Kattegatt­området

Kommunen har påbörjat ett arbete för att utreda var det är lämpligt och möjligt att bygga i Kattegattområdet i centrala Halmstad. En vägledande övergripande strukturplan ska tas fram.

Planområdet är inringat med rött. Gränserna för planområdet är preliminära.

Uppdraget i korthet

Kattegattsområdet i centrala Halmstad präglas av att stora delar av området inte utnyttjas för kommunala ändamål. För att ta tillvara på områdets geografiska potential gav samhällsbyggnadsutskottet den 16 augusti 2022 kommunledningsförvaltingen i uppdrag att utreda var det är lämpligt och möjligt att bygga i området.

Strukturplan ska ge vägledning

Uppdraget blir startskottet för en omfattande strukturplan för Kattegattsområdet som ska undersöka var det är lämpligt och möjligt att bygga bostäder, skolverksamheter och infrastruktur.

Strukturplanen ska också undersöka hur området lämpligast ansluter till resterande Halmstad och redovisa vilka grönområden som utgör särskilt viktiga för platsens dagvatten- och skyfallshanteringen.

En strukturplan är ett vägledande underlag och stöd vid framtida planläggning. Den är inte juridiskt bindande.

Strukturplanen bedöms kunna vara färdig tredje kvartalet 2023.

Karta över området

Strukturplanen avser omfatta Kattegattområdet, vilket pekas ut som ”H31” i samrådsförslaget av Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum. Området begränsas av klimat- och vägreservatet i sydväst, Skepparegatan i öster och Slottsjordsvägen i norr.