Framtid Vallås – utvecklings­program

I utvecklingsprogrammet "Framtid Vallås 2035" samverkar kommunen med stadsdelsföreningen, invånarna och näringslivet i Vallås för att tillsammans utveckla orten på bästa sätt.

Det här är vallåsbornas syn på hur orten ska utvecklas och på vilket sätt det ska ske i riktning mot en gemensam framtidsbild. Utvecklingsprogrammet har arbetats fram genom bland annat dialogmöten med invånare, förenings- och näringsliv, Vallås villaförening, lokala hyresgästföreningen Gamla Vallås, Vallås aktivitetsförening, politiker och tjänstemän.

Framtidsbild Vallås 2035

  • Vallås är det gröna bostadsområdet där park, natur och grönytor står i fokus.
  • Centrum sjuder av liv och rörelse där behovet av både kommersiell och offentlig service är tillgodosett. Utbudet av aktiviteter och föreningsliv motsvarar de boendes önskemål så att det finns goda möjligheter för varje enskild individ att ha en aktiv och meningsfull fritid.
  • Vallås strategiska läge med närhet till Halmstads centrum, Nissan, kommersiell service och goda kommunikationer utnyttjas på bästa sätt, både inom näringsliv och privatliv.
  • Vallås är en bejakande stadsdel med tydlig identitet där alla kan bo, utvecklas och må bra under en hel livstid med möjlighet att utveckla sina egna förutsättningar för ett gott liv.
  • Vallås är en stadsdel där alla generationer möts naturligt.
  • På Vallås finns ett helhetsperspektiv och dialog där olika förutsättningar vägs in när beslut som rör Vallås framtid ska fattas.

Ambitioner och strategier

Ambitionerna och strategierna ska visa riktningen mot framtidsbilden och är därför allmänt hållna.

Centrumutveckling och näringsliv

Ett levande centrum med utvecklat näringsliv som erbjuder både offentlig och privat service.

Mänsklig närvaro och social kontroll är mycket viktigt för trygghetsupplevelsen. Därför ska man satsa på åtgärder som bidrar till ökat folkliv. Blandade funktioner med verksamheter både på dagen och kvällen samt bostäder ger mänsklig närvaro dygnet runt.
Ur rapporten ”Ett tryggare och mer jämställt Vallås” (2010)

Utvecklingsstrategi centrumutveckling och näringsliv Vallås

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Vallås centrum ska vara levande med utvecklat näringsliv som erbjuder såväl offentlig som privat service.

Utveckla en balanserad blandning av bostäder, arbetsplatser, kultur och service i centrum.

Vallås centrum ska berikas med fler värdeskapande aktiviteter i centrum som leder till ett tidsanvändningsmönster med mänsklig närvaro över hela dygnet.

Främja samarbetet mellan företagare på Vallås så att de kan dra nytta av varandras erfarenheter, och även underlätta för nyetableringar som vill satsa (även icke-kommersiella).

Vallås centrum ska vara en trygg och tillåtande mötesplats för alla åldrar och en arena för evenemang och aktiviteter.

Utveckla ett tydligt och tillgängligt centrum som kan utgöra mötesplats och en plattform för aktiviteter, kultur och arrangemang.

Vallås centrum ska vara navet för hela stadsdelen.

Främja olika aktiviteter som skapar mervärde i hela stadsdelen samt binda ihop Vallås östra och västra delar. Centrum ska utveckas genom kontinuerlig dialog med de boende och andra aktörer.

Vallås ska vara ett kulturcentrum.

Utveckla befintliga och nya arenor för kulturutövning på både professionell och amatörnivå.

Hälsa och livskvalitet

God hälsa, både fysik och psykisk, på lika villkor för stadsdelens invånare. Möjligheter till rikt kulturliv och meningsfull fritid.

Det finns ett samband mellan hög nivå av fysisk aktivitet, mycket utomhusvistelse i närmiljön vid bostaden och en god social sammanhållning i ett område.

