Framtid Vallås – utvecklings­program

I utvecklingsprogrammet "Framtid Vallås 2035" samverkar kommunen med arbetsgruppen "Ett närmare Vallås" där bland annat föreningar, Vallås villaförening, bostadsrättsföreningar och lokala hyresgästföreningar ingår. Tillsammans utvecklar vi stadsdelen!

Det här är vallåsbornas syn på hur orten ska utvecklas och på vilket sätt det ska ske i riktning mot en gemensam framtidsbild. Utvecklingsprogrammet har arbetats fram genom bland annat dialogmöten med invånare, förenings- och näringsliv, Vallås villaförening, lokala hyresgästföreningen Gamla Vallås, Vallås aktivitetsförening, politiker och tjänstemän.

Aktuellt

En gemensam årlig utomhusaktivitet stod högt på listan när Halmstads kommun genom intervjuer och webbenkät i mars frågade Vallåsborna vad de önskade för sin stadsdel. Den 11 juni blir det verklighet! Läs mer om Vallåsvarvet – lopp och loppis!

Återkoppling från enkät på ICA 11 mars 2022

Vilka svarade?

Vi intervjuade både på ICA den 10 mars samt via en webbenkät som var öppen under tre veckor.

Vilka svarade?
SvarAntal
10–19 år12
20–39 år15
40–59 år32
60+ år35

Detta tycker Vallåsborna är viktigt

  • Skötsel av grönytor och belysning.
  • Integration, alla behöver hjälpas åt på olika sätt.
  • Det behövs fler mötesplatser för alla utomhus.
  • Vallås ska ses som EN stadsdel.
  • Behålla ICA-affären och utveckla annan service
   i centrum.
  • Skolgården behöver fräschas upp (kan inte vänta på
   ombyggnationen).
  • Buskörning samt tung trafik upplevs som störande i området.

  Värt att nämna från undersökningen

   • Det kom in fler positiva tankar och känslor om bostadsområdet än negativa.
   • ”Bus” nämns flera gånger. Både mindre allvarliga händelser och värre brott såsom
    bilbränder och narkotikahandel förekommer.
   • Hallandsposten och övrig media skriver ofta om Vallås när det hänt något negativt, men inte så ofta om det händer något positivt.

   Vad gör kommunen nu?

   • Att bekämpa och förebygga brott och öka tryggheten står högt på agendan för Vallås. Här samverkar kommunen med Polisen, HFAB och andra aktörer på olika sätt.
   • Skötsel av grönytor och mer belysning kommer att prioriteras.
   • Medborgarservice på Vallås är en kommunal satsning som sker i samarbete med HFAB.
   • Inom utvecklingsprogrammet ”Framtid Vallås” har en lokal arbetsgrupp ”Ett närmare Vallås” bildats med av hyregästföreningar, villaföreningen och bostadsrättsföreningar. Tillsammans arbetar vi för att öka tryggheten och trivseln på Vallås.
   • Ni har önskat fler mötesplatser och aktiviteter utomhus. Därför ordnar vi den 11 juni en aktivitetsdag för alla Vallåsbor: Vallåsvarvet – lopp och loppis! Loppet går förbi några av de mötesplatser som redan finns i området.

   Framtidsbild Vallås 2035

   • Vallås är det gröna bostadsområdet där park, natur och grönytor står i fokus.
   • Centrum sjuder av liv och rörelse där behovet av både kommersiell och offentlig service är tillgodosett. Utbudet av aktiviteter och föreningsliv motsvarar de boendes önskemål så att det finns goda möjligheter för varje enskild individ att ha en aktiv och meningsfull fritid.
   • Vallås strategiska läge med närhet till Halmstads centrum, Nissan, kommersiell service och goda kommunikationer utnyttjas på bästa sätt, både inom näringsliv och privatliv.
   • Vallås är en bejakande stadsdel med tydlig identitet där alla kan bo, utvecklas och må bra under en hel livstid med möjlighet att utveckla sina egna förutsättningar för ett gott liv.
   • Vallås är en stadsdel där alla generationer möts naturligt.
   • På Vallås finns ett helhetsperspektiv och dialog där olika förutsättningar vägs in när beslut som rör Vallås framtid ska fattas.

   Ambitioner och strategier

   Ambitionerna och strategierna ska visa riktningen mot framtidsbilden och är därför allmänt hållna.

   Centrumutveckling och näringsliv

   Ett levande centrum med utvecklat näringsliv som erbjuder både offentlig och privat service.

   Mänsklig närvaro och social kontroll är mycket viktigt för trygghetsupplevelsen. Därför ska man satsa på åtgärder som bidrar till ökat folkliv. Blandade funktioner med verksamheter både på dagen och kvällen samt bostäder ger mänsklig närvaro dygnet runt.
   Ur rapporten ”Ett tryggare och mer jämställt Vallås” (2010)

   Utvecklingsstrategi centrumutveckling och näringsliv Vallås

   Det här vill vi uppnå

   Så här tänker vi göra

   Vallås centrum ska vara levande med utvecklat näringsliv som erbjuder såväl offentlig som privat service.

