• Halmstads webbplatser

Utveckling av Nyhems centrum

Gjutaren 1, Grottan 16 och Gnistan 11, H30

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Jana Fastigheter och Willhem AB har ansökt om att riva befintliga byggnader på två fastigheter och bygga nya flervåningshus med plats för både bostäder, kontor och näringsverksamhet. Parkeringen mellan fastigheterna föreslås bli park.

Karta som visar berörda kvarter runt Nyhems centrum. Förutom själva centrum berörs även parkeringen och husen mitt emot Giganten.

Preliminärt planområde är markerat i gult på kartan. Detaljplanen ska pröva bostadsändamål samt kontor med centrumverksamhet i bottenvåningen på Gjutaren 1, bostadsändamål på Grottan 16 och allmän plats (park) på Gnistan 11.

Studentboenden och plusbostäder bör prioriteras

Jana Fastigheter och Willhem AB har ansökt om att riva befintliga byggnader och bygga nya flervåningshus. Byggnaderna får maximalt ha åtta våningar och bottenplanen ska bland annat anpassas för närings- och kontorsverksamhet.

Bolagen får lov att gemensamt bygga maximalt 300 bostäder. Bostadsformer för unga och äldre, såsom student- och plusbostäder, bör prioriteras för att inte uttökningen av bostäder ska belasta skola och förskola i området.

Behövs fler gröna ytor

Stadsdelen är redan mycket tättbebyggd med dess invånare har låg tillgång till grönområden. Om området ska bebyggas med fler bostäder behövs det fler gröna ytor. Parkeringen mellan fastigheterna (Gnistan 11) föreslås därför bli park.

Parkeringsplatser ska utredas i kommande detaljplaneprocess.

Området är utpekat som centrumnod i Framtidsplan 2050.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att ge planbesked. Det innebär att kommunen nu börjar jobba med att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

21 mars 2022

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under andra kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Byggstart

I utbyggnadsplanen är planerad byggstart 2026–2030.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter H30 i kartan.