Förslag på fördjupad översiktsplan för centrum

Halmstad växer. Fler invånare ställer nya och andra krav på stadskärnan och de centrala delarna av Halmstad. I förslaget till ny fördjupad översiktsplan för centrum – Centrumutvecklingsplan 2050, visas vilken långsiktig utveckling kommunen vill se i centrum. I planen pekas bland annat 3 200 bostäder och platser för kontorsyta ut, fler broar över Nissan och historiska promenadstråk som vänder staden mot vattnet.

Hela förslaget finns digitalt

Förslaget till fördjupad översiktsplan för centrum är en digital översiktsplan och lämpar sig bäst att läsa i det digitala formatet. Ta del av samrådsförslaget till den fördupade översiktsplanen Centrumutvecklingsplan 2050 Länk till annan webbplats.

Förslaget finns också att läsa i PDF-format. Pdf, 12.9 MB.

Läs förslaget på papper

Förslaget kommer att finns tillgängligt i utskrivet format på papper under hela samrådsperioden på Rådhuset och på Stadsbiblioteket.

En flygbild över centrala Halmstad med Nissan i förgrunden.

I förslaget till fördjupad översiktsplan för centrum planeras för bland annat fler bostäder, kontor, skolor och förskolor i centrumområdet.

Tyck till under samrådet

Förslaget till fördjupad översiktsplan är på samråd från den 1 november 2021 till och med den 16 januari 2022. Under samrådstiden finns möjlighet för invånare, företagare, myndigheter och andra organisationer att lämna synpunkter på förslaget.

Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Halmstads kommun
Kommunstyrelsen
Box 153
301 05 Halmstad

Det går också bra att lämna dina synpunkter via e-post till: kommunstyrelsen@halmstad.se.

Märk ditt brev eller e-post med ”Fördjupad översiktsplan för centrum” samt ditt namn och adress. Synpunkter ska lämnas in senast den16 januari 2022.

Alla synpunkter kommer att sammanfattas och besvaras i en samrådsredogörelse.

Använd gärna dessa frågeställningar när du ger dina synpunkter

 • Vilken del av planen har du synpunkt på, ange rubrik eller plats.
 • Har du kunskap om något som vi inte tagit hänsyn till i planen?
 • Finns det någon förändring planen föreslår som du inte vill se?
 • Vilken förändring vill du se istället?
 • Är det något som är extra bra?

Detta händer under samrådet

Under flera tillfällen kan du ta del av förslaget och ställa frågor till kommunens representanter. Kom när du kan under nedan tider, drop in.

Varmt välkommen den:

 • 26 november klockan 11–15, ” kaffe och kaka” i Rådhusets entré.
 • 26 november klockan 15–18, "afternoon tea" i Rådhusets entré.
 • 5 december, klockan 12–15 , "glöggmingel" i Rådhusets entré.
 • 13 januari 2022, klockan 16–19, finns vi i entrén till ICA Maxi Högskolan

Strategier för förslaget

Förslaget till fördjupade översiktsplanen för centrum siktar mot år 2050. Det är ett strategidokument som ska vara vägledande för detaljplaner och för beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden i centrum.

I förslaget är målet att Halmstads centrum ska vara attraktivt och levande för alla – boende, besökare och näringsidkare. För att nå dit har tre utvecklingsstrategier tagits fram som ska genomsyra all planering av den fysiska miljön i centrum 30 år framåt i tiden.

 • Variera – ett blandat centrum med ett varierat utbud av verksamheter, bostäder och mötesplatser skapar ett tryggt centrum som lever dygnets alla timmar, året om.
 • Länka – ett nära centrum som länkar ihop centrums olika delar. Det ska vara lätt, effektivt och attraktivt att förflytta sig med hållbara transportslag. Barriärer bryts och det är enkelt och tryggt att korsa vatten, järnvägar och vägar.
 • Synliggöra – ett karaktärsrikt centrum som synliggör och uppmärksammar varje plats och stråks unika identitet.

3 200 nya bostäder i centrum

Främst är det flerbostadshus med en variation i upplåtelseformer som föreslås. Boende i centrum ska ha offentliga parker och grönområden i nära anslutning till sin bostad och större grönområden för rekreation på promenadavstånd.

Ungefär 80 000 kvadratmeter ny kontorsyta pekas ut i planförslaget, främst i centrum och vid området runt stationen.

När det byggs bostäder behövs också fler förskolor och grundskolor och flera platser för förskola och skola föreslås i den fördjupade översiktsplanen för centrum.

Kartbild som beskriver var de nya bostadsområdena i centrum pekas ut. Områdena beskrivs nedan i texten.

Här pekas nya bostadsområden ut i förslaget till fördjupad översiktsplan för centrum.

Här föreslås nya bostäder:

Kattegattområdet (H31)

 • I området som sträcker sig från Skepparegatan mot Alevallen planeras för 875 nya bostäder, i första hand för flerbostadshus som är mellan tre och fem våningar högar.
 • Planen möjliggör också för grundskola och förskola. I området finns redan Kattegattgymnasiet
 •  
 • Området ligger lågt och en exploatering förutsätter att Söder klimatsäkras mot översvämningar.
 • När området planeras i detalj föreslås att stor vikt ska läggas vid att skapa trygga och trevliga förbindelser för gång- och cykel mellan området och västra stranden och Alets naturreservat.