   Utveckla en balanserad blandning av bostäder, arbetsplatser, kultur och service i centrum.

   Vallås centrum ska berikas med fler värdeskapande aktiviteter i centrum som leder till ett tidsanvändningsmönster med mänsklig närvaro över hela dygnet.

   Främja samarbetet mellan företagare på Vallås så att de kan dra nytta av varandras erfarenheter, och även underlätta för nyetableringar som vill satsa (även icke-kommersiella).

   Vallås centrum ska vara en trygg och tillåtande mötesplats för alla åldrar och en arena för evenemang och aktiviteter.

   Utveckla ett tydligt och tillgängligt centrum som kan utgöra mötesplats och en plattform för aktiviteter, kultur och arrangemang.

   Vallås centrum ska vara navet för hela stadsdelen.

   Främja olika aktiviteter som skapar mervärde i hela stadsdelen samt binda ihop Vallås östra och västra delar. Centrum ska utveckas genom kontinuerlig dialog med de boende och andra aktörer.

   Vallås ska vara ett kulturcentrum.

   Utveckla befintliga och nya arenor för kulturutövning på både professionell och amatörnivå.

   Hälsa och livskvalitet

   God hälsa, både fysik och psykisk, på lika villkor för stadsdelens invånare. Möjligheter till rikt kulturliv och meningsfull fritid.

   Det finns ett samband mellan hög nivå av fysisk aktivitet, mycket utomhusvistelse i närmiljön vid bostaden och en god social sammanhållning i ett område.

   Parker och grönområde skapar förutsättningar för utevistelse och främjar fysisk aktivitet. För många är parkvistelse den enda kontakten med naturen.
   Ur rapporten ”Ett tryggare och mer jämställt Vallås” (2010)

   Utvecklingsstrategier hälsa och livskvalitet i Vallås

   Det här vill vi uppnå

   Så här tänker vi göra

   På Vallås ska alla ges bra förutsättningar för god hälsa
   på lika villkor, oavsett ålder och funktionsnedsättningar.

   Kartlägga och samordna behovet av och genomföra insatser oavsett aktör för att tillsammans arbeta för att stärka invånarnas psykiska och fysiska hälsa.

   På Vallås finns ett rikt och varierat kulturutbud samt möjligheter att ha en meningsfull och aktiv fritid.

   Inventera de kulturella och sociala tillgångarna och analysera hur de möter upp till behoven och planera insatser beroende på resultatet.

    

   Föreningar och annan ideell verksamhet såväl som organisationer ska ges goda möjligheter att växa och utvecklas.

   Det ska finnas goda möjligheter till fysisk aktivitet och fina utomhusupplevelser året runt och även under dygnets mörka timmar.

   Utveckla de stora parkområdena och våtmarkerna så att de kan fortsätta vara härliga ytor för rekreation, lek och social samvaro.

    

   Utveckla säsongsanpassade arenor för utomhusaktiviteter så att det finns möjlighet till aktivitet under hela året.
   Satsa på trygga (upplysta) stråk och markera dessa så att de är kända på Vallås.

   Bra start och skola

   Goda förutsättningar att lyckas i skolarbetet och god psykosocial miljö för barn och unga på Vallåsskolan. Samarbete mellan föräldrar och andra viktiga vuxna.

   Man har prövat att iordningställa avlämningsplatser där föräldrarna kan släppa sina barn varifrån de kan promenera till skolan i en trygg miljö på egen hand med goda resultat, barn som promenerar och cyklar till och från skolan är mer fysiskt aktiva hela dagen.
   Ur rapporten ”Ett tryggare och mer jämställt Vallås” (2010)

   Utvecklingsstrategier bra start i Vallås

   Det här vill vi uppnå

   Så här tänker vi göra

   Barn och unga på Vallås ska utifrån sina egna förutsättningar ges goda möjligheter att nå bra skolresultat.

   Främja samarbeten mellan olika aktörer på Vallås för att öka trivseln och förbättra de pedagogiska förutsättningarna i miljöer där barn och unga vistas.

   Barn och unga ska känna sig trygga och uppleva att det finns vuxna i deras närhet som lyssnar till deras behov och uppmuntrar till att delta i samhällsutvecklingen.

   Det ska finnas ett utvecklat nätverk där vuxna och unga arbetar tillsammans för en god utveckling och psykosocial hälsa både i skolan och på fritiden, där en aktiv föräldraförening är en viktig aktör.

   Barn och unga har god tillgång till säkra och trygga inomhus- och utomhusmiljöer som uppmuntrar till kreativitet, lek och rörelse.

   Öppna förskolan, förskolor och skolor ska ha ändamålsenliga lokaler och bra utemiljöer, tillgång till lekytor och goda förutsättningar för utomhusidrott i sin närhet.


   Grönområden och parker ska vara lättillgängliga för förskolor och skolor så att de kan utnyttja dem i sina verksamheter.


   Utveckla en central mötesplats som ungdomarna själva varit med och utformat.

