Förbättra trafiksäkerheten – Flygstadens handelsområde

Den 2 maj påbörjar Halmstads kommun arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Flygstadens handelsområde. Totalt påverkas sju platser under perioden maj till november och det innebär tillfälliga störningar i trafiken med begränsad framkomlighet.

Karta över de platser i Flygstaden som ska byggas om.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan ändras.

 • Början av maj ­– början av juli
  Separat högersvängsfält norrut mot Kustvägen från rondellen vid Kristinebergsvägen byggs - KLART

  Busshållplatserna vid Olofsdalsvägen rustas upp. Den norra hållplatsen flyttas närmre Flygstaden och den södra busshållplatsen rustas upp. Det byggs även en bättre passage mellan hållplatslägena. Det nuvarande separata högersvängfältet förinfart till Olofsdalsvägen tas bort till förmån för den nya busshållplatsen. Detta arbetet har påbörjats och kommer att avslutas efter sommaren.
 • Början av juni ­– början av juli
  Ett nytt påfarts-körfält på Karlsrovägen för att underlätta vänstersväng från Västrevångsleden. Arbetet har påbörjats och kommer att avslutas efter sommaren.
 • Början av augsuti ­– början av september
  Tillgänglighetsanpassning av busshållsplats vid Gamla Kustvägen
 • Mitten av augusti ­– mitten av september
  Tillgänglighetsanpassning av busshållsplats vid Kristinebergsvägen
 • Början av september ­– början av oktober
  Tillgänglighetsanpassning av busshållsplats vid Karlsrovägen
 • Början av oktober ­– mitten av oktober
  Renovering av passage på Kundvägen
 • Början av oktober ­– slutet av oktober
  Passage för att underlätta cykelöverfart över Västrevångsleden

Så påverkas trafiken

Vissa vägar stängs av tillfälligt i samband med ombyggnaderna och då dirigeras trafiken om. Det finns dock risk för köbildningar när arbetet pågår. Trafikanter bör tänka på att planera sin restid eller välja alternativa färdmedel, som till exempel cykel.

Förbättrad trafiksäkerhet

Flygstaden är ett område som det kommit in många trafikrelaterade synpunkter från invånare gällande både framkomlighet och trafiksäkerhet. Det är också ett område som är utpekat i kommunens trafiksäkerhetsplan.

Syftet med de planerade åtgärderna är att örbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter, och prioritera upp gång, cykel och kollektivtrafik. Bland annat tillgänglighetsanpassas fler busshållsplatser och det görs också en översyn att passager till och från hållplats höjer bussens attraktion.