Tullkammarkajen (H35)

 • Området vid Nissan bedöms rymma 800 bostäder med mellan fyra och sex våningar.
 • Planen möjliggör för att bygga förskola och skola.
 • På Tullkammarkajen planeras också för kontor och arbetplatser vid Stationsgatan
 • Området görs tillgänligt för platser för kulturändamål.
 • Särskilt fokus förslås läggs på att utforma kajpromenaden som tillsammans med resten av Nissanstråket och föreslagna nya broar skapa en sammanhängande kajpromenad genom de centrala delarna i staden, på båda sidor av Nissan. Utvecklingen av Tullkammarkajen ska ses som en del i ledet i att vända staden mot Nissan.

Stationsstaden (H36)

 • I Stationsstaden planeras för 300 bostäder. Husen blir mellan fyra och åtta våningar höga.
 • Det bli också en hel del kontor och andra arbetsplatser och i direkt anslutning till stationen möjliggörs för service som butiker, frisörer, apotek och annat. Vilken typ av offentlig service kan bli aktuell?

Övriga bostadsområden

Bohusgatan (H23)

Området är en fortsättning av omvandlingen av Flygaregatans västra sida. I området längs Bohusgatan föreslås flerfamiljshus som är mellan tre och fyra våningar höga. Ungefär 200 bostäder bedöms kunna byggas i området.

Kvarteret Bärnstenen (H24)

Platsen utmed Timmermansleden används i dag som markparkering. Området bedöms innehålla ungefär 185 lägenheter i flerbostadshus som mellan fem och sju våningar höga. Den fördjupade översiktsplanen möjliggör också för parkeringshus och service.

Gunillaparken (H25)

I området vid Norra station, där parkeringshuset Radioplan i dag står, kan ungefär 60 lägenheter byggas. Planen möjliggör för flerfamiljshus i upp till fem våningar

Slottsgatan (H26)

I området, på båda sidor om Slottsgatan, föreslås att ungefär 40 bostäder kan byggas. I förslaget anges flerbostadshus upp till fyra våningar med entréer mot Slottsgatan för att stärka tryggheten i området. Att bygga bostäder i detta området är bara aktuellt om Slottsgatan blir huvudstråk för busstrafik i stället för som i dag Brogatan.

Kvarteret Junkern ( H27)

Vid Skansgatan-Kungsgatan planeras för 250 bostäder i flerbostadshus mellan sex och åtta våningar. I dag finns Östras bageri på platsen och exploatering är möjlig om det finns en annan lokalisering för bageriet.

Kvarteret Katten (H28)

Området vid Nässjögatan-Sperlingsgatan kan rymma ungefär 100 bostäder. I förslaget till fördjupad översiktsplan för centrum möjliggörs för flerfamiljshus i upp till fyra våningar. Det finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i området och ny bebyggelse ska förhålla sig till dessa.

Kvarteret Kaninen (H29)

På fastigheten utmed Laholmsvägen föreslås till största delen bostäder i flerbostadshus med fyra till sex våningar. Mellan 50 och 60 bostäder bedöms rymmas på fastigheten. Som alternativ till bostäder föreslås kontor, vilket kan vara lämpligt då området ligger nära resecentrum.

Nyhems torg (H30)

Vid Nyhems torg föreslås ungefär 125 lägenheter i flerbostadshus som mellan fyra och sex våningar höga. Nyhems centrum är utpekad som centrumnod, vilket bland annat innebär att service, till exempel butiker, ska finnas i bottenvåningarna på ny bebyggelse. För att öppna upp området mot Laholmsvägen ska nya byggnader också ha en framsida mot Laholmsvägen.

Ny bebyggelse på Nyhem förutsätter att nya grönytor kan skapas i området, anledningen är att det i dag är brist på parker och gröna miljöer i området.

Fiskaregata (H33)

På Söder, utmed Fiskaregatans norra del, möjliggörs för förtätning med ungefär 90 nya bostäder. Flerbostadshusen föreslås bli mellan tre och fyra våningar höga. Ny bebyggelse på Söder kräver att området klimatsäkras mot översvämningar.

Kvarteret Bagaren (H34)

Vid Södra vägen-Patrikshillvägen möjliggörs för 350 bostäder och en förskola. Flerbostadshusen kan byggas i upp till fem våningar. Det pågår detaljplaneläggning i området, men det behöver göras klimatanpassningar för att skydda bebyggelse och verksamheter från översvämning.

Bollen 14 (H37)

Vid den gamla tennishallen vid Slottsrondellen bedöms ungeför 80-90 bostäder rymmas.

