• Halmstads webbplatser

Verksamhets­mark vid Halmstads flygplats

Halmstad 3:140 m.fl., Vf2

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Nu kan du tycka till!

Samråd pågår 27 maj–8 juli.

Detaljplanen görs för att skapa förutsättningar för etablering av verksamheter som kan dra nytta av läget med närheten till flygplatsen.
Verksamheten som kan etableras i området får dock inte påverka flygplatsens verksamhet negativt.

Planområdet ligger i direkt anslutning till Halmstad flygplats cirka 3 km från Halmstads centrum.

Samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan. Under samrådet samlar vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Tyck till under samrådet

Under samrådet 27 maj–8 juli kan du tycka till om detaljplaneförslaget. Handlingarna finns här på webben under rubriken Dokument och utskrivna i rådhusets entré.. Vi vill ha dina synpunkter skriftligt hos oss senast den 8 juli 2024.

När du lämnar synpunkt
Ange ditt namn, adress, detaljplanens fastighetsbeteckning 3:140 och diarienummer KS 2023/00559.

Skicka in din synpunkt

Planförslaget i korthet

Förslaget till detaljplan tillåter flygtrafik, industri och verksamheter som behöver samverka och har nytta av flygplats. Planförslaget bidrar till fler möjligheter att utveckla flygverksamheten om behov uppstår.

Detaljplanen möjliggör även att nuvarande flygklubbsverksamheter och flygunderhåll för allmänflyg kan fortsätta med sin verksamhet i området om så önskas. Planen bidrar till fler jobb och gör flygplatsen mer attraktiv.

Förslaget föreslår en högre exploateringsgrad än närliggande verksamhetsområde. Det görs för att nyttja marken mer effektivt och inte slösa med jordbruksmark.

Flygplatsens flygtrafik, flygledartorn och utrustning är störningskänsliga och därför är det ingen exakt utformning och placering av anläggningar och byggnader bestämda i detaljplanen.

Flygplatsens verksamhet säkerställs genom att analyser eller utredning ska tas fram som bevisar att den anläggning eller byggnad som man vill uppföra inte påverkar flygplatsen negativt.

Området är bullerutsatt på grund av verksamhetsområdet och flygplatsen och därför tillåts inte bostäder. Den befintliga bostaden i sydväst möjliggörs inte i detaljplanen. Tillåtna höjder påverkar inte flygplatsens verksamhet.

I genomförd dagvattenutredning framgår det att planområdet är kraftigt översvämningskänsligt, framför allt vid kraftiga regn. Hur skyfall- och dagvattenhanteringen bör utformas håller på att utredas. Utgångpunkten är att förslaget inte ska bidra till ökad översvämningsrisk och försämrad vattenkvalitet för Knebildstorpsbäcken.

Dokument

Utredningar

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

hösten 2023

Samråd

27 maj—8 juli

Granskning

28 okt—18 nov

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under andra kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter Vf2 i kartan.