Bastionen och Norre katts park

Vad händer med Bastionen? Det är en fråga som många har ställt sig genom åren. En förstudie som tar ett helhetsgrepp över Norre katts park, Bastionen, Norre port och vallarna visar att denna historiska del av staden har stor utvecklingspotential.

I Planeringsdirektiv med budget 2020–2024 har kommunfullmäktige avsatt 15,5 miljoner kronor för att bryta den barriär som Bastionen och vallarna i dag utgör mellan stadskärnan och Norre katts park. I uppdraget till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ingick att ta fram en förstudie för utveckling av området.

Förstudien visar att området i dag är en uppskattad tillgång för invånare och besökare, men att den upplevs som en solitär vid sidan om staden och att parken saknar tydliga entréer och stråk, aktivitetsytor och målpunkter. Men det finns gott om potential att utveckla området som, inte minst, har ett högt kulturhistoriskt värde där strukturen av 1600-talets befästningsanläggning fortfarande är tydlig.

Stadsplan över Halmstad från 1600-talet.

Stadsplan över Halmstad från 1600-talet. Bastionen och Norre port är inringat. Bastionen, området vid Norre port, var ursprungligen en försvarsanläggning och en del av stadsmuren runt Halmstad. De äldsta delarna byggdes redan på 1500-talet, innan Norre port stod klar år 1601.

En bild från historien som visar den befästningsstad som Halmstad var på 1600-talet.

En bild från historien som visar den befästningsstad som Halmstad var på 1600-talet.

Integreras i centrumlivet

Förstudien presenterar förslag på hur Norre katts park, Bastionen, Norre port och vallarna skulle kunna utvecklas för att bli en integrerad del av stadslivet. Här är några exempel:

  • Mer inbjudande och lockande entréer
  • Tydliga funktioner och aktivitetsytor som gör att människor vill vistas i parken sommar som vinter, dagtid och kvällar.
  • Tydliga kopplingar och stråk från omgivningen till området, men även genom området
  • Ett exempel är Fredriksvallsgatan som med tydliggjord entré och stråk genom parken kopplas till Nissan.
  • Fler sittplatser och toaletter.
  • Utveckling av Rotundan och dess verksamhet.
  Strukturplan för Norre katts park.

  Så här kan Norre katts park bli en integrerad del av livsmiljön i centrum, enligt den förstudie som har gjorts.

  Utveckla Rotundan och nya entréer

  Förstudien redovisar ett grundförslag för utveckling av området benämnt ”strukturplan”. Strukturplanen omfattar bland annat att säkra bastionen, utveckla rotundan, hela området ”övre Tivoli”, skapa nya entréer till parken samt att utveckla områdets vattenkontakt med en platsbildning vid vattnet och ny bro över Nissan.

  Bastionen och Norre port

  Utöver strukturplanen har särskilt arbete lagts på Bastionen, Norre port och vallarna.

  Förstudien redovisar olika vägar att gå gällande utvecklingen av dessa tre. De olika alternativen redovisas som ”pusselbitar”. Varje ”pusselbit” presenteras och utvärderas utifrån konsekvenser för kulturmiljö, stadsbild, arkeologi, konstruktion, geoteknik och kostnad. Detta för att också tydliggöra vad som inte är möjligt eller lämpligt när det gäller en utveckling av dessa delar av området.

  De olika "pusselbitarna" visar på vad som är möjligt och inte möjligt att göra med Bastionen.

  De olika "pusselbitarna" visar på vad som är möjligt och inte möjligt att göra med Bastionen.

  De olika "pusselbitarna" visar på vad som är möjligt och inte möjligt att göra med Norre port och vallarna.

  De olika "pusselbitarna" visar på vad som är möjligt och inte möjligt att göra med Norre port och vallarna.

  Investeringsplan på 20 års sikt

  Förstudien visar på alla de spännande möjligheter och alternativ som finns för området att bli en levande del av Halmstads stadsmiljö. Kostnader för åtgärderna finns uppskattade för att kunna ta ställning till hur och i vilken takt kommunen vill utveckla området.

