Transport och infrastruktur

Hur ska Halmstads kommun planera långsiktigt och hållbart för vägar, järnvägar, gång- och cykelstråk och annan infrastruktur? I takt med att Halmstads kommun växer måste transportsystemet anpassas för att hänga med i befolkningsökningen. Därför har kommunen tagit fram en ny plan för transportsystemet.

Två symboler som visar skillnaden mellan trafikflöden idag och 2050. I framtiden ska trafiken ledas runt centrum.

Schematisk skiss som visar önskad förflyttning av Trafikflöden i Halmstads centrum mot 2050.

Resvanor spelar roll

När Halmstad växer och blir tätare ska fler människor samsas om samma yta. I den allt större staden blir det än viktigare att fundera på hur och till vad den gemensamma ytan ska användas. Att resa och förflytta sig innebär att ta plats, de olika färdsätten tar olika mycket plats och genom en målstyrd trafikplanering kan kommunen möta framtiden på ett hållbart sätt.

Karta som visar olika stråk genom centrum och vilket trafikslag varje stråk fokuserar mot. Till exempel olika stråk för gång, cykel, buss och bil.

När vi planerar för framtiden behöver vi ta hänsyn till flera transportsätt. Olika stråk som går genom centrum prioriterar olika trafikslag.

Målet är att fler ska resa hållbart

En utgångspunkt för vår planering är att Halmstads kommun arbetar för att uppfylla sin del av Parisavtalet.

Kommunens plan för transportsystemet fokuserar därför på de yteffektiva och hållbara färdsätten där prioriteringen är gång, cykel, kollektivtrafik och bil i nämnd ordning. Ambitionen är att minska motortrafiken i centrum för att frigöra ytor för andra hållbara färdsätt.

Det övergripande målet är att hälften av Halmstadbornas resor år 2050 sker med bil och att resterande sker med mer hållbara färdsätt.

Miljövänlig godstrafik

Utveckling av hamnen och järnvägen ska även bidra till att godstrafiken i större utsträckning ska kunna flytta över från lastbilar till tåg och fartyg.

Plan för transportsystemet

Kommunen har tagit fram en plan för hur transportsystemet ska utvecklas mot år 2050. Den ska användas som styrdokument i den efterföljande planeringen och ge vägledning, såväl internt som externt.

Plan för transportsystemet pekar ut riktning för kommunens långsiktiga ambition kring utveckling av väg, sjö och järnväg.

Kommunen har inte mandat i alla frågor, till exempel inte över statliga vägar och järnvägar, men denna infrastruktur spelar också en viktig roll för kommunens utvecklingsmöjligheter. Kommunen har därmed valt att även föra resonemang om denna infrastruktur, och därmed kan planen även verka som dialogunderlag för aktörer som till exempel Trafikverket och Region Halland.

Sex utmaningar

Kommunen har identifierat sex stycken utmaningar för transportsystemet:

  1. Att planera långsiktigt i en värld i förändring
  2. En växande kommun där fler ska använda samma system
  3. Transportsystemet kan bromsa utbyggnadstakten
  4. Stärk tillgängligheten för näringslivet
  5. Halmstad – en del av tillväxtregionen Halland
  6. Minska trafikens negativa konsekvenser på miljö och människors hälsa

Ladda ner planen

Plan för transportsystemet består av två delar:

Del 1 Transportstrategi mot 2050 Pdf, 1.5 MB.
Strategin är antagen av kommunfullmäktige och anger utmaningar och mål som sätter riktning för utvecklingen framöver.

Del 2 Transportplan mot 2050 Pdf, 4.6 MB.
Exempel på livsrum Pdf, 864.3 kB. (bilaga)
Planen är beslutad av kommunstyrelsen och är en mer fördjupad operativ del där målen bryts ner och blir mer detaljerade och geografiska genom planeringsinriktningar.