   Barn och unga har möjlighet att utöva kultur på sina egna villkor.

   Utveckla arenor för kulturarrangemang utomhus som kan användas av bland annat barn- och ungdomar.

   Boende, miljö och trafik

   Fler bostäder i centrum.Trygg och säker miljö. Främja hållbara och miljövänliga transport- och kommunikationsalternativ.

   Aktiv transport (gå och cykla) till arbete och vardagsärenden befrämjar hälsan. Att satsa på aktiv transport bidrar dessutom till jämställdheten eftersom kvinnor promenerar, cyklar och använder kollektivtrafiken mer än män, som åker mer bil.
   Ur rapporten ”Ett tryggare och mer jämställt Vallås” (2010)

   Utvecklingsstrategi boende, miljö och trafik

   Det här vill vi uppnå

   Så här tänker vi göra

   Vallås som stadsdel ska erbjuda olika boendeformer som passar för livets alla skeden och främja sociala värden som kvarboende och mångfald.

   Arbeta för att det finns en bra blandning av olika boendeformer och storlekar på boende samt tillgänglighetsanpassade boenden.

   Vallås ska vara ett säkert område att bo i med hög
   trygghetsupplevelse.

   Kontinuerligt arbeta med trygghetsskapande insatser tillsammans med de boende.

   Vallås ska kännetecknas av framstående rekreationsområden, trygga promenadstråk och lättillgängliga naturupplevelser.

   Utveckla de stora parkområdena och våtmarkerna så att de kan fortsätta vara härliga ytor för rekreation, lek och social samvaro (hälsa och livskvalitet) samt lyfta fram de vackra stråken längs Nissan, och närheten till Sperlingsholm.

   Det ska vara enkelt och säkert att välja cykel och kollektivtrafik inom Vallås och till Halmstads centrum.


   Stärka kollektivtrafikens ställning som förstahandval gentemot bilen för resor till centrum och inom Vallås. Öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

   De offentliga rummen ska upplevas som trygga och inbjudande.

   Välkomnande och strategiskt väl placerade infarter till Vallås ger ett positivt första intryck. Vallås ska berikas med fler konstsatsningar och installationer som gör att besökare gärna dröjer sig kvar, vilket skapar mer liv och rörelse i de offentliga rummen.

   Integration och delaktighet

   Gräsrots-perspektiv i samhällsutvecklingen. Invånarna är stolta över sin stadsdel och känner tillhörighet och ”vi-känsla”.

   ”Vi som bor här ska lösa problemen. Det gäller bara att vi får chansen att träffas” ”Hjälp oss invandrare att känna oss välkomna, så kan vi också bidra med våra idéer.”
   Ur rapporten ”Avstamp, Framtidens Vallås” (2001)

   Utvecklingsstrategi integration och delaktighet Vallås

   Det här vill vi uppnå

   Så här tänker vi göra

   Frågor som rör Vallås utveckling ska präglas av gräsrots-perspektiv, det vill säga att beslut ska fattas så nära dem det berör som möjligt. De boende ska känna att de själva har möjlighet att forma sin stadsdel.

   Stimulera insatser som kreativa möten för samarbete, dialog och delaktighet på Vallås. Främja erfarenhetsutbyten med andra områden i Halmstad.

   Vallås ska vara en inkluderande stadsdel som kännetecknas av stolta invånare med stark ”vi-känsla”.

   Främja identitetsskapande aktiviteter som vänder sig till hela Vallås.

   Utifrån en stabil grund som bygger på tillhörighet, god integration och samarbete mellan olika aktörer ska alla som delar Vallås framtidsbild ges möjlighet att delta i utvecklingen.

   Arbeta innovativt med inkludering och hitta vägar där alla ges möjlighet att delta i dialogen och utvecklingsarbetet utifrån sina förutsättningar.

   Åtgärdslista – det här ska vi göra

   Genom dialogmöten, enkäter och engagemang från invånarna och verksamma tas en idélista med konkreta förslag på aktiviteter och åtgärder fram årligen.

   Åtgärdslistan är under uppdatering. Kontakta kommunen om du vill få den senaste versionen mejlad till dig.

   Vallåsvarvet 2023

   Nästa Vallåsvarvet blir lördagen 6 maj 2023.

   Har du en idé?

   Skicka in den till kommunen! Skriv eller nämn att den ska till "utvecklingsprogrammet Framtid Vallås".

   Styrgruppen för framtid Vallås

   Styrgruppen består av politiker ur kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott: Jenny Axelsson (C) ordförande, Tony Stané (S), Fabio Ishaq (SD), samt företrädare för bland andra Vallås stadsdelsförening, Villaägarna på vallås och lokala hyresgästföreningen Gamla Vallås.

   Framtid Vallås – full version

   Utvecklingsprogrammet "Framtid Vallås 2035" är antagen av kommunstyrelsen den 19 januari 2016. Texten här på webben är en tillgänglighetsanpassad, uppdaterad och något förkortad version av dokumentet. Kontakta kommunen om du vill få dokumentet mejlat till dig