Parker och grönområde skapar förutsättningar för utevistelse och främjar fysisk aktivitet. För många är parkvistelse den enda kontakten med naturen.
Ur rapporten ”Ett tryggare och mer jämställt Vallås” (2010)

Utvecklingsstrategier hälsa och livskvalitet i Vallås

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

På Vallås ska alla ges bra förutsättningar för god hälsa
på lika villkor, oavsett ålder och funktionsnedsättningar.

Kartlägga och samordna behovet av och genomföra insatser oavsett aktör för att tillsammans arbeta för att stärka invånarnas psykiska och fysiska hälsa.

På Vallås finns ett rikt och varierat kulturutbud samt möjligheter att ha en meningsfull och aktiv fritid.

Inventera de kulturella och sociala tillgångarna och analysera hur de möter upp till behoven och planera insatser beroende på resultatet.

 

Föreningar och annan ideell verksamhet såväl som organisationer ska ges goda möjligheter att växa och utvecklas.

Det ska finnas goda möjligheter till fysisk aktivitet och fina utomhusupplevelser året runt och även under dygnets mörka timmar.

Utveckla de stora parkområdena och våtmarkerna så att de kan fortsätta vara härliga ytor för rekreation, lek och social samvaro.

 

Utveckla säsongsanpassade arenor för utomhusaktiviteter så att det finns möjlighet till aktivitet under hela året.
Satsa på trygga (upplysta) stråk och markera dessa så att de är kända på Vallås.

Bra start och skola

Goda förutsättningar att lyckas i skolarbetet och god psykosocial miljö för barn och unga på Vallåsskolan. Samarbete mellan föräldrar och andra viktiga vuxna.

Man har prövat att iordningställa avlämningsplatser där föräldrarna kan släppa sina barn varifrån de kan promenera till skolan i en trygg miljö på egen hand med goda resultat, barn som promenerar och cyklar till och från skolan är mer fysiskt aktiva hela dagen.
Ur rapporten ”Ett tryggare och mer jämställt Vallås” (2010)

Utvecklingsstrategier bra start i Vallås

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Barn och unga på Vallås ska utifrån sina egna förutsättningar ges goda möjligheter att nå bra skolresultat.

Främja samarbeten mellan olika aktörer på Vallås för att öka trivseln och förbättra de pedagogiska förutsättningarna i miljöer där barn och unga vistas.

Barn och unga ska känna sig trygga och uppleva att det finns vuxna i deras närhet som lyssnar till deras behov och uppmuntrar till att delta i samhällsutvecklingen.

Det ska finnas ett utvecklat nätverk där vuxna och unga arbetar tillsammans för en god utveckling och psykosocial hälsa både i skolan och på fritiden, där en aktiv föräldraförening är en viktig aktör.

Barn och unga har god tillgång till säkra och trygga inomhus- och utomhusmiljöer som uppmuntrar till kreativitet, lek och rörelse.

Öppna förskolan, förskolor och skolor ska ha ändamålsenliga lokaler och bra utemiljöer, tillgång till lekytor och goda förutsättningar för utomhusidrott i sin närhet.


Grönområden och parker ska vara lättillgängliga för förskolor och skolor så att de kan utnyttja dem i sina verksamheter.


Utveckla en central mötesplats som ungdomarna själva varit med och utformat.

Barn och unga har möjlighet att utöva kultur på sina egna villkor.

Utveckla arenor för kulturarrangemang utomhus som kan användas av bland annat barn- och ungdomar.

Boende, miljö och trafik

Fler bostäder i centrum.Trygg och säker miljö. Främja hållbara och miljövänliga transport- och kommunikationsalternativ.

Aktiv transport (gå och cykla) till arbete och vardagsärenden befrämjar hälsan. Att satsa på aktiv transport bidrar dessutom till jämställdheten eftersom kvinnor promenerar, cyklar och använder kollektivtrafiken mer än män, som åker mer bil.
Ur rapporten ”Ett tryggare och mer jämställt Vallås” (2010)

Utvecklingsstrategi boende, miljö och trafik

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Vallås som stadsdel ska erbjuda olika boendeformer som passar för livets alla skeden och främja sociala värden som kvarboende och mångfald.

