsen över Nissan med tillhörande anslutningsvägar ska användas för vanlig biltrafik och lättare varutransporter. Det blir också en passage för gång- och cykeltrafik. En bra jämförelsegata är Karl XI:s väg.

Vi ska alltså inte bygga en ny led för tung trafik. Tung trafik ska så långt som möjligt hålla till på de stora lederna och via moten och vårt huvudnät matas in mot målpunkter i staden.

Hur är det tänkt att vägarna ska anslutas till bron?

Förbindelsen över Nissan är tänkt att ansluta mot Flygaregatan i väst och i ett första skede ansluta till Södra infarten i öst. Det ska finnas möjlighet att koppla upp denna länk mot gatunätet på Söder och även på andra sidan Nissan för att lokalgator ska kunna ansluta. Exakt vilka gator som ska anslutas till denna nya länk behöver studeras närmare. Den frågan är även knuten till tänkt exploatering i områdena.

Kapacitetshöjande åtgärder kan komma att behövas mellan Järnvägsleden och Flygaregatan för att ytterligare tillföra vägnätet kapacitet. I den fortsatta planeringen behöver en översyn ske på vägen mellan Järnvägsleden och Flygaregatan för att se om det går att tillföra ytterligare kapacitet. Det kan ske genom till exempel ett extra körfält eller annan typ av trimningsåtgärd.

Hur stora trafikmängder tänker man sig på den nya vägen och bron?

Det kommer att bli en vanlig gata i staden som ska användas för biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Hastigheten blir 40 kilometer i timmen och trafiknämnden beräknas till mellan 10 000 och 15 000 fordon per dygn. Liknande gator i staden i dag är Karl X:s väg och till viss del Enslövsvägen.

Redan 2012 formades inriktningen för den nya gatan då beslut togs om att länken tvärs Nissan ska utgöras av en gata i staden. Det är alltså ingen hamnled som det nu ska planeras för. Det kvarstår mycket planering innan exakt gestaltning och utformning av vägen är satt. I den fortsatta planeringen behöver vissa aspekter förtydligas och en viktig aspekt är just hur vi bäst minskar vägens barriäreffekt för oskyddade trafikanter. Det vill säga att människor på ett naturligt sätt kan passera vägen trafiksäkert och tryggt.

Blir det ändå inte svårframkomligt på väster om man ska ta sig igenom stan, trots en ny förbindelse?

En ny förbindelse över Nissan löser inte alla framkomlighetsproblem i centrala Halmstad. Också i framtiden kommer det att vara besvärligt att vid vissa tidpunkter ta sig med bil mellan väster och centrum. Det kommer att behövas fler lösningar för att förbättra tillgängligheten i staden.

Det finns alltså ingen universallösning för trafiken i Halmstad. Vi behöver arbeta med flera åtgärder samtidigt. Transportsystemet behöver anpassas till den allt större staden. Vi behöver utveckla högkvalitativa cykelstråk och en högkvalitativ busstrafik som ett komplement till de vägreservat som finns i såväl översiktsplan som transportplan. Det är en förutsättning för att kommunen ska kunna växa hållbart. De hållbara färdsätten behöver bli ett bättre resalternativ och vi behöver värna om och tänka noga kring vad ytan i staden ska användas till. Transportsystemet tar plats och mest plats tar bilen sett till att det i genomsnitt sitter 1,2 personer i varje bil.

Hur påverkas Söder och de boende där?

Att bygga en väg innebär att buller och även att barriäreffekter ökar. Detta är något som måste tas hänsyn till i nästa planeringsskede så att störningarna blir så små som möjligt.

Hur ser den fortsatta processen ut för att en bro över Nissan ska bli verklighet?

I Plan för transportsystemet, som nyligen varit på samråd, konstateras att denna länk behövs. I förslagen till översiktsplan och plan för transportsystemet sparas också mark för detta ändamål så att det i framtiden ska gå att bygga en ny förbindelse tvärs Nissan.

Efter att det finns ett politiskt beslut och budgetmedel avsatt om att bygga bron med tillhörande anslutningsväg över Nissan, kan man grovt räkna med tio år innan den nya länken kan börja användas. Det är ett stort infrastrukturprojekt och att bygga och planera infrastruktur tar tid.

En grov tidsplan ser kortfattat ut så här:

  • Förstudier cirka 1 år
  • Detaljplan enligt PBL cirka 3–4 år
  • Projekteringsfas cirka 1 år
  • Produktionsfas cirka 2 år

Givetvis finns det rad osäkerheter vilket kan påverka de olika stegen tidsmässigt.

När kan en förbindelse bli verklighet?

Det finns i dagsläget ingen tidsplan för när bygget av en förbindelse kan ske. Det kommer krävas budgetanslag och detaljplan innan byggnation kan påbörjas. Det är ett stort infrastrukturprojekt och att bygga och planera infrastruktur tar tid. Grovt räknat kan det ta tio år från beslut om att bron ska byggas till att den är på plats och kan användas.

Kommer bron att vara öppningsbar?

De utredningar som genomförts gällande bro-alternativet har några år på nacken och därmed behöver en modern brolösning utredas ytterligare. I samrådsversion av Plan för transportsystemet framgår tydligt att det i den fortsatta planeringen även ska prövas öppningsbart alternativ till brolösning. Detta för att fortsatt möjliggöra för passage för fritidsbåtar.

Samtidigt finns förslag på ytterligare gång- och cykelpassager över Nissan, vilket gör att en helhetssyn måste till. Gestaltning och utformning behöver komma i nästa skede av planeringen och innan dess behöver kommunledningsförvaltningen ett beslut om att påbörja planering för ett genomförande, vilket inte finns i dag.

Hur skyddar man en förbindelse mot översvämningar?

I dag benämns vägreservatet i söder som ett reservat för klimat och väg. I planeringen hanteras dessa tillsammans. Delar av vägens bullerskydd kan till exempel också komma att utgöra skydd mot översvämning. När nya exploateringsområden i centrum planeras tas effekter av klimatförändringar med i planeringen från början. Utifrån att vattennivån kommer att stiga och att det finns risk att Slottsbron vid extremväder kommer ligga under vatten så är den nya länken tvärs Nissan är ett välkommet tillskott utifrån framtidens förändrade klimat.

Behövs verkligen denna länk, kan vi inte bara bygga ut befintliga vägar?

Det pågår en kontinuerlig översyn av vägnätet. Det har skett trimningsåtgärder, det vill säga mindre åtgärder för att höja kapaciteten för att förbättra framkomligheten med syfta att skapa ett gott flöde i trafiken, på såväl Wrangelsgatan som Järnvägsleden sedan nuvarande transportplan antogs 2012. Bedömningen är att det finns ett visst utrymme för ytterligare trimningsåtgärder, men att detta inte är tillräckligt utifrån den tillväxt som det planeras för.

Länken tvärs Nissan behövs samtidigt som vi behöver fortsätta att trimma befintligt vägnätet för ökad kapacitet. Dessutom behöver vi arbeta med att prioritera upp de hållbara och yteffektiva färdsätten så att fler reser tillsammans med kollektivtrafik, eller väljer att gå eller cykla istället för att ta bilen.