  Investeringen för att genomföra hela strukturplanen beräknas till drygt 120 miljoner. Investeringen för att ytterligare vidareutveckla Bastionen och vallarna kan beroende på vald inriktning göra att slutsumman landa på mellan 150 till 220 miljoner kronor. Investeringarna redovisas grafiskt tillsammans med förslagen som investerings- och tidsaxlar inom en 20-årsperiod.

  I arbetet med förstudien har en större arbetsgrupp med kompetens inom bland annat stadsbyggnad, kulturmiljö, geoteknik och byggkalkyl deltagit.

  En visionsbild av en julmarknad i Norre katts park. En levande park dygnet runt, året om är målbild.

  Norre katts park upplevs i dag som en solitär som ligger lite vid sidan om centrumlivet, ambitionen är en park som är levande under stora delar av året och dygnet. Illustration White arkitekter.

  Säkra Bastionen prio ett

  När det gäller Bastionen konstateras det vara högst prioriterat att säkra slänten ned mot Nissan, som i dagsläget inte är stabil. Detta beräknas rymmas inom de 15,5 miljoner som finns i avsatt budget.

  Kommunstyrelsen har gett fastighetsnämnden och teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett fördjupat förslag, med kostnadsbedömning, om hur Bastionsbyggnaden kan säkras, där det ingår ny toalett samt utveckling och utbyggnad av Rotundan.

  Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda dels vad som går att göra inom ramen för nuvarande detaljplan, dels ta fram underlag för uppdrag om ny detaljplan.

  En kvällsvy över hur området runt Bastionen och Norre katts park kan se ut i framtiden.

  En vacker visionsbild över hur området runt Bastionen och Norre katts park kan se ut någon gång i framtiden. En gång- och cykelbro över Nissan som kopplar ihop området med Nissastrand har här ritats in. Illustration White arkitekter.

  Frågor och svar om Bastionen

  Vad händer med Bastionen?

  En förstudie har gjorts av en större arbetsgrupp med kompetens inom bland annat stadsbyggnad, kulturmiljö, geoteknik och byggkalkyl. Förstudien visar att området runt Bastionen och parken har stor potential att utvecklas till att bli en mer integrerad del av centrum. Priorirerat är att säkra Bastionens slänter mot Nissan och snygga till området runt omkring. Det arbetet samt toalett i Norre katts park ryms inom den budget som kommunfullmäktige tidigare avsatt.

  Kommer betongfundamentet att rivas?

  Förstudien ger flera alternativ till hur Bastionen kan utvecklas. Att riva befintliga betongfundament och återställa Bastionen så att den återfår en mer rustik och ursprunglig form är ett av alternativen. För den typ av åtgärder behövs politiska beslut och investeringar.

  Kommer vallarna vid Norre port att rivas?

  Förstudien visar att det inte är möjligt att riva vallarna. De behöver finnas i någon form för att bevara den historiska kopplingen till befästningsstaden Halmstad.

  Vad kostar det att genomföra förslagen i förstudien?

  Att genomföra den så kallade strukturplanen, som omfattar bland annat att säkra bastionen, utveckla rotundan, hela området ”övre Tivoli”, skapa nya entréer till parken samt att utveckla områdets vattenkontakt med en platsbildning vid vattnet och ny bro över Nissan, uppskattas till storleksordningen 120 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för att ytterligare utveckla Bastionen och vallarna vid Norre Port.

  Tidsplan

  Förstudien presenterades för kommunstyrelsen i slutet av januari 2021. Då fattade kommunstyrelsen beslut om att ge teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet.

  Tidsplan

  Steg i processen

  Tidpunkt

  Förstudie

  Januari 2021

  Etapp 1

  Ej beslutat

  Etapp 2

  Ej beslutat

  Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

  Karta över området