Arbeta för att det finns en bra blandning av olika boendeformer och storlekar på boende samt tillgänglighetsanpassade boenden.

Vallås ska vara ett säkert område att bo i med hög
trygghetsupplevelse.

Kontinuerligt arbeta med trygghetsskapande insatser tillsammans med de boende.

Vallås ska kännetecknas av framstående rekreationsområden, trygga promenadstråk och lättillgängliga naturupplevelser.

Utveckla de stora parkområdena och våtmarkerna så att de kan fortsätta vara härliga ytor för rekreation, lek och social samvaro (hälsa och livskvalitet) samt lyfta fram de vackra stråken längs Nissan, och närheten till Sperlingsholm.

Det ska vara enkelt och säkert att välja cykel och kollektivtrafik inom Vallås och till Halmstads centrum.


Stärka kollektivtrafikens ställning som förstahandval gentemot bilen för resor till centrum och inom Vallås. Öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

De offentliga rummen ska upplevas som trygga och inbjudande.

Välkomnande och strategiskt väl placerade infarter till Vallås ger ett positivt första intryck. Vallås ska berikas med fler konstsatsningar och installationer som gör att besökare gärna dröjer sig kvar, vilket skapar mer liv och rörelse i de offentliga rummen.

Integration och delaktighet

Gräsrots-perspektiv i samhällsutvecklingen. Invånarna är stolta över sin stadsdel och känner tillhörighet och ”vi-känsla”.

”Vi som bor här ska lösa problemen. Det gäller bara att vi får chansen att träffas” ”Hjälp oss invandrare att känna oss välkomna, så kan vi också bidra med våra idéer.”
Ur rapporten ”Avstamp, Framtidens Vallås” (2001)

Utvecklingsstrategi integration och delaktighet Vallås

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Frågor som rör Vallås utveckling ska präglas av gräsrots-perspektiv, det vill säga att beslut ska fattas så nära dem det berör som möjligt. De boende ska känna att de själva har möjlighet att forma sin stadsdel.

Stimulera insatser som kreativa möten för samarbete, dialog och delaktighet på Vallås. Främja erfarenhetsutbyten med andra områden i Halmstad.

Vallås ska vara en inkluderande stadsdel som kännetecknas av stolta invånare med stark ”vi-känsla”.

Främja identitetsskapande aktiviteter som vänder sig till hela Vallås.

Utifrån en stabil grund som bygger på tillhörighet, god integration och samarbete mellan olika aktörer ska alla som delar Vallås framtidsbild ges möjlighet att delta i utvecklingen.

Arbeta innovativt med inkludering och hitta vägar där alla ges möjlighet att delta i dialogen och utvecklingsarbetet utifrån sina förutsättningar.

Åtgärdslista – det här ska vi göra

Genom dialogmöten, enkäter och engagemang från invånarna och verksamma tas en idélista med konkreta förslag på aktiviteter och åtgärder fram årligen.

På grund av corona har det inte varit några möten på ett tag, men när det åter finns en uppdaterad åtgärdslista så läggs den ut här.

Har du en idé?

Skicka in den till kommunen! Skriv eller nämn att den ska till "utvecklingsprogrammet Framtid Vallås".

Styrgruppen för framtid Vallås

Styrgruppen består av politiker ur kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott: Jenny Axelsson (C) ordförande, Tony Stané (S), Fabio Ishaq (SD), samt företrädare för bland andra Vallås stadsdelsförening, Villaägarna på vallås och lokala hyresgästföreningen Gamla Vallås.

Framtid Vallås – full version

Utvecklingsprogrammet "Framtid Vallås 2035" är antagen av kommunstyrelsen den 19 januari 2016. Texten här på webben är en tillgänglighetsanpassad, uppdaterad och något förkortad version av dokumentet. Kontakta kommunen om du vill få dokumentet mejlat till dig