Trafik och nya broar

I förslaget till fördjupad översiktsplan för centrum görs plats för bilar, bussar, cyklar och gående i centrumområdet. Men olika trafikslag prioriteras på olika platser i centrum. I stadskärnan ges mer utrymme till gående, cyklister och kollektivtrafik. Stora flöden av biltrafik hänvisas till andra vägarna runt centrum.

Laholmsvägen är i dag en väg för genomfartstrafik genom centrum. För delen som sträcker sig från resecentrum till Slottsrondellen, föreslås att Laholmsvägen blir mer av en stadsgata där kollektivtrafik prioriteras. Syftet med förslaget är också att Laholmsvägens barriäreffekt i centrum ska minska.

För att kunna prioritera gång-cykel och kollektivtrafik i centrum och sprida biltrafik över ett större område, föreslås en utbyggnad av vägnätet på Söder och en ny bro över Nissan för både motortrafik, gång- och cykel.

Sammanlagt finns fyra nya broar över Nissan med i förslaget. Förutom bron vid Söder föreslås broar för gång- och cykel vid Stationsparken, Marinstugan och Norre katts park. Satsningen på fler broar över Nissan är en del i planförslagets ambition att vända staden mot Nissan,

Fler infrastruktursatsningar

I takt med att nya bostadsområden byggs måste satsningar på infrastruktur göras för att trafiken ska fungera. Planen tar bland annat upp förslag på förstärkning av Linnégatan med tunnel under järnvägen om det ska byggas mer på Gamletull och Nyatorp.

Sammanlagt föreslås fem underfarter och en bro över järnvägen i den fördjupade översiktsplanen för centrum. Ett exempel är området vid Margaretagatan. Där en tunnel under järnvägen är en pusselbit för att omvandla Margaretagatan norr om järnvägen till en villagata. Tung trafik kommer istället att hänvisas till Södra infarten.

Parkering för cykel...

I planförslaget satsas på cykelparkering nära stadskärnan, hållplatser och andra målpunkter. Stora torg och Resecentrum pekas ut som strategiska platser för cykelparkering. Det ska finnas möjlighet för säkra cykelparkeringar under tak både dag- och nattetid.

...och för bil

I ett tillgängligt centrum behövs också plats att parkera sin bil. I den fördjupade översiktsplanen för centrum föreslås parkering för olika syften:

 • infartsparkering
  • vid varje väderstreck: väg 26, väg 25, väg 15 , Nya Tylösandsvägen/Kustvägen
 • centrumnära parkering
 • stationsnära parkering

Markparkering är ofta uppskattat av bilister, men i en stad som växer och där konkurrensen om utrymme är stor, är det svårt att motivera stora markparkeringar. I förslaget redovisas vilka markparkeringar som på sikt kan försvinna och ersättas med till exempel klimatskydd (Hamngatan), grönområde (Nyhem) och bostäder (Tullkammarkajen).

Båtliv

I Halmstad är vattnet alltid närvarnade. Fritidsbåtar, turistbåtar, containerfartyg och godsbärande passagerarfartyg behöver alla sin plats. I den fördjupade översiktsplanen är ambitionen att det marina livet på Nissan ska öka i centrum. Båttrafik för turism lyfts upp som något att utveckla liksom fler båtplatser för fritidsbåtar. Men fler båtar begränsar samtidigt tillgängligheten till vattnet. I mer detaljerad planering av området längs Nissan behöver platsutvecklingen tydliggöras.

Nya broar över Nissan innebär begränsning för båttrafiken. I dag är Slottsbron gränsen för mastade båtar. Den föreslagna gång- och cykelbron vid Stationsparken utgör i framtiden gräns för dessa båtar. I den fortsatta planeringen av de nya broarna behöver det utredas om broarna vid Marinstugan och Söder ska vara öppningsbara eller inte.

Mer om trafik och infrastruktur finns i granskningsförslaget av Plan för transportsystemet.

Vända staden mot vattnet

En av planens ambitioner är att vända staden mot Nissan. Flera stråk i centrum med anknytning till Nissan och till Halmstads kulturella och historiska värden lyfts fram.

 • Kulturstråk Nissan bidrar till möten, upplevelser och aktiviteter längs Nissan.
 • Vallgravsstråket är ett historiskt stråk som går från Bastionen i Norre Katts park till vallgravsmiljön i Slottsparken och slottets trädgård.

Klimatanpassning

Flera av de nya bostadsområdena som planeras i centrumområdet kräver åtgärder som skyddar mot översvämning från Nissan och havet. Förslaget till fördjupad översiktsplan pekar framför allt ut Söder och centrum som platser där klimatanpassningar krävs. Murar och andra åtgärder som behövs kommer att utformas så att de smälter in fint i stadsmiljön.

Om du vill veta mer om klimatanpassning

Aktuella handlingar till samrådsförslaget

Förslag till fördjupad översiktsplan för centrum är på samråd från den 1 november 2021 till den 16 januari 2022.

Här kan du ta del av samtliga handlingar till planen.

Fördjupad översiktsplan för centrum, samrådsförslag Pdf, 12.9 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning  Pdf, 2.1 MB.

Nulägesanalys centrum Pdf, 12